Straipsnis

JK pristatė pirmąjį Verslo ir žmogaus teisių veiksmų planą

JK pristatė Verslo ir žmogaus teisių veiksmų planą ir tapo pirmąja šalimi pateikusia įmonėms gaires, kaip integruoti teises į verslo veiklą.

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

JK pristatė pirmąjį Verslo ir žmogaus teisių veiksmų planą

Užsienio reikalų ministras William Hague ir verslo reikalų ministras Vince Cable surengė veiksmų plano pristatymą, į kurį sukvietė verslo ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovus. Tarp svečių, pasisakiusių per renginį, buvo bendrovės „Unilever“ tarptautinė viceprezidentė poveikio socialinei aplinkai klausimais Marcela Manubens ir profesorius John Ruggie, buvęs JT Generalinio Sekretoriaus specialusis atstovas verslo ir žmogaus teisių klausimais bei JT pagrindinių principų autorius.

Dokumentu „Geras verslas: kaip įgyvendinti JT pagrindinius verslo ir žmogaus teisių principus“ (Good Business: Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights) Vyriausybė aiškiai įsipareigoja ginti žmogaus teises ir nurodo, ko tikisi iš JK įmonių šioje srityje. Šis planas parengtas kaip atsakas į visame pasaulyje pripažintą JT dokumentą „JT pagrindiniai verslo ir žmogaus teisių principai“ (UN Guiding Principles on business and human rights, kuriame aptariamas valstybių ir įmonių vaidmuo ginant žmogaus teises verslo situacijose.

Rengiant šį planą, taip pat buvo remtasi naujausiomis Įmonių įstatymo pataisomis, kurios įsigalioja spalio 1 d. Pagal naujus reikalavimus, didelės įmonės privalės teikti nefinansinę informaciją, įskaitant informaciją apie žmogaus teises, jeigu tokie duomenys bus būtini verslui suprasti. Užsienio reikalų ministras William Hague:

„Vystant verslą svarbu gerbti žmogaus teises. Tai naudinga ir žmonėms, ir gerovei, ir visai Didžiajai Britanijai. Mes tvirtai tikime, kad verslo skatinimas turi būti neatsiejamas nuo pagarbos žmogaus teisėms. Štai kodėl JK pirmauja padedant įmonėms tai suprasti ir ragina kitas šalis sekti jos pavyzdžiu. Šiandien mes kviečiame įmones bendradarbiauti su mumis įgyvendinant veiksmų planą, ir tikiuosi, kad šiuo keliu pasuks ir kitos šalys visame pasaulyje.“ Verslo reikalų ministras Vince Cable:

„Stipresnė ekonomika priklauso nuo to, ar investuotojai, darbuotojai ir plačioji visuomenė tiki ir pasitiki įmonių veiksmais tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Mes žinome, kad britų įmonės jau pripažino žmogaus teisių apsaugos svarbą. Tačiau norint nuosekliai įgyvendinti šį principą savo veikloje, įmonėms buvo būtina žinoti aiškius Vyriausybės lūkesčius ir užsitikrinti jos paramą.

Pristatytas veiksmų planas suteiks britų įmonėms priemones vystyti atsakingą verslą Jungtinėje Karalystėje, užsienyje ir jų tiekimo grandinėse.“

Organizacijos Amnesty International Jungtinėje Karalystėje Ekonominių ryšių programos direktorius Peter Frankental:

„Amnesty International sveikina JK vyriausybės parengtą Verslo ir žmogaus teisių veiksmų planą, kaip svarbų žingsnį diegiant tarptautinius standartus JK įmonėse. Tai ne tik rimtas ženklas spręsti verslo poveikio žmogaus teisėms klausimą visiems JK vyriausybės padaliniams, bet ir pavyzdys kitoms vyriausybėms.“

Bendrovės „Unilever“ tarptautinė viceprezidentė poveikio socialinei aplinkai klausimais Marcela Manubens:

„Bendrovė „Unilever“ yra įsipareigojusi laikytis aukščiausių standartų savo veikloje tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek tarptautiniu mastu. Mes sveikiname Vyriausybės iniciatyvą verslo ir žmogaus teisių srityje. Verslui svarbu, kad Vyriausybė aiškiai įvardytų savo lūkesčius ir galimą suteikti paramą.“

Veiksmų plane Vyriausybė įsipareigojo:

• vykdyti savo pareigą neleisti pažeidinėti žmogaus teisių JK jurisdikcijoje, įskaitant verslo įmones;

• padėti JK įmonėms vykdyti savo pareigą gerbti žmogaus teises įmonių veikloje tiek savo šalyje, tiek užsienyje;

• padėti pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis žmogaus teisių pažeidimo aukoms JK jurisdikcijai priklausančiose verslo įmonėse;

• skatinti supratimą apie tai, kaip sprendžiant žmogaus teisėms kylančios rizikos ir poveikio klausimus galima padėti sėkmingai vystyti verslą;

• skatinti laikytis JT pagrindinių verslo ir žmogaus teisių principų tarptautiniu mastu, taip pat raginti valstybes prisiimti visas pareigas ginti žmogaus teises ir užtikrinti veiksmingas teisių gynimo priemones jų jurisdikcijoje;

• užtikrinti, kad visi JK vyriausybės padaliniai laikytųsi nuoseklios politikos JT pagrindinių principų atžvilgiu.

Veiksmų plane taip pat įvardyti Vyriausybės lūkesčiai įmonių atžvilgiu:

• visoje savo veikloje laikytis visų taikytinų įstatymų ir gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises;

• ieškoti būdų gerbti tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių principus prieštaringų reikalavimų atveju;

• visoje savo veikloje riziką grubiai pažeisti arba dalyvauti grubiai pažeidžiant žmogaus teises vertinti kaip atitikties teisiniams reikalavimams klausimą;

• parengti atitinkamus išsamaus įvertinimo principus, siekiant nustatyti, užkirsti kelią ir sumažinti riziką žmogaus teisėms bei įsipareigoti stebėti ir vertinti šių principų įgyvendinimą;

• teikti konsultacijas žmonėms, kurių teisės potencialiai gali būti pažeistos visuose projektų kūrimo ir įgyvendinimo etapuose, pavyzdžiui, dėl kalbos ar kitų galimų kliūčių veiksmingai atlikti darbą;

• pabrėžti elgesio atitikties JT pagrindiniams principams svarbą įmonių tiekimo grandinėse JK ir užsienyje;

• parengti skaidrias, teisingas ir nuspėjamas priemones veiksmingam konfliktų nagrinėjimui arba dalyvauti įgyvendinant tokias priemones;

• formuojant politiką, vykdant veiklą ir vertinant poveikį laikyti skaidrumo principo ir apžvelgti žmogaus teisių klausimus ir riziką savo metinėse ataskaitose.

Published 12 rugsėjo 2013