Juhend

Esitage Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus (püsielaniku ja esialgse püsielaniku staatuse saamiseks (settled and pre-settled status)): Eesti keel

See tõlge kajastab 2021. aasta veebruaris avaldatud Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) põhisuuniseid.

Lugege selle juhendi ingliskeelset versiooni, et näha kõige uuemat versiooni.

Ülevaade

Kui olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite teie ja teie pereliikmed esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse, et Ühendkuningriigis pärast 30. juunit 2021 edasi elada. Te võite taotlust esitada ka siis, kui te olete Põhja-Iirimaa tingimustele vastava isiku pereliige.

Kui teie taotlus rahuldatakse, te saate kas püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse (settled or pre-settled status).

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Te võite saada Ühendkuningriigis viibida ilma taotlust esitamata - näiteks kui te olete Iiri kodanik või teil on viisa riigis alaliseks elamiseks (indefinite leave to remain).

Registreeruge, et saada meilivärskendusi programmi kohta.

Millal te saate taotlust esitada

Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programm (EU Settlement Scheme) on avatud. Võite taotleda kohe, kui vastate kriteeriumidele.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021. Reeglina pidite Ühendkuningriigis elama hakkama 31. detsembriks 2020.

Tähtajad on mõnes olukorras erinevad, näiteks kui:

Millise staatuse te saate võib sõltuda sellest, millal te taotlete.

Lõivud

Skeemi taotluse esitamine on tasuta.

Kes peaks taotlust esitama

Välja arvatud mõnel juhul, tuleb teil taotlus esitada, kui:

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

See tähendab, et teil tuleb taotlus esitada, isegi kui te:

Kui teil on lapsed, siis peate nende jaoks tegema eraldi taotluse.

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja teil on pereliige, kes on Põhja-Iirimaa abikõlblik isik, teil võib olla võimalik valida, millist teed taotlete.

Kes veel võib taotlust esitada

Võite taotleda ühinemist oma EL-i, EMP riigi või Šveitsi pereliikmega Kui nad hakkasid Ühendkuningriigis elama 31. detsembriks 2020.

Te võite saada taotlust esitada, kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik, kuid:

 • teil oli varem Ühendkuningriigis elav EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige (kuid te olete lahus, nad on surnud või peresuhted on purunenud)
 • te olete Briti kodaniku pereliige ja te olete koos elanud väljaspool Ühendkuningriiki EMP riigis
 • te olete ka EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodakondsust omava ja enne Briti kodakondsuse saamist Ühendkuningriigis EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuna elanud Briti kodaniku pereliige
 • teil on Põhja-Iirimaa tingimustele vastav pereliige
 • te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamine hooldaja
 • te olete Ühendkuningriigis varem elanud ja töötanud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku laps, või selle lapse peamine hooldaja

Kes ei pea taotlust esitama

Te ei pea taotlust esitama, kui teil on:

Te ei saa taotlust esitada, kui teil on Briti kodakondsus.

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja kolisite Ühendkuningriiki, enne kui see liitus EL-iga

Teil tuleb taotlus esitada vaid siis, kui teil ei ole riiki jäämiseks tähtajatut elamisluba (indefinite leave to remain).

Kui teil on riiki jäämiseks tähtajatu elamisluba (indefinite leave to remain), on teie passis tavaliselt tempel või teil on Siseministeeriumi kiri, kus seda öeldakse.

Kui te töötate Ühendkuningriigis, kuid ei ela siin („piirialatöötaja“ (frontier worker))

Kui te olete „piirialatöötaja“ (frontier worker) või teil on piirialatöötaja (Frontier Worker) luba, ei ole teil vaja Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlust esitada.

Teie lähedastel pereliikmetel võib olla õigus esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus Lugege juhiseid mida piirialatöötajate (frontier workers) pereliikmed peavad Ühendkuningriiki jäämiseks tegema.

Kui olete vabastatud immigratsioonikontrollist

Te ei saa Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlust esitada. Te ei pea Ühendkuningriigis elamise jätkamiseks midagi tegema, kui olete vabastatud immigratsioonikontrollist.

Teile öeldakse, kui olete vabastatud immigratsioonikontrollist, näiteks, kuna olete:

 • Ühendkuningriiki lähetatud välisriigi diplomaat
 • NATO liige

Teie pereliikmed võidakse vabastada ka immigratsioonikontrollist. Kui nad seda ei ole, võib neil olla õigus esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus

Kui vabastus enam teie ja teie perekonnaliikmete kohta ei kehti, näiteks, kui lähete teisele tööle, tuleb teil tavaliselt 90 päeva jooksul skeemi taotlus esitada. Kui vabastus teie jaoks enam ei kehti pärast 30. juunit 2021, saate taotlust esitada pärast 30. juuni 2021 tähtaega, kui te elasite Ühendkuningriigis enne 31. detsembrit 2020.

Mis te saate

Ühendkuningriigis 31. detsembriks 2020 elavate ELi, EMP riikide ja Šveitsi kodanike õigused ja staatus jäävad samaks kuni 30. juunini 2021.

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Kui teie esitatud Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus rahuldatakse, saate te pärast 30. juunit 2021 jätkata Ühendkuningriigis elamist ja töötamist.

Teile antakse kas:

 • püsielaniku staatus (settled status)
 • esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status)

Teil ei paluta valida, kumba te taotlete. Saadav staatus sõltub sellest, kui kaua te olete taotlemise ajal Ühendkuningriigis elanud. Teie õigused on erinevad sõltuvalt sellest, millise staatuse te saate ja millal te Ühendkuningriigis elama hakkasite.

Püsielaniku staatus (Settled status)

Tavaliselt saate püsielaniku staatuse (settled status), kui olete elanud Ühendkuningriigis 5 järjestikuse aasta jooksul (nn „alaline elamine“ (continuous residence))

Viie aasta pikkune alaline elamine (continuous residence) tähendab, et 5 aastal järjest olete te viibinud Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel vähemalt 6 kuud mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Eranditeks on:

 • üks kuni 12-kuine ajavahemik olulisel põhjusel (näiteks sünnitus, raske haigus, õppimine, ametiõpe või välismaine töölähetus)
 • kohustuslik sõjaväeteenistus ükskõik mis kestusega
 • riigiametniku või riigiametniku pereliikmena välismaal veedetud aeg
 • relvajõududes või relvajõududes teeniva isiku pereliikmena välismaal veedetud aeg

Teid võib lugeda Ühendkuningriigi residendiks 31. detsembril 2020 ja te võite kvalifitseeruda püsielaniku staatuse (settled status) saamiseks, kui te mõlemad:

 • olete elanud Ühendkuningriigis 5 järjestikuse aasta jooksul
 • ei ole Ühendkuningriigist lahkunud rohkem kui 5 järjestikust aastat

Kui te saate püsielaniku staatuse (settled status), võite te Ühendkuningriigis elada nii kaua kui te soovite. Teil on samuti võimalik taotleda Briti kodakondsust, kui te selleks kvalifitseerute.

Esialgne püsielaniku staatus (Pre-settled status)

Kui te ei ole Ühendkuningriigis viis järjestikust aastat elanud (nn „alaline elamine“ (continuous residence)),saate tavaliselt esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status). Te pidite Ühendkuningriigis elama hakkama 31. detsembriks 2020, välja arvatud juhul, kui esitate taotluse selleks ajaks siin elama asunud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust lähedase pereliikmena. Te võite Ühendkuningriiki jääda edasi viieks aastaks, alates esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) saamise kuupäevast.

