Cael taliad ymlaen llaw o’ch taliad budd-dal cyntaf

Efallai byddwch yn gallu cael taliad ymlaen llaw o’ch taliad budd-dal cyntaf os ydych mewn angen ariannol brys. Gelwir hwn yn ‘taliad ymlaen llaw budd-dal byr dymor’.

Mae’r canllaw hwn hefyd ar gael yn Saesneg(English).

Gallwch wneud cais os ydych wedi gwneud cais yn ddiweddar am:

  • Lwfans Ceisio Gwaith (JSA)
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)
  • Lwfans Gofalwr
  • Credyd Pensiwn
  • Pensiwn y Wladwriaeth

Byddwch yn cael eich hysbysu pan fyddwch yn cael eich talu, ond mae fel arfer ar yr un diwrnod neu’r diwrnod gwaith nesaf. Bydd yn cael ei dalu i mewn i’ch cyfrif banc neu gyfrif swyddfa bost.

Bydd faint o arian a gewch yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Sut i wneud cais

Galwch y rhif cywir ar gyfer y budd-dal rydych yn ei hawlio. Rhaid i chi ddweud wrth yr ymgynghorydd am eich amgylchiadau a faint rydych yn meddwl rydych angen ei benthyg.

Cymhorthdal Incwm, ESA neu JSA
Rhif Ffôn: 0800 328 1744
Llinell Saesneg: 0800 169 0310
Ffôn Testun: 0800 169 0314
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Lwfans Gofalwr
Rhif Ffôn: 0800 731 0297  
Ffôn Testun: 0800 731 0317
NGT text relay (os na allwch glywed neu siarad ar y ffôn): 18001 yna 0800 731 0297
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Credyd Pensiwn neu Bensiwn y Wladwriaeth
Rhif Ffôn: 0800 731 0453 
Llinell Saesneg: 0800 731 0469 
Ffôn Testun: 0800 731 0464
Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 6pm

Darganfyddwch am gostau galwadau.

Os nad ydych yn gallu defnyddio’r ffôn

Gallwch ofyn i ddefnyddio’r ffôn yn eich Canolfan Gwaith leol os na allwch fforddio gwneud galwad ffôn.

Gofynnwch i ymgynghorydd Canolfan Byd Gwaith i’ch asesu a gwneud cais ar eich rhan os nad ydych yn gallu siarad dros y ffôn.

Cael taliad ymlaen llaw arall

Gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw arall yn syth ar ôl derbyn un (neu gael eich gwrthod) dim ond os gallwch ddangos bod eich amgylchiadau wedi newid, e.e. rydych angen mwy nag oeddech yn ei feddwl yn flaenorol.

Ei ad-dalu

Bydd yr ymgynghorydd yn dweud wrthych sut i ad-dalu’r taliad ymlaen llaw. Fel arfer, bydd ychydig yn cael ei gymryd allan o’ch budd-dal bob wythnos tan iddo gael ei ad-dalu.

Os nad ydych yn hapus gyda’r penderfyniad

Gallwch ofyn am ailystyriaeth o’r penderfyniad os nad ydych yn hapus. Dywedwch hyn pan fyddwch yn cael eich hysbysu o’r penderfyniad.