Open consultation

Food labelling: changing food allergen information laws

Summary

Seeking views on changing the food allergen information laws for food prepacked on the premises where it is sold (like sandwiches or salads).

This consultation is being held on another website.

This consultation closes at

Consultation description

We want to know your thoughts on updating the food allergen labelling rules for foods which are prepacked for direct sale (PPDS). In particular, which options would work best:

  • option 1: promote best practice (no change in law)
  • option 2: add “ask the staff” stickers to packaging, staff would have to provide information orally and in writing if asked
  • option 3: label food with the name of the food and list allergens
  • option 4: label food with name of food, full ingredients list and with allergens emphasised

Prepacked for direct sale (PPDS) foods are those packed on the same premises from which they are being sold, before they are offered for sale. These can include baguettes or salads that are made onsite and then placed on a shelf for customers to buy.

Labelu bwyd: newid y gyfraith ynghylch gwybodaeth am alergenau bwyd

Ceisio barn ar newid y gyfraith ynghylch gwybodaeth am alergenau bwyd ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw ar y safle lle y caiff ei werthu (fel brechdanau neu saladau). Ymatebwch erbyn 29 Mawrth 2019.

Hoffem wybod eich barn ar ddiweddaru’r rheolau o ran labelu alergenau bwyd ar gyfer bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol. Yn benodol, pa ddewisiadau polisi fyddai’n gweithio orau:

  • dewis 1: Hyrwyddo arfer gorau (dim newid i’r gyfraith)
  • dewis 2: Ychwanegu sticeri “gofynnwch i’r staff” ar ddeunydd pecynnu. Byddai’n rhaid i staff ddarparu’r wybodaeth ar lafar ac yn ysgrifenedig ar gais
  • dewis 3: Rhoi enw’r bwyd a rhestr o’r alergenau ar labeli bwyd
  • dewis 4: Rhoi enw’r bwyd, rhestr lawn o’r cynhwysion gan bwysleisio’r alergenau ar labeli bwyd

Mae bwyd wedi’i becynnu ymlaen llaw i’w werthu’n uniongyrchol yn cyfeirio at fwyd wedi’i becynnu ar yr un safle ag y caiff ei werthu, cyn ei roi ar werth. Gall hyn gynnwys baguettes neu saladau wedi’u paratoi ar y safle a’u rhoi ar silff i gwsmeriaid eu prynu.

Published 25 January 2019