Võite esitada taotluse püsielaniku staatusele üleminekuks(settled status) kohe, kui olete viis aastat alaliselt riigis elanud (continuous residence). Viis aastat arvestatakse päevast, mil saabusite esimest korda Ühendkuningriiki. Taotluse esitamiseks ei pea teil olema esialgse püsielaniku staatust (pre-settled status) 5 aastat.

Te peate Ühendkuningriiki elama jäämiseks taotlema püsielaniku staatust (settled status) enne, kui esialgse püsielaniku staatus (pre-settled status) aegub.

Kui olete Ühendkuningriigist lahkunud

Te võite saada esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status), kui te elasite Ühendkuningriigis enne 31. detsembrit, kuid te ei olnud sel kuupäeval siin. Te ei tohi olla Ühendkuningriigi Kanalisaartelt või Mani saarelt lahkunud kauem kui kuus kuud mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul.

Võite olla kõlbulik ka siis, kui elasite Ühendkuningriigis 31. detsembriks 2020, kuid lahkusite Ühendkuningriigist olulisel põhjusel üheks kuni 12-kuiseks ajavahemikuks (näiteks sünnitus, raske haigus, õppimine, ametiõpe või välismaine töölähetus). Teie eelmine elukoht Ühendkuningriigis läheb teie esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) puhul arvesse.

Teie õigused püsielaniku või esialgse püsielaniku staatusega (settled or pre-settled status)

Te võite:

 • töötada Ühendkuningriigis
 • kasutada NHS tasuta, kui saate hetkel
 • õppida Ühendkuningriigis
 • pääseda ligi riigi vahenditele, nagu toetused ja pension, kui te kvalifitseerute nende kasutamiseks
 • reisida Ühendkuningriiki sisse ja riigist välja

Teil on teistsugused õigused, kui jääte elama või olete eelnevalt (settled or pre-settled status) elama asunud, sest olete esitanud taotluse EL-i, EMP riigi või Šveitsi pereliikmega ühinemiseks ja saabusite Ühendkuningriiki pärast 31. detsembrit 2020. Näiteks ei saa te tuua oma pereliikmeid siia Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) alusel.

Kui te soovite veeta aega väljaspool Ühendkuningriiki

Kui teil on püsielaniku staatus (settled status), saate veeta 5 järjestikust aastat väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma staatust kaotamata.

Kui te olete Šveitsi kodanik, saate teie ja saavad teie pereliikmed veeta kuni 4 järjestikust aastat väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma püsielaniku staatust (settled status) kaotamata.

Kui teil on esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status), võite te veeta kuni kaks aastat järjest väljaspool Ühendkuningriiki oma staatust kaotamata. Te peate oma alalist elukohta säilitama (continuous residence), kui te tahate püsielaniku staatuse (settled status) tingimusele vastata.

Kui teil sünnivad lapsed pärast taotluse esitamist

Kui te saate püsielaniku staatuse (settled status), saavad teie Ühendkuningriigis sündivad lapsed teie siinelamise ajal automaatselt Briti kodanikeks.

Kui te saate esialgse püsielaniku (pre-settled status) staatuse, on teie Ühendkuningriigis sündinud lapsed automaatselt esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) jaoks kõlblikud. Nad on Briti kodanikud vaid siis, kui nad vastavad oma teise vanema kaudu selle tingimustele.

Kui te soovite pereliikmeid Ühendkuningriiki kaasa võtta

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võivad teie lähedased pereliikmed teiega ühineda, kui kõik järgmine kehtib:

 • kui olite Ühendkuningriigi resident 31. detsembriks 2020.
 • teie suhe nendega algas enne 31. detsembrit 2020 (välja arvatud juhul, kui nad on pärast seda kuupäeva sündinud või lapsendatud laps)
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Kui teie pereliige on pärit EList, EMP riigist või Šveitsist, võib ta esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse väljastpoolt Ühendkuningriiki, kui neil on kehtiv pass või biomeetrilise kiibiga isikutunnistus.

Kui teie pereliige ei ole EList, EMP riigist ega Šveitsist, võib ta esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse väljastpoolt Ühendkuningriiki. Neil peab olema asjakohane Ühendkuningriigi dokument, näiteks:

 • Elamisluba (residence card)
 • alalise elukoha tõend (permanent residence card)
 • Tuletatud elamisluba (derivative residence card)

Vastasel juhul peavad nad taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) pereluba, et tulla Ühendkuningriiki. Kui nad on Ühendkuningriigis, saavad nad esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse.

Kui teie pereliige liitub teiega 1. aprillil 2021 või hiljem, peab ta kolme kuu jooksul pärast Ühendkuningriiki saabumist esitama Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse. Näiteks kui nad saabusid 15. juunil 2021, peavad nad taotluse esitama 15. septembriks 2021.

Kui te ei saa oma pereliiget Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) alusel kaasa võtta, on siiski võimalik, et ta saab tulla siia muul viisil, näiteks pereviisaga.

Šveitsi kodanike pereliikmed

Kui olete Šveitsi kodanik, saate te Ühendkuningriiki tuua oma abikaasa või registreeritud kooselupartneri 31. detsembrini 2025, juhul kui mõlemad järgnevast kehtivad:

 • teie suhe nendega algas 31. detsembri 2020 ja 31. detsembri 2025 vahelisel ajal
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Mida teil on taotluse esitamiseks vaja

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja hakkasite Ühendkuningriigis elama 31. detsembriks 2020, vajate te tõendeid:

 • teie isikutunnistus
 • teie Ühendkuningriigis alaliselt elamine, välja arvatud siis, kui teil on kehtiv alalise elukoha tõend (permanent residence document), või kehtiv tähtajatu luba Ühendkuningriiki sisenemiseks (indefinite leave to remain) või Ühendkuningriigis elamiseks

Teil tuleb see tõendusmaterjal uuesti esitada, kui te esitate taotluse, et oma esialgset püsielaniku staatust (pre-settled status) püsielaniku staatuseks (settled status) muuta.

Isikutõend

Kui olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, on teil vaja kehtivat passi või kehtivat riiklikku isikutunnistust. Teil on samuti vaja esitada digifoto oma näost.

Kui te ei ole EL-i, EMP ega Šveitsi kodanik, peate esitama ühe järgmistest:

Teil on samuti vaja esitada digifoto oma näost. Kui teil ei ole veel kehtivat biomeetrilist elamisluba (residence card), peate esitama ka oma sõrmejäljed (seda ei ole vaja alla 5-aastaste laste puhul).

Kui teie puhul on mõni eeltoodud tingimus täitmata, siis on võimalik, et saate teatud olukordades kasutada muid tõendeid. Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega (EU Settlement Resolution Centre) kui teil ei ole loetletud dokumente.

Kui te esitate taotluse oma lapse eest peate tõendama ka tema isikut. Teil võib olla vaja tõendada ka nende Ühendkuningriigis elamist.

