One potato, two potato, three potato, four, seed potato, good potato, grow potato more!