Stori newyddion

Gweinidogion Swyddfa Cymru yn cefnogi Wythnos Twristiaeth Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Wrth iddynt nodi dechrau Wythnos Twristiaeth Cymru (23 Chwefror - 3 Mawrth), bydd Gweinidogion Swyddfa Cymru yn cael blas ar y cyfoeth o atyniadau…

Wrth iddynt nodi dechrau Wythnos Twristiaeth Cymru (23 Chwefror - 3 Mawrth), bydd Gweinidogion Swyddfa Cymru yn cael blas ar y cyfoeth o atyniadau i dwristiaid sydd yn y wlad yr wythnos hon, o ysblander eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru, i’r amgueddfeydd sy’n diffinio hanes Cymru.

Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn ddathliad unigryw sy’n dangos y rhanbarth fel cyrchfan ysbrydoledig i dwristiaid, ac sy’n dwyn sylw at yr arwyddocad economaidd posibl ar gyfer y dyfodol.

Mae’r sector twristiaeth yn werth £5biliwn i economi Cymru, ac mae’n cyflogi mwy na 8% o’r gweithlu. Yn 2011, daeth 879,000 o ymwelwyr o dramor i Gymru, gan wario £328miliwn.

Bydd pob un o weinidogion Swyddfa Cymru yn nodi’r dathliadau eleni drwy ymweld a chyrchfannau i dwristiaid ledled Cymru - cyrchfannau sy’n dal i ddenu ymwelwyr o’r DU a thu hwnt, flwyddyn ar ol blwyddyn.

Dywedodd David Jones , Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Roedd yr holl chwaraeon eithriadol yn ystod yr haf a dathliadau’r Jiwbili Diemwnt yn golygu bod sylw wedi’i hoelio ar Brydain Fawr yn 2012, ac yma yng Nghymru, fe wnaethon ni fanteisio ar y cyfle i dynnu sylw at y llu o atyniadau gwych sydd gennyn ni i’w cynnig.

“Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn gyfle newydd i ni nodi rol hollbwysig twristiaeth yn ein heconomi. Roedd ymgyrch Prydain FAWR a lansiwyd gan y Prif Weinidog y llynedd yn gyfle i ni ddangos i’r byd fod Prydain ar agor i fusnes; ac yn lle gwych ymweld ag ef, i fyw, i gynnal busnes ac yn lle gwych i fuddsoddi.

“Rwyf i a’m tim o weinidogion Swyddfa Cymru, yn edrych ymlaen at ddathlu Wythnos Twristiaeth Cymru ac ymweld ag amrywiol gyrchfannau i dwristiaid sy’n creu argraff ar ymwelwyr o gartref a thramor.”

Ymysg rhanbarthau Cymru, Gogledd Cymru ddenodd y gyfran uchaf o dwristiaid Prydain Fawr a oedd yn aros dros nos ar wyliau yn 2011, ac ar ddydd Gŵyl Dewi, bydd yr Ysgrifennydd Gwladol yn ymweld a dau o atyniadau mwyaf poblogaidd y rhanbarth.

Bydd Mr Jones yn ymweld a Sŵ Mynydd Cymru ym Mae Colwyn i ddathlu ei hanner canmlwyddiant, cyn ymweld a Gerddi Bodnant yn Nyffryn Conwy.

Bydd Gweinidog Swyddfa Cymru sydd a chyfrifoldeb dros dwristiaeth, y Farwnes Jenny Randerson, yn ymweld a thri atyniad yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar ddydd Mawrth 25 Chwefror, gyda phob un yn cynrychioli’r amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael ar hyd a lled Cymru.

Bydd yn ymweld ag eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Gerddi Dyffryn ac Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, cyn ymuno a Gweinidog Llywodraeth Cymru, Edwina Hart AC ar gyfer lansio Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol Cymru 2013 yng nghanolfan Cwrs Dŵr Gwyn Rhyngwladol, Bae Caerdydd.

Dywedodd y Farwnes Randerson:

“Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn ein hatgoffa ni am y cyfleoedd sydd ar gael ar garreg ein drws yn ogystal ag annog mwy o ymwelwyr i ddod i Gymru. Mae’n caniatau i ni ddathlu’r cyfoeth o ddigwyddiadau, mannau ac atyniadau rhyfeddol sydd gan y wlad i’w cynnig, ac i greu mwy o ymwybyddiaeth o bwysigrwydd hanfodol y diwydiant i bob elfen o’r economi.

Bydd Gweinidog Swyddfa Cymru, Stephen Crabb, yn mynd i’r ddinas leiaf yn y DU, Tyddewi yn Sir Benfro, a bydd yn bresennol yn y dathliadau diwylliannol sydd wedi cael eu trefnu i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar 1 Mawrth.

Hefyd, mewn partneriaeth a Thwristiaeth Sir Benfro, bydd Mr Crabb yn cynnal sesiwn holi ac ateb gyda busnesau lleol i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd y diwydiant twristiaeth yn y rhanbarth, ac i sicrhau bod pryderon gweithredwyr busnes yn cael eu clywed yn San Steffan.

Dywedodd Mr Crabb:

“Mae atyniadau mor amrywiol i dwristiaid yng Nghymru. Rwy’n edrych ymlaen at gyfarfod ag aelodau’r diwydiant twristiaeth yn Sir Benfro i glywed o lygad y ffynnon am y problemau y maen nhw’n eu hwynebu, a’r cyfleoedd y maen nhw’n manteisio arnyn nhw.

“Mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud yn siŵr bod busnesau’n cael pob cymorth sydd ei angen arnyn nhw i dyfu, ac i wneud yn siŵr bod y diwydiant twristiaeth yn cael y cyfle i ffynnu yng Nghymru.”