Taotluse esitamisel saate teha järgmist:

 • skannige oma dokument ja laadige oma foto üles, kasutades rakendust „EList väljumine: Isikut tõendava dokumendi kontrolli rakendus (EU Exit: ID document check app) Android telefonis, iPhone 7 telefonis või selle uuema versiooni telefonis
 • saatke oma dokument posti teel ja laadige üles oma foto, kasutades veebipõhist rakendust (saate seda ka ise teha)

Skannige oma dokument

Te võite kasutada rakendust „EList väljumine: Isikut tõendava dokumendi kontrolli rakendus (EU Exit: ID document check app):

 • Android telefonis
 • iPhone 7 või selle uuema versiooni telefonis

Telefonis oma dokumentide skannimiseks vajate ühte järgmisest:

 • kehtiv EL-i, EMP või Šveitsi pass või ID kaart, kui see on biomeetriline
 • Ühendkuningriigis väljastatud biomeetriline elamisloakaart (residence card)

Te võite kasutada oma isikusamasuse tõendamiseks teise inimese telefoni.

Saatke dokument posti teel.

Te peate saatma oma dokumendi posti teel, kui teil on:

 • mitte-ELi või EMP riigi pass
 • biomeetriline elamisluba
 • mitte-biomeetriline ID-kaart

Kui teil on muu isikut tõendav dokument, saate saata selle posti teel, kui te ei saa EList väljumine: Isikut tõendava dokumendi kontrolli rakendust (EU Exit: ID document check app) kasutada.

Kui vajate dokumente kindlaks kuupäevaks tagasi, peaksite taotluse esitamisega ootama. Näiteks kui lähete varsti puhkusele, esitage taotlus, kui naasete.

Alalise elamise tõestus (continuous residence)

Et kvalifitseeruda püsielaniku staatuse (settled status) jaoks, on harilikult vaja, et te oleksite elanud Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel vähemalt kuus kuud iga kaheteistkuise perioodi vältel viis aastat järjest. Teil on vaja taotlemisel sellekohane tõendusmaterjal esitada.

Kui te ei ole siin viis aastat järjest elanud, võite te siiski kvalifitseeruda esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) jaoks.

Kui saabusite Ühendkuningriiki enne 31. detsembrit 2020, võite anda oma sotsiaalkindlustuse (NI) numbri, et lubada riigis elamist kontrollida automaatselt maksude ja teatud toetuste sissekannete alusel.

Kui see kontroll on edukas, ei pea te esitama ühtegi muud dokumenti elukoha tõendamiseks. Teil on vaja esitada dokumendid ainult siis, kui olete siin olnud 5 aastat järjest, kuid selle kinnitamiseks ei ole piisavalt andmeid.

Siseministeerium teatab teile kohe pärast taotluse saatmist, kas te peate esitama mingeid dokumente. Te peaksite saatma fotosid või oma skannitud dokumente pigem veebipõhise taotlusvormi kaudu, mitte posti teel.

Lugege, milliseid dokumente saate esitada Siseministeeriumile, kui teil palutakse täiendavaid tõendeid esitada.

Teid süüdi mõistvate kohtuotsuste puhul

Kui te olete 18-aastane või vanem, kontrollib Siseministeerium, kas te olete sooritanud raskeid või korduvkuritegusid ja et te ei kujuta turvariski.

Teil palutakse anda teavet enda süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on kantud Ühendkuningriigi või ülemeremaade karistusregistrisse.

Te ei pea teatama ühtegi alljärgmistest:

 • süüdimõistvad kohtuotsused, mida ei pea avalikustama („kantud karistused“)
 • hoiatused („eelhoiatused“)
 • süüdistuse esitamise alternatiivid, kiiruse ületamise eest määratud trahvid

Teid puudutavat teavet kontrollitakse ka Ühendkuningriigi karistusregistrist.

Teil on siiski õigus taotleda püsielaniku staatust või esialgse püsielaniku staatust (settled or pre-settled status), kui teid on süüdi mõistetud pisirikkumise eest.

Te võite ikkagi saada püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse (settled or pre-settled status) isegi siis, kui teil on muid süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Seda otsustatakse juhtumipõhiselt.

Kui te olete vanglas viibinud, on teil alates teie vabanemispäevast tavaliselt vaja viis aastat riigis alaliselt elada (continuous residence), et teid püsielaniku staatuse jaoks arvesse võetaks.

Kui te olete riigist, mis asub väljaspool EL-i, EMP-i või Šveitsi

Teil on tavaliselt vaja esitada tõendusmaterjal, mis puudutab teie ja EL-i, EMP riigi või Šveitsi päritoluga pereliikme suhet

Kui teie pereliikmel ei ole juba püsielaniku staatust või esialgset püsielaniku staatust (settled or pre-settled status), peate esitama ka tõendi tema isikusamasuse ja kodakondsuse ning Ühendkuningriigis elamise kohta.

Kui taotlete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliikmega ühinemist

Teil on vaja esitada tõendusmaterjal, mis puudutab teie ja EL-i, EMP riigi või Šveitsi päritoluga pereliikme suhet.

Kui teie Ühendkuningriigis elaval pereliikmel ei ole veel püsielaniku või esialgse püsielaniku staatust (settled or pre-settled status), peate esitama ka tõendi tema isiku, kodakondsuse ja Ühendkuningriigis elamise kohta (näiteks pangaväljavõtted).

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Taotluse esitamine teie lastele

Iga lapse kohta tuleb esitada oma avaldus. Lapse taotluse võite esitada teie või nemad ise.

Teie lapsel on õigus saada püsielaniku või esialgse püsielaniku (settled or pre-settled status) staatus, kui ta on alla 21-aastane ja:

 • EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik
 • ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik, kuid teie – või teie abikaasa või registreeritud kooselupartner on seda

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Kui teie laps sündis Ühendkuningriigis, kuid ei ole Briti kodanik, peab ta siiski esitama taotluse. Saate kontrollida, kas ta on Briti kodanik, kui te pole kindel.

Kui te olete Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse esitanud

Lapse taotluse esitamisel saate „siduda“ tema taotluse enda taotlusega. See tähendab, et kui teie taotlus rahuldatakse, saab teie laps teiega sama staatuse.

Selleks valige taotlemise võimalus „vanema elukoha kasutamine“ ja sisestage oma taotluse number.

Te peate tegema seda iga lapse jaoks, kelle taotlust te tahate esitada.

Te võite kasutada oma taotluses olevat e-postiaadressi, kui teie lapsel ei ole oma aadressi.

Te võite lapse taotluse esitada ükskõik millal pärast oma taotluse esitamist – teil ei ole vaja otsuse tulemust oodata.

Millist tõendusmaterjali teil on vaja

Teil on taotluse esitamise ajal vaja esitada enda ja oma lapse vahelist suhet tõendav materjal.

Samuti peate tõendama oma lapse isikut.

Samuti peate esitama tõendi oma lapse elamise kohta, kui teie laps hakkas Ühendkuningriigis elama enne 1. jaanuari 2021.

Kui te ei ole Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programm (EU Settlement Scheme) taotlust esitanud

Kui te sobite programmi, esitage esmalt oma taotlus, et saaksite siduda oma lapse taotluse enda omaga.

Kui te ei ole kõlblik, kuid teie laps on kõlblik, võite siiski esitada nende taotluse. Näiteks kui nad elavad Ühendkuningriigis ja teie mitte.

