Welsh language scheme

Yr Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol: Cynllun Iaith Gymraeg a baratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993.


About the scheme

  1. The Welsh Language Act 1993 established a duty on public organisations providing services in Wales to produce a Welsh Language Scheme. The Scheme produced by CICA received the Welsh Language Board’s formal approval under Section 14 of the 1993 Welsh Language Act on 22 July 2011.

  2. The Criminal Injuries Compensation Authority (CICA) has adopted the principle that, in the conduct of public business in Wales, it will treat the English and Welsh languages on a basis of equality.

  3. This Scheme sets out what measures CICA will take to provide our services to the public in Wales. When drafting this Welsh Language Scheme, CICA has taken account of what is appropriate in the circumstances and reasonably practicable. We may submit revisions to the Scheme to the Welsh Language Board as and when required. No changes will be made to this scheme without the Welsh Language Board’s approval.

Yr Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol Cynllun Iaith Gymraeg Cyflwyniad

  1. Sefydlodd Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 ddyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus sy’n darparu gwasanaethau yng Nghymru i gynhyrchu Cynllun Iaith Gymraeg. Derbyniodd y Cynllun a gynhyrchwyd gan yr Awdurdod gymeradwyaeth ffurfiol Bwrdd yr Iaith dan Adran 14 Deddf yr Iaith Gymraeg.

  2. Mae’r Awdurdod Digolledu am Anafiadau Troseddol (CICA) wedi mabwysiadu’r egwyddor, wrth gynnal busnes cyhoeddus yng Nghymru, y bydd yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal.

  3. Mae’r Cynllun yn sefydlu pa fesurau fydd y CICA yn cymryd i ddarparu ein gwasanaethau i’r cyhoedd yng Nghymru. Wrth ddrafftio’r Cynllun Iaith Gymraeg, mae’r CICA wedi ystyried beth sy’n briodol dan yr amgylchiadau ac yn rhesymol ymarferol. Efallai y byddwn yn cyflwyno addasiadau i’r Cynllun i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn ôl y galw. Ni wneir unrhyw newidiadau i’r cynllun hwn heb gymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg.