FOI release

AWOL stats 2000 to 2009

Response to FOI 26-01-2010-104440-001