Peate tõendama järgmist:

 • teie lapse isikusamasus
 • teie lapse Ühendkuningriigis elamine
 • et teie lapsel on Ühendkuningriigis 5 aastat alalist elamist (continuous residence)

Kui teie lapsel ei ole 5 aastat alalist elamisstaaži (continuous residence)

Kui teie lapsel ei ole 5 aastat alalist elamisstaaži (continuous residence) taotluse esitamise ajaks täitunud, antakse talle tavaliselt esialgse püsielaniku staatus (pre-settled status).

Laps võib Ühendkuningriiki veel 5 aastaks jääda, kuupäevast, mil ta saab esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status).

Te võite esitada taotluse selle püsielaniku staatuseks (settled status) muutmiseks, kui laps on 5 aastat riigis alaliselt elanud (continuous residence). Te peate seda tegema enne lapse esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) aegumist – see sünnib 5 aastat pärast lapse esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) saamise kuupäeva.

Kui lapsel täitub 5 aastat pidevat elamisstaaži (continuous residence) enne 30. juunit 2021, võite enne taotluse esitamist otsustada oodata 5 aasta alalise elamisstaaži (continuous residence) täitumiseni. Eduka taotluse rahuldamise korral antakse lapsele püsielaniku staatus (settled status) ilma esialgse püsielaniku (pre-settled status) staatuseta.

Kui teie laps on sündinud või lapsendatud pärast 31. detsembrit 2020

Teie lastel on õigus esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus, kui te hakkasite Ühendkuningriigis elama 31. detsembriks 2020, isegi kui te ei ole veel ise taotlust esitanud.

Kui teie laps on Ühendkuningriigis sündinud või lapsendatud enne 1. aprilli 2021, peate esitama nende kohta taotluse 30. juuniks 2021.

Kui teie laps on Ühendkuningriigis sündinud või lapsendatud 1. aprillil 2021 või hiljem, peate kolme kuu jooksul pärast lapse sündimist või lapsendamist seda taotlema.

Kui te olete Iiri kodanik

Kui te olete Iiri kodanik, ei ole teil vaja esitada püsielaniku ega esialgse püsielaniku staatuse (settled or pre-settled status) saamiseks taotlust.

Aga kui teie olete Iiri kodanik ja teie laps ei ole Briti kodanik, on ta kõlblik kas:

 • sama staatuse saamiseks, mida teie võite saada oma Ühendkuningriigis elamise kestuse alusel
 • püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse (settled or pre-settled status), oma alalise elukoha alusel

See kehtib ka siis, kui olete Põhja-Iirimaalt ja teil on Iirimaa, Briti või kahe Briti ja Iirimaa kodakondsus ning teie lapsel ei ole Iirimaa, Briti või kahe riigi kodakondsust.

Taotlemine

Esitage Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlis veebis.

Esitage Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus

Te saate esitada taotluse mis tahes seadmest, näiteks sülearvutist, Android-seadmest või iPhone’ist.

Vaadake, mida teil vaja läheb enne kui taotlete.

Taotlege

Saate taotluse esitada kohe kui te selleks kvalifitseerute. Taotluse esitamise tähtaeg on reeglina 30. juuni 2021.

Te võite ka sõltuvalt oma asjaoludest otsustada taotlust hiljem esitada.

Kui teil on esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status), peate uuesti taotluse esitama, kui muudate oma esialgse püsielaniku (pre-settled status) staatuse püsielaniku staatuseks (settled status).

Kui te esitate taotluse enda ja oma lapse eest esitage esmalt oma taotlus.

Alustage

Siseministeerium kasutab teie esitatud isikuandmeid selleks, et otsustada teie taotluse üle. Leidke teavet selle kohta, kuidas Siseministeerium teie isikuandmeid töötleb.

Jätkake oma taotluse esitamist

Kui te juba alustasite taotlemist, saate taotluse esitamist jätkata.

Kellele see teenus ei ole mõeldud

Te ei saa kasutada veebipõhist teenust Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) alusel taotluse esitamiseks, kui taotlete:

 • Briti kodaniku pereliikmena, kes elas Šveitsis või ELis või muus EMP riigis
 • Briti kodaniku pereliikmena, kellel on ka ELi, EMP või Šveitsi kodakondsus ja kes on elanud Ühendkuningriigis ELi, EMP riigi või Šveitsi kodanikuna enne Briti kodakondsuse saamist
 • Briti, ELi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamise hooldajana
 • ELi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lapsena, kes elas ja töötas Ühendkuningriigis, ja õpib – või lapse peamise hooldajana.

Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega (EU Settlement Resolution Centre) veebis ja küsige kuidas taotlust esitada.

Lõivud

Programmi taotluse esitamine on tasuta.

Kui te maksite Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse eest, saate raha tagasi.

Küsi abi

Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega (EU Settlement Resolution Centre) veebis.

Abi saate ka telefoni teel.

Telefoninumber erineb, kui olete kohalikust omavalitsusest või muust organisatsioonist, mis aitab teistel taotlust esitada.

Kui olete Ühendkuningriigis

Telefon: 0300 123 7379

Esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühad), 08.00 – 20.00 Laupäev ja pühapäev, 09.30 – 16.30

Kõnetariifide info

Kui asute väljaspool Ühendkuningriiki

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühad), 08.00 – 20.00 Laupäev ja pühapäev, 09.30 – 16.30

Kõnetariifide info

Kui olete organisatsioonist, mis aitab teistel taotlust esitada

Telefon: 0300 790 0566

Esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühad), 08.00 – 20.00 Laupäev ja pühapäev, 09.30 – 16.30

Kõnetariifide info

Te võite ka saada tuge, kui vajate abi asjade veebis tegemisel.

Kui te liitute enda EL-i, EMP või Šveitsi kodanikust pereliikmega

Te võite esitada taotluse EL-i, EMP riigi või Šveitsi pereliikmega ühinemiseks, kui nad hakkasid Ühendkuningriigis elama 31. detsembriks 2020.

Teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi perekonnaliige peab tavaliselt samuti taotluse esitama.

Kui olete EL-ist, EMP-st või Šveitsist, võite esoitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse väljastpoolt Ühendkuningriiki, kui teil on kehtiv pass või biomeetrilise kiibiga isikutunnistus.

Kui te ei ole EL-ist, EMP-st ega Šveitsist, võite esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse väljastpoolt Ühendkuningriiki, kui teil on asjakohane Ühendkuningriigi dokument, näiteks:

 • Elamisluba (residence card)
 • alalise elukoha tõend (permanent residence card)
 • Tuletatud elamisluba (derivative residence card)

Vastasel juhul peate taotlema Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) pereluba, et tulla Ühendkuningriiki. Kui olete Ühendkuningriigis, saate esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse.

Kui saabute 1. aprillil 2021 või hiljem, peate kolme kuu jooksul pärast Ühendkuningriiki saabumist esitama Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse.

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Te võite taotlust esitada, kui olete Iiri kodaniku pereliige, isegi kui tema ei pea seda tegema.

Teie peresuhe

Te võite taotlust esitada, kui teil on suhe EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga tema abikaasana, registreeritud kooselu partneri või vabaabielu partnerina. Suhted pidid algama 31. detsembriks 2020 ja need peavad endiselt eksisteerima.

