Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru: Ystadegau’r Farchnad Lafur yn ‘galonogol’ ond rhaid i ni wneud mwy i roi hwb i’r economi yng Nghymru

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi rhoi croeso gofalus i Ystadegau diweddaraf y Farchnad Lafur, sy’n dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi rhoi croeso gofalus i Ystadegau diweddaraf y Farchnad Lafur, sy’n dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu. Anogodd Cheryl Gillan Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU i helpu i droi’r gyfres hon o ffigurau unigol yn gynnydd tymor hir.

Mae’r ystadegau diweddaraf yn dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu a bod lefelau diweithdra wedi disgyn ychydig.  Disgynnodd lefel a chyfraddau anweithgarwch economaidd yn sylweddol ac roedd cyfradd y rhai sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn arwydd bod mwy o bobl wedi rhoi’r gorau i dderbyn Lwfans Ceisio Gwaith na nifer y bobl a oedd yn ei dderbyn. 

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae hyn yn newyddion calonogol, ond mae’n rhaid i ni gofio mai dim ond cyfres unigol o ffigurau sydd yma, ac mae llawer i’w wneud eto.  Mae sialens enfawr o’n blaenau, gan fod y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn dal i fod yn annerbyniol o uchel ar 8.9% ac mae 130,000 o bobl yn dal i chwilio am waith.

“Dyma’r ail fis yn olynol ble mae mwy o bobl yn rhoi’r gorau i dderbyn Lwfans Ceisio Gwaith na’r nifer sy’n ei dderbyn, sy’n rhywbeth i’w groesawu.  Rhaid i ni wneud yn siŵr bod amodau da ar gyfer twf, er mwyn gwneud yn siŵr bod cyfleoedd go iawn i bobl Cymru ddangos beth allan nhw ei wneud.  

“Rwy’n annog Llywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU, i helpu i droi’r gyfres unigol hon o ffigurau yn gynnydd tymor hir. Rydyn ni’n gwybod bod gennyn ni’r adnoddau a’r cymorth i wneud Cymru’n lleoliad o’r radd flaenaf i fusnesau, felly ein cyfrifoldeb ni yw cydweithio i hyrwyddo cyfleoedd busnes yng Nghymru a denu buddsoddiadau o’r tu allan.”

Nodiadau i Olygyddion:

  • 68.2% oedd y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru, cynnydd o 0.9% ers y chwarter diwethaf.
  • 8.9% oedd  y gyfradd diweithdra, sef 0.1% yn is na’r chwarter diwethaf, ond 0.5% yn uwch na’r un chwarter yn 2010.
  • 25.1% oedd y gyfradd anweithgarwch economaidd, 0.8% yn is na’r chwarter diwethaf, a 1.0% yn is na’r un chwarter y llynedd.
  • Roedd cyfradd y rhai sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn 5.5% ym mis Rhagfyr, ac nid oedd y ffigur hwn wedi newid ers mis Tachwedd 2011 ac roedd 0.5% yn uwch o gymharu a’r llynedd.
  • 26,200 oedd lefel y bobl ifanc sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra, sef cynnydd o 3,000 ers mis Rhagfyr 2010.

Mae’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn cyfrif y nifer sy’n ddi-waith ond sydd eisiau swydd, sydd wedi bod yn chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; hefyd y rheini sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i waith ac sy’n disgwyl dechrau yn y pythefnos nesaf.

Published 18 January 2012