News story

Email change to improve customer security

The email addresses customers use to contact us are changing.

Envelope icons floating above a mobile phone and under the words 'team@mail.landregistry.gov.uk'

[English] - [Cymraeg]

We are making an important change to our email domain name to increase cyber security for our customers, our data and the £7 trillion of property we safeguard. 

From Monday 2 March 2020, selected HM Land Registry team email addresses will have a slightly different domain name. The domain name is part of the email address after the @ symbol.

Our email addresses are changing from:

< team >@landregistry.gov.uk

to

< team >@mail.landregistry.gov.uk

Customers may need to update their IT systems to ensure they can continue to contact us and our messages are not treated as spam after the change.

If customers use a Customer Relationship Management system, or their organisation’s emails are automatically routed, they will need to make changes. We recommend that customers inform their IT department or IT support about this change.

For further information see our guidance, which includes the full list of our new addresses. All other email addresses are unaffected by this change and will remain the same.

[English] - [Cymraeg]

Newid ebost i wella diogelwch cwsmeriaid

Mae’r cyfeiriadau ebost y mae cwsmeriaid yn eu defnyddio i gysylltu â ni yn newid.

Rydym yn gwneud newid pwysig i’n henw parth ebost i gynyddu seiberddiogelwch i’n cwsmeriaid, ein data a’r £7 triliwn o eiddo rydym yn eu diogelu.

O ddydd Llun 2 Mawrth 2020, bydd gan rai cyfeiriadau ebost tîm Cofrestrfa Tir EM enw parth ychydig yn wahanol. Mae’r enw parth yn rhan o’r cyfeiriad ebost ar ôl y symbol @.

Mae ein cyfeiriadau ebost yn newid o:

< team >@landregistry.gov.uk

i

< team >@mail.landregistry.gov.uk

Efallai y bydd yn rhaid i gwsmeriaid ddiweddaru eu systemau TG i sicrhau y gallant barhau i gysylltu â ni ac nad yw ein negeseuon yn cael eu trin fel sbam ar ôl y newid.

Os yw cwsmeriaid yn defnyddio system Rheoli Perthynas Cwsmer, neu os yw negeseuon ebost eu sefydliad yn cael eu cyfeirio’n awtomatig, bydd yn rhaid iddynt wneud newidiadau. Rydym yn argymell bod cwsmeriaid yn hysbysu eu hadran TG neu gymorth TG am y newid hwn.

Am wybodaeth bellach, gweler ein cyfarwyddyd, sy’n cynnwys rhestr lawn o’n cyfeiriadau newydd. Nid yw’r newid hwn yn effeithio ar gyfeiriadau ebost eraill, a byddant yn aros yr un fath.

Published 27 January 2020
Last updated 29 January 2020 + show all updates
  1. We have made clear that only selected email addresses are affected by the change and all other addresses will remain the same.

  2. First published.