Te võite samuti taotlust esitada, kui teil on sugulussuhe EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga, tema abikaasa või registreeritud kooselu partneriga, olles tema:

 • alla 21-aasta vanune laps, lapselaps või lapselapselaps
 • üle 21-aasta vanune ülalpeetav laps

Te võite taotleda ka ülalpeetava vanemana, vanavanemana, vanavanavanemana või sugulasena, kui teil on teie suhte tõendamiseks olemas asjakohane dokument.

Teil võib olla võimalik taotleda, kui:

 • te olete Briti kodaniku pereliige ja te olete koos elanud väljaspool Ühendkuningriiki EMP riigis
 • te olete ka EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodakondsust omava ja enne Briti kodakondsuse saamist Ühendkuningriigis EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuna elanud Briti kodaniku pereliige
 • teil oli EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige, kes elas Ühendkuningriigis
 • te olete Põhja-Iirimaa tingimustele vastava isiku pereliige
 • te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamine hooldaja
 • te olete Ühendkuningriigis varem elanud ja töötanud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku laps, või selle lapse peamine hooldaja

Kui te olete Põhja-Iirimaa kvalifitseeruva isiku perekonnaliige

Te võite taotlust esitada, kui olete Põhja-Iirimaa tingimustele vastava isiku pereliige, isegi kui nemad ise taotlust esitama ei pea.

Järgige sama protsessi nagu EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanike pereliikmed.

Kui teie pereliige on Briti kodanik („Surinder Singh“ taotlused, ‘Surinder Singh’ applications))

Võite sobida, kui elasite Ühendkuningriigist väljas EL-i või EMP riigis (või Šveitsis) oma pereliikmega.

Te pidite nendega elama EL-i või EMP riigis (või Šveitsis) enne 1. jaanuari 2021 ja olema:

 • nende abikaasa, tsiviilpartner või vabaabielupartner
 • alla 21-aasta vanune, ja olete nende laps või lapselaps
 • 21-aastane või vanem, ja olete nende sõltlasest laps või lapselaps
 • nende sõltlasest vanem või vanavanem
 • muu sõltlasest sugulane

Riik, kus te koos elasite, pidi olema teie peamine elukohariik. Teie Briti pereliige pidi selles riigis olles samuti töötama, õppima või pidi end ise ülal pidama.

Te ei saa kasutada taotluse esitamiseks veebipõhist teenust, kui te kvalifitseerute püsielaniku programmi sel viisil.

Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega (EU Settlement Resolution Centre) veebis ja küsige kuidas taotlust esitada.

Kui teil oli varem Ühendkuningriigis elanud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige

Te võite saada taotlust esitada, kui teil oli pereliige, kes elas Ühendkuningriigis hiljemalt 31. detsembriks 2020. Seda kutsutakse „säiluvaks elamisõiguseks“.

Kui te olete kõlblik, kuna teil on säiluv elamisõigus, võite te e-teenuse kaudu oma taotluse esitada.

Kui te õpite Ühendkuningriigis

Te võite oma taotluse esitada, kui te õppisite Ühendkuningriigis enne 31. detsembrit 2020 ja üks järgnevast on tõene:

 • te olete Ühendkuningriigist lahkunud või surnud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku laps
 • üks teie vanematest on Ühendkuningriigist lahkunud või surnud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku abikaasa või registreeritud kooselupartner
 • üks teie vanematest oli varem Ühendkuningriigist lahkunud või surnud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku abikaasa või registreeritud kooselupartner

Kui te vastate neist mingite asjaolude kaudu tingimustele, kvalifitseerub ka teie vanem, tingimusel, et ta on teie eestkostja.

Kui teie pereliige on surnud

Te võite samuti taotlust esitada, kui teie pereliige on surnud ja teie elasite vahetult enne nende surma nende pereliikmena püsivalt Ühendkuningriigis vähemalt ühe aasta jooksul.

Kui teie või teie pereliige olite varem abielus või tsiviilpartnerluses

Te võite samuti taotlust esitada, kui teie abielu EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga lõppes lahutusega, abielu tühistamise või lõpetamisega, ja te elasite selle lõppemise ajal Ühendkuningriigis.

Samuti peab kehtima üks järgnevast:

 • abielu või registreeritud kooselu kestis vähemalt 3 aastat ja te mõlemad olite sel ajal Ühendkuningriigis vähemalt ühe aasta elanud
 • te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lapse eestkostja
 • te olete saanud Ühendkuningriigis EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lapsele juurdepääsuõiguse – laps peab olema alla 18-aasta vanune
 • teie või mõni teine pereliige oli abielu või tsiviilpartnerluse ajal koduse kuritarvitamise ohver

Te võite taotlust esitada ka siis, kui pereliikmel oli sobiv abielu või tsiviilpartnerlus ja te elasite selle lõppemise ajal Ühendkuningriigis. Te peate olema nende:

 • alla 21-aasta vanune laps, lapselaps või lapselapselaps
 • üle 21-aasta vanune ülalpeetav laps
 • ülalpeetav vanem, vanavanem või vanavanem
 • muu sõltlasest sugulane

Kui olete koduvägivalla või vägivalla ohver

Te võite taotlust esitada, kui teie peresuhe EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga on koduse kuritarvitamise või vägivalla tõttu püsivalt katkenud.

Te võite taotlust esitada, kui te olete või olite nende:

 • abikaasa või tsiviilpartnerluse partner
 • pikaajaline partner
 • alla 21-aasta vanune laps, lapselaps või lapselapselaps
 • üle 21-aasta vanune ülalpeetav laps
 • ülalpeetav vanem, vanavanem või vanavanem
 • muu sõltlasest sugulane

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku „peamine hooldaja“

Te võite saada taotlust esitada, kui te olete Ühendkuningriigis hiljemalt 31. detsembrist 2020 elava EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamine hooldaja Kõik teie olemasolevad ülalpeetavad lapsed võivad samuti saada taotlust esitada.

Selleks, et kellegi peamine hooldaja olla, on vaja mõlemat:

 • olla vastutav nende igapäevase hoolduse eest, kaasa arvatud nende haridust, tervishoidu ja rahaasju puudutavate otsuste langetamine
 • pereliige või nende seaduslik eestkostja

Te saate jagada seda vastutust kellegi teisega.

Te ei saa kasutada taotluse esitamiseks veebipõhist teenust, kui te kvalifitseerute püsielaniku programmi sel viisil.

Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega (EU Settlement Resolution Centre) veebis ja küsige kuidas taotlust esitada.

Kui te olete täiskasvanu peamine hooldaja

Te võite taotlust esitada, kui te olete Briti kodanikust ülalpeetava täiskasvanu peamine hooldaja ja olite Ühendkuningriigi resident 31. detsembriks 2020.

Kui te olete lapse peamine hooldaja

Te võite taotlust esitada, kui te olete Briti lapse, või rahaliselt sõltumatu EL-i, EMP riigi või Šveitsi lapse peamine hooldaja ja olite Ühendkuningriigi resident 31. detsembriks 2020.

