FOI release

Nil response to an FOI asking about dogs seized by the CNC

The nil response to an FOI asking for the number of dogs seized by the CNC