Collection

Canllawiau ar gadw gwartheg, buail a byfflos ym Mhrydain Fawr

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n gyfrifol am wartheg neu anifeiliaid buchol eraill ddilyn y rheolau a'r gweithdrefnau sy'n berthnasol i bob ceidwad gwartheg.

Ystyr ceidwad gwartheg yw unigolyn sy’n gyfrifol am wartheg, buail neu fyfflos ar sail barhaol neu dros dro. Mewn canllawiau swyddogol, mae’r term ‘gwartheg’ bob amser yn cynnwys y tair rhywogaeth.

Mae ceidwaid gwartheg yn cynnwys:

 • ffermwyr
 • pobl sy’n rhedeg marchnadoedd da byw a chanolfannau cynnull lloi
 • cludwyr
 • delwyr sy’n cadw anifeiliaid
 • pobl sy’n rhedeg lladd-dai a llociau

Ceir cyfreithiau manwl yn nodi’r tasgau y mae’n rhaid i geidwaid gwartheg eu cyflawni, cyn iddynt gymryd cyfrifoldeb dros anifeiliaid ac unwaith y bydd yr anifeiliaid o dan eu gofal.

Beth i’w wneud cyn y gallwch gadw gwartheg

Er mwyn cadw gwartheg, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

Beth y mae’n rhaid i chi ei wneud pan fyddwch yn cadw gwartheg

Unwaith y byddwch yn gyfrifol am anifeiliaid, mae’n rhaid i chi ddilyn y gweithdrefnau priodol ar gyfer:

 • nodi anifeiliaid a chadw cofnodion
 • rhoi gwybod am ddigwyddiadau penodol (genedigaethau, symudiadau, marwolaethau, ac anifeiliaid a aiff ar goll neu a gaiff eu dwyn) i GSGP

Rheoliadau perthnasol

Yn Lloegr, y rheoliadau ar adnabod gwartheg yw Rheoliadau Adnabod Gwartheg 2007, fel y’u diwygiwyd gan Reoliad Sgil-gynhyrchion Iechyd Anifeiliaid (Gorfodi) Lloegr (OS 2013/295) a Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Diwygio) 2013 (OS 2013/295).

Ceir rheoliadau ar wahân i Gymru a’r Alban.

Tagio, pasbortau, cadw cofnodion ac archwiliadau

 1. Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

  • Detailed guide
 2. Bridiau gwartheg swyddogol a chodau

  • Detailed guide
 3. Cael tagiau clust swyddogol newydd i wartheg neu dagiau clust yn lle hen dagiau

  • Detailed guide
 4. Beth i'w wneud ar ôl i lo gael ei eni

  • Detailed guide
 5. Cael pasbort gwartheg

  • Detailed guide
 6. Pasbortau gwartheg: beth i'w wneud os bydd problemau'n codi

  • Detailed guide
 7. Rhoi tagiau clust gwartheg newydd yn lle rhai sy’n cael eu colli neu eu difrodi

  • Detailed guide
 8. Archwiliadau Adnabod Gwartheg: yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

  • Detailed guide

Rhoi gwybod am ddigwyddiadau o fewn eich buches a'u cofnodi

 1. Anfon gwybodaeth am wartheg ar-lein neu dros y ffôn

  • Detailed guide
 2. Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg a'u cofnodi

  • Detailed guide
 3. Cael a defnyddio dalenni parhad ar gyfer pasbortau gwartheg

  • Detailed guide
 4. Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar y daliad a'u cofnodi

  • Detailed guide
 5. Anfon gwartheg i'r lladd-dy

  • Detailed guide
 6. Rhoi gwybod am farwolaethau gwartheg ar adeg eu lladd a'u cofnodi

  • Detailed guide
 7. Cywiro gwall o ran genedigaeth, achosion o symud neu farwolaeth gwartheg

  • Detailed guide
 8. Gwartheg heb basbortau

  • Detailed guide
 9. Cofrestru gwartheg a fewnforir

  • Detailed guide
 10. Rhoi gwybod am allforion gwartheg

  • Detailed guide
 11. Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg i faes sioe ac oddi arno

  • Detailed guide