Te saate samuti taotlust esitada, kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi lapse peamine hooldaja, kui:

 • laps õpib Ühendkuningriigis
 • lapsel on EL-i, EMP riigi või Šveitsi vanem, kes töötas Ühendkuningriigis lapse Ühendkuningriigis elamise ajal
 • lapsel on EL-i, EMP riigi või Šveitsi vanem, kes elas Ühendkuningriigis lapse õppimise ajal
 • lapsel on EL-i, EMP riigi või Šveitsi vanem, kes lõpetas Ühendkuningriigis töötamise või lahkus Ühendkuningriigist

Mida teil on taotluse esitamiseks vaja

Peate esitama suhte kohta tõendid Teil on vaja esitada [tõendusmaterjal, mis puudutab teie suhet] teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliikmega – näiteks sünnitunnistus, abielu- või registreeritud kooselu tunnistus, või elamisloakaart (residence card). Te võite selle skaneerida ja esitada e-taotlusvormi kaudu.

Kui te esitate taotluse enne oma pereliiget, tuleb teil esitada ka tema isikut ja püsivat elamist tõendav materjal.

Samuti peate esitama kinnitatud ingliskeelse tõlke mis tahes dokumendist, mis ei ole ingliskeelne.

Kui olete pärit väljastpoolt EL-i, EMP territooriumi või Šveitsi ja teil ei ole biomeetrilist elamisluba (residence card), palutakse teil broneerida aeg Ühendkuningriigi viisa- ja kodakondsustaotluste ameti (UK Visa and Citizenship Application Services - UKVCAS) teeninduspunktis, kus saate taotlemise ajal esitada biomeetrilist teavet (sõrmejäljed ja foto või ainult foto alla 5-aastastele lastele).

Kui teil on vaja täiendavat tõendusmaterjali esitada

Mõnel juhul on teil samuti vaja esitada samad dokumendid, mida tuleb esitada alalise elamisloakaardi (residence card) taotlemise ajal.

Kontrollige, milliseid dokumente te esitaksite alalise elamisloakaardi (residence card) taotluse jaoks, kui:

Millal taotlust esitada

Programm on nüüd avatud Taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021, välja arvatud mõned juhtumid.

Te saate oma otsuse tõenäoliselt kiiremini, kui te esitate taotluse samal ajal või pärast seda, kui teie pereliige esitab oma taotluse.

Teie pereliikmele antakse taotlemise ajal taotluse number. Te võite kasutada seda, et oma taotlus tema omaga „ühendada“, et teie taotlusi võetaks ühiselt arvesse.

Kui te olete Šveitsi kodaniku pereliige

Te Ühendkuningriigis liituda oma abikaasa või tsiviilpartnerluse partneriga 31. detsembrini 2025, juhul kui mõlemad järgnevast kehtivad:

 • teie suhe nendega algas 31. detsembri 2020 ja 31. detsembri 2025 vahelisel ajal
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Kui teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige on surnud

Te võite kvalifitseeruda püsielaniku staatuse saamiseks enne kui te olete Ühendkuningriigis viis aastat elanud.

Teie pereliige pidi vahetult enne oma surma Ühendkuningriigis, töötama või FIE-na tegutsema. Laps pidi Ühendkuningriigis elama hakkama 31. detsembriks 2020. Teil tuli ka vahetult enne tema surma temaga koos elada ning üks kahest alljärgnevast punktist peab kehtima:

 • ta elas püsivalt Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel vähemalt kaks aastat enne oma surma
 • ta suri tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel

Kui te elate välismaal ja olete Ühendkuningriigis elava EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige

Kui te ei ela Ühendkuningriigis selleks lõpptähtajaks 31. detsembril 2020, võite te ikkagi taotlust esitada, juhul kui kõik järgnev on tõene:

 • perekonnaliige pidi Ühendkuningriigis elama hakkama 31. detsembriks 2020.
 • teie suhe algas 31. detsembriks 2020 (välja arvatud juhul, kui olete laps, kes on sündinud või lapsendatud pärast seda kuupäeva)
 • te olete edasi lähedane pereliige, näiteks abikaasa, registreeritud kooselupartner, vabaabielupartner, sõltlasest laps või lapselaps, või sõltlasest vanem või vanavanem

Kui teie pereliige on Briti kodanik („Surinder Singh“ taotlused (‘Surinder Singh’ application))

Teie Ühendkuningriiki naasmise tähtaeg sõltub teie suhtest pereliikmega.

Te peate naasma ja taotluse esitama 29. märtsiks 2022, juhul kui olete:

 • nende abikaasa, registreeritud kooselupartner või vabaabielupartner ja teie suhe algas enne 1. veebruari 2020
 • alla 21-aasta vanune, ja olete nende laps või lapselaps
 • 21-aastane või vanem, ja olete nende sõltlasest laps või lapselaps
 • nende sõltlasest vanem või vanavanem

Te peate naasma 31. detsembriks 2020, ja esitama oma taotluse 30. juuniks 2021, kui olete:

 • nende abikaasa, registreeritud kooselupartner või vabaabielupartner ja teie suhe algas 1. veebruaril 2020 või pärast seda
 • muu sõltlasest sugulane

Kui te olete abikaasa või registreeritud kooselupartner, võib ka teie sõltlasest laps, lapselaps, vanem või vanavanem oma taotluse esitada. Nad peavad naasma ja taotluse esitama teiega samal kuupäeval.

Kui te olete Põhja-Iirimaa kvalifitseeruva isiku perekonnaliige

Te võite taotlust esitada, kui teie pereliige on Põhja-Iirimaa tingimustele vastav isik, olenemata sellest, kas te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik või mitte.

Selleks et Põhja-Iirimaa isik oleks tingimustele vastav, peab ta:

 • olema Briti, Iirimaa või nii Briti kui ka Iirimaa topeltkodakondsusega
 • olema sündinud Põhja-Iirimaal
 • sünni ajal oli tal vähemalt üks lapsevanem, kellel oli Briti, Iirimaa või topeltkodakondsus (või kellel ei olnud riigis viibimise ajal mingeid piiranguid)
 • Ühendkuningriigis elama 31. detsembriks 2020

Te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik

Saate valida, kas esitate taotluse kas:

Kui te ei ole EL-i, EMP ega Šveitsi kodanik

Võite taotleda kasutades võrguteenust.

Kui teil on alaline elamisluba või tähtajatu elamisluba, et riiki siseneda või jääda (indefinite leave to remain)

Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse esitamise protsess on erinev, kui teil on alalise elukoha tõend (permanent residence document) või tähtajatu elamisluba, et riiki siseneda või jääda (indefinite leave to enter or remain).

Kui teil on kehtiv “Ühendkuningriigi alalise elukoha tõend” (permanent residence document)

Kui teil on kehtiv Ühendkuningriigi alalise elukoha tõend (permanent residence document), on teil üks järgnevast:

 • teie sinise (või roosa, kui olete Šveitsi kodanik) „alalise elamisloa dokumentide“ teatmikus olev tõend
 • teie passis olev tõend
 • biomeetriline elamisloa kaart (residence card), mis kinnitab alalist elamist (ainult siis, kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik)

Teie dokument ei ole alalise elukoha tõend (permanent residence document), kui sellele on kirjutatud „registreerimisunnistus“ (registration certificate).

Kui te olete EL-ist, EMP riigist või Šveitsist pärit, on teie alalise elukoha tõendil (permanent residence document) kirjas, et see on „alalise elamisloa kinnitusdokument” (‘Document Certifying Permanent Residence’).

Kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik, on teie biomeetrilise alalise elamisloa kaardile (continuous residence) kirjutatud „alalise elaniku staatus“ (‘Permanent Residence Status’).

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Mida tuleb teha

Ühendkuningriigis pärast 30. juunit 2021 edasi elamiseks tuleb teil kas:

 • esitada Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlus – teil ei ole vaja tõendada, et te olete viie järjestikuse aasta jooksul alaliselt riigis viibinud (continuous residence)
 • Kodakondsuse taotlemine enne 30. juunit 2021

Kui teil on tähtajatu elamisluba riiki sisenemiseks või jäämiseks (indefinite leave to enter or remain)

Tähtajatu elamisluba riiki sisenemiseks või jäämiseks (indefinite leave to enter or remain) (ILR) on teatud tüüpi immigratsioonistaatused.

Te olete tavaliselt esitanud riiki jäämiseks tähtajatu elamisloa saamise taotluse (indefinite leave to enter or remain). Teil on tavaliselt tempel passis või Siseministeeriumi kiri. Teil võib samuti olla „vinjett“ (kleebis) või biomeetriline alaline elamisluba.

Te võite Ühendkuningriigis edasi elada ja teil ei ole vaja Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlust esitada, kui teil on Ühendkuningriigi tähtajatu elamisluba riiki jäämiseks või sisenemiseks (indefinite leave to enter or remain). Aga kui otsustate taotluse esitada (ja vastate kõikidele muudele tingimustele), antakse teile „Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) raames tähtajatu elamisluba riiki jäämiseks“ (indefinite leave to enter or remain) – mida kutsutakse ka püsielaniku staatuseks (settled status).

See tähendab, et teil peaks olema võimalus veeta kuni 5 aastat järjest väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma püsielaniku staatust kaotamata (2-aastase tähtajatu Ühendkuningriiki sisenemise loa või tähtajatu elamisloa asemel (indefinite leave to enter or remain), mis teil praegu on).

Kui te olete Šveitsi kodanik, saate teie ja saavad teie pereliikmed veeta kuni 4 järjestikust aastat väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma püsielaniku staatust (settled status) kaotamata.

Teil ei ole vaja tõendada, et te olete viis aastat alaliselt riigis elanud (continuous residence).

Kui te kolisite Ühendkuningriiki, enne kui see liitus EL-iga 1. jaanuaril 1973.

Te võisite tähtajatu elamisloa saada automaatselt, kui olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, kes elas Ühendkuningriigis enne 1973. aastat. Kui te saite selle, ei ole teil vaja pärast 30. juunit 2021 Ühendkuningriiki jäämiseks Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotlust esitada.

Kui teil ei ole teie tähtajatu elamisloa staatust kinnitavat dokumenti, võite te kas:

Kui te olete Maltalt või Küproselt, võite te samuti esitada Briti kodakondsuse taotluse Windrushi skeemi(Windrush scheme) kaudu.

Mõlema programmi taotlused on tasuta.

Kui te lõpetate töötamise või alustate tööd muus EL-i riigis

Teie ja teie pereliikmed võivad teatud olukordades saada püsielaniku staatuse (settled status), kui olete vähem kui viis aastat alaliselt elanud (continuous residence).

Kui te peate töötamise lõpetama

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te püsielaniku staatuse (settled status) saada siis, kui te peate lõpetama töötamise või FIE-na tegutsemise õnnetuse või haiguse tõttu (mida nimetatakse ka „püsivaks töövõimetuseks“).

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Te võite püsielaniku staatuse (settled status) saada juhul kui:

 • te olete Ühendkuningriigis vahetult enne kaks aastat püsivalt elanud
 • püsiv töövõimetus oli tööõnnetuse või kutsehaiguse tulemus, mis annab teile Ühendkuningriigi asutusest pensioni saamise õiguse

Te võite püsielaniku staatuse (settled status) saada ka siis, kui olete abielus või registreeritud kooselus Briti kodanikuga.

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige ajal, mil ta lõpetas töötamise, võite te samuti kvalifitseeruda püsielaniku staatuse (settled status) saamiseks.

Kui te jõuate riiklikku pensioniikka (State Pension age) saamise ikka või lähete enneaegselt pensionile

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te saada püsielaniku staatuse (settled status), kui te jõuate riiklikku pensioniikka (State Pension age) või lähete enneaegselt pensionile.

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige siis, kui ta jõuab riiklikku pensioniikka (State Pension age) või läheb enneaegselt pensionile, võite te samuti püsielaniku staatuse (settled status) saamise jaoks kvalifitseeruda.

Kui te jõuate riiklikku pensioniikka (State Pension age)

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te püsielaniku staatuse (settled status) saada, kui te lõpetasite riiklikku pensioniikka (State Pension age) jõudmisel töötamise ja kas:

 • töötasite pidevalt või olite FIE aasta enne seda ja olete Ühendkuningriigis pidevalt kolm aastat elanud
 • teie abikaasa või registreeritud kooselupartner on Briti kodanik

Kui te lähete ennetähtaegselt pensionile

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te saada püsielaniku staatuse (settled status), kui te lähete ennetähtaegselt pensionile ja kas:

 • töötasite pidevalt (kellegi teise heaks, mitte iseenesele) ühe aasta jooksul enne seda ja olete Ühendkuningriigis pidevalt kolm aastat elanud
 • teie abikaasa või registreeritud kooselupartner on Briti kodanik

Kui te alustate tööd või hakkate tegutsema FIE-na teises EL-i riigis

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te saada püsielaniku staatuse (settled status), kui te hakkate teises EL-i riigis töötama või FIE-na tegutsema ja te olete teinud mõlemat:

 • Ühendkuningriigis enne seda kolm aastat elanud ja töötanud või FIE-na tegutsenud
 • tavaliselt kord nädalas oma Ühendkuningriigis asuvasse koju naasnud

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige ajal, mil ta hakkab teises EL-i riigis töötama või FIE-na tegutsema, võite te samuti püsielaniku staatuse (settled status) jaoks kvalifitseeruda.

Pärast taotluse esitamist

Kui teie taotlus on edukas, saadetakse teile e-posti teel kiri, mis kinnitab teie püsielaniku staatust või esialgset püsielaniku staatust (settled or pre-settled status).

Vaadake, millised õigused saate erinevate staatuste puhul.

Te ei saa kirja oma staatust tõendamiseks kasutada.

Oma staatuse nägemine ja tõestamine

Te võite oma staatust näha või seda kellelegi teisele Internetis tõendada. Tavaliselt ei anta teile füüsilist dokumenti.

Kui te olete riigist, mis asub väljaspool EL-i, EMP-i või Šveitsi

Teile antakse füüsiline dokument, kui teil veel ei ole biomeetrilist elamisloakaarti (residence card).

Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) raames saadud dokument tõendab vaid teie Ühendkuningriigi siseseid õigusi.

Oma EL-i, EMP või Šveitsi pereliikmega kaasaminekuks või liitumiseks tuleb teil ikkagi kas:

Te võite ikkagi tõendada oma õigusi Ühendkuningriigis 30. juunini 2021 oma passi või riigi ID-kaardiga (juhul kui te olete EL-i, EMP või Šveitsi kodanik), või oma biomeetrilise residentsusdokumendiga.

Teie andmete uuendamine

Te peate hoidma oma andmed ajakohased, näiteks kui saate uue passi.

Kodakondsuse taotluse esitamine

Tavaliselt on teil võimalik taotleda kodakondsust 12 kuud pärast püsielaniku staatuse (settled status) saamist.

Kui Siseministeerium leiab teie taotlusest vea

Siseministeerium võtab teiega enne teie taotlust puudutava otsuse tegemist ühendust, et saaksite vea parandada.

Teile öeldakse samuti, kui teil on vaja täiendavat tõendusmaterjali esitada, enne kui saadakse otsus langetada.

Kui teie taotlus lükatakse tagasi

Võite esitada uue taotluse Te võite [taotlust uuesti esitada] ükskõik millal, kuni 30. juunini 2021, kui arvate, et otsus oleks teistsugune olema pidanud, näiteks, kui teile anti esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status), kuid te eeldasite, et saate püsielaniku staatuse (settled status).

See on tasuta.

Te võite soovi korral esitada uut teavet või tõendusmaterjali.

Esitage administratiivse ülevaatuse taotlus

Teil võib olla võimalik taotleda otsuse halduskorras läbivaatamist kui arvate, et tegemist on eksitusega. See maksab 80 naela ja vastuse saab tavaliselt 28 päevaga.

Te raha tagastatakse, kui esialgset otsust muudetakse vea tõttu.

Te võite esitada uut tõendusmaterjali administratiivse ülevaatuse osana, kuid te raha ei tagastata, kui otsust muudetakse uue tõendusmaterjali tõttu.

Otsuse edasikaebamine

Te võite ka esitada otsuse edasikaebuse iseseisvasse tribunalikohtusse. Te võite edasi kaevata ainult taotlusi, mis on esitatud pärast 23.00 31. jaanuaril 2020.

Kui teil on juba rahuldamata immigratsioonitaotlus

Enamikel juhtudel ei võeta teie veel rahuldamata esitatud immigratsioonitaotlust arvesse, kui te esitate Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programm (EU Settlement Scheme) taotluse. Veel rahuldamata esitatud taotluse eest tagastatakse teile tasutud rahasumma.

Võtke ühendust Ühendkuningriigi viisade ja sisserände ametiga (UKVI), et teada saada, kuidas saab mõjutatud teie rahuldamata sisserändetaotlus.

Üksikasjalikumad juhised on saadaval.

Üleminek esialgse püsielaniku staatuselt (pre-settled status) püsielaniku staatusele (settled status)

Kui teil on esialgse püsielaniku staatus (pre-settled status), võite Ühendkuningriiki jääda edasi viieks aastaks, alates staatuse saamise kuupäevast.

Te peate Ühendkuningriiki elama jäämiseks esitama Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) taotluse enne, kui tehe esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status) aegub.

Millal taotlust esitada

Võite esitada taotluse püsielaniku staatusele (settled status) üleminekuks kohe, kui kvalifitseerute Tavaliselt pärast seda, kui olete elanud alaliselt Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel (nn alaline elamine) (‘continuous residence’) viis aastat.

Viis aastat arvestatakse päevast, mil saabusite esimest korda Ühendkuningriiki. Taotluse esitamiseks ei pea teil olema esialgse püsielaniku staatust (pre-settled status) 5 aastat.

Te ei pruugi kvalifitseeruda püsielaniku staatuse (settled status) saamiseks, kui te veetsite viie aasta jooksul rohkem kui kuus kuud väljaspool Ühendkuningriiki 12-kuulise ajavahemiku jooksul.

Näide

Te tulite Ühendkuningriiki 2. märtsil 2018 ja saite esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status)15. jaanuaril 2020. Te kvalifitseerute püsielaniku staatusele (settled status) 2. märtsil 2023 ehk pärast seda, kui olete Ühendkuningriigis viis aastat elanud.

Viimane püsielaniku staatuse taotluse (settled status) esitamise kuupäev on 14. jaanuari 2025, vahetult enne esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status) aegumist.

Lisateave alalise elamise (continuous residence) ja selle kohta, kas teil on õigus püsielaniku staatusele (settled status).

Kui te ei ole kvalifitseeru püsielaniku staatusele (pre-settled status)

Kui te ei kvalifitseeru püsielaniku staatusele (settled status), kuna te veetsite rohkem kui kuus kuud väljaspool Ühendkuningriiki 12-kuulise ajavahemiku jooksul, võite uuesti saada esialgse püsielaniku staatuse (pre-settled status).

Kehtima peavad mõlemad järgmisest:

 • väljaspool Ühendkuningriiki veetsite aega enne 31. detsembrit 2020
 • olite Ühendkuningriigis tagasi 31. detsembril 2020 või enne seda

Taotlus tuleb esitada tavaliselt enne 30. juunit 2021. EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lähedase pereliikmena taotledes kehtivad erinevad reeglid.

Kui te ei saa uuesti esialgse püsielaniku staatust (pre-settled status) ja teie praegune staatus on aegumas, taotlege Ühendkuningriiki jäämiseks viisat.

Mida teil vaja läheb

Võite kasutada sama tõendusmaterjali, mida kasutasite Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike püsielanikuks registreerimise programmi (EU Settlement Scheme) esmakordse taotluse esitamisel.

Vaadake, mida teil on vaja oma isikusamasuse ja elukoha staatuse tõendamiseks.

Kui teie esialgne püsielaniku staatus (pre-settled status) põhines teie suhtel EL-ist, EMP riigist või Šveitsist pärit pereliikmega, vajate ka tõendit teie suhte kohta EL-i, EMP riigi või Šveitsi pereliikmega.

Taotlege oma staatuse muutmist

Taotlemine on tasuta.

Alustage.

Pärast taotluse esitamist

Kui teie taotlus on edukas, saadetakse teile e-posti teel kiri, mis kinnitab teie staatust.

Kui teile antakse püsielaniku staatus (settled status)

Võite Ühendkuningriigis elada nii kaua kui te soovite. Tavaliselt saate te taotleda kodakondsust kaksteist kuud pärast püsielaniku staatuse (settled status) saamist.

Kui teile antakse esialgse püsielaniku staatus (pre-settled status) uuesti

Te võite Ühendkuningriiki jääda edasi viieks aastaks, alates siseministeeriumi otsuse kirja kuupäevast.

Püsielaniku staatust (settled status) saate taotleda tavaliselt pärast seda, kui olete elanud alaliselt Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel (nn alaline elamine (continuous residence)) viis aastat.

Vaadake, mida teha, kui arvate, et otsus oleks pidanud olema teistsugune.

Published 30 March 2019
Last updated 20 April 2021 + show all updates
 1. Updated the title of this guidance to match the English version.

 2. Updated to add Czech and Finnish translations.

 3. Updated to add Icelandic, Portuguese and Welsh translations.

 4. Updated to add Romanian and Lithuanian translations.

 5. Updated to add Bulgarian, Croatian, Danish, Dutch, Estonian, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Irish, Latvian, Maltese, Norwegian, Polish, Slovene, Slovak, Spanish and Swedish language translations.

 6. Added note to users that the translated documents are currently being updated.

 7. German language translation added.

 8. Translated guidance updated.

 9. Added translation

 10. Icelandic language added.

 11. Added translation