Juhend

Esitage EL-i püsielaniku skeemi taotlus (püsielaniku ja esialgse püsielaniku staatuse saamiseks): Eesti tõlge

Juhised EL-i, EMP riikide ja Šveitsi kodanikele ja nende pereliikmetele, kes esitavad EL-i püsielaniku skeemi taotluse.

Ülevaade

Kui olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite teie ja teie pereliikmed esitada EL-i püsielaniku skeemi taotluse, et Ühendkuningriigis pärast 30. juunit 2021 edasi elada. Kui teie taotlus rahuldatakse, te saate kas püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse.

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Teil võib olla võimalik jääda Ühendkuningriiki ilma taotlust esitamata – näiteks, kui te olete Iiri kodanik või teil on riiki jäämiseks tähtajatu elamisluba.

Registreeruge, et saada e-posti teel uuendusi selle skeemi kohta.

Millal te saate taotlust esitada

EL-i püsielaniku skeem on avatud. Te saate nüüd taotlust esitada, kui te vastate kriteeriumitele.

Taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021.

See, millise staatuse te saate, võib sõltuda taotluse esitamise ajast.

Kui Ühendkuningriik lahkub EList ilma kokkuleppeta

Taotlemiseks peate te elama Ühendkuningriigis enne, kui see lahkub EList. Taotluse esitamise tähtajaks on määratud 31. detsember 2020.

Tasud

Skeemi taotluse esitamine on tasuta.

Kui te maksite EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitades tasu, saate raha tagasi.

Kes peaks taotlust esitama

Välja arvatud mõnel juhul, tuleb teil taotlus esitada, kui:

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

See tähendab, et teil tuleb taotlus esitada, isegi kui te:

Kes veel võib taotlust esitada

Te võite saada taotlust esitada, kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik, kuid:

 • teil oli varem Ühendkuningriigis elav EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige (kuid te olete lahus või nad on surnud)
 • te olete Briti kodaniku pereliige ja te olete koos elanud väljaspool Ühendkuningriiki EMP riigis
 • te olete Briti kodaniku pereliige, kellel on ka ELi, EMP riigi või Šveitsi kodakondsus ja kes on elanud Ühendkuningriigis ELi, EMP riigi või Šveitsi kodanikuna enne Briti kodakondsuse saamist
 • te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamine hooldaja
 • te olete varem Ühendkuningriigis elanud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku laps, või selle lapse peamine hooldaja

Lugege juhiseid, mis puudutavad seda, kuidas taotlust esitada, kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik.

Kes ei pea taotlust esitama

Te ei pea taotlust esitama, kui teil on:

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja kolisite Ühendkuningriiki, enne kui see liitus EL-iga

Teil tuleb taotlus esitada vaid siis, kui teil ei ole riiki jäämiseks tähtajatut elamisluba.

Kui teil on riiki jäämiseks tähtajatu elamisluba, on teie passis tavaliselt tempel või teil on Siseministeeriumi kiri, kus seda öeldakse.

Kui te töötate Ühendkuningriigis, kuid ei ela siin “piiriala töötaja”)

Kui te olete „piiriala töötaja“, ei ole teil vaja EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitada.

Lugege juhiseid piiriala töötajatele, et saada teada:

 • kas vastate piiriala töötaja tingimustele
 • millised hakkavad olema teie õigused
 • mida teie pereliikmed peavad Ühendkuningriiki jäämiseks tegema

Kui olete vabastatud immigratsioonikontrollist

Te ei saa EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitada. Te ei pea Ühendkuningriigis elamise jätkamiseks midagi tegema, kui olete vabastatud immigratsioonikontrollist.

Teile öeldakse, kui olete vabastatud immigratsioonikontrollist, näiteks, kuna olete:

 • Ühendkuningriiki lähetatud välisriigi diplomaat
 • NATO liige

Kui vabastus enam teie kohta ei kehti, näiteks, kui lähete teisele tööle, tuleb teil tavaliselt 90 päeva jooksul skeemi taotlus esitada. Te saate taotlust esitada pärast 30. juuni 2021 tähtaega, kui te elasite Ühendkuningriigis enne 31. detsembrit 2020.

Mis te saate

Ühendkuningriigis elavate EL-i, EMP ja Šveitsi kodanike õigused ja staatus jäävad samaks 30. juunini 2021, kui Ühendkuningriik lahkub EL-ist kokkuleppega.

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Kui teie esitatud EL-i püsielaniku skeemi taotlus rahuldatakse, saate te pärast 30. juunit 2021 jätkata Ühendkuningriigis elamist ja töötamist.

Teile antakse kas:

 • püsielaniku staatus
 • esialgne püsielaniku staatus

Teil ei paluta valida, kumba te taotlete. Saadav staatus sõltub sellest, kui kaua te olete taotlemise ajal Ühendkuningriigis elanud. Teie õigused erinevad, sõltuvalt saadud staatusest.

Püsielaniku status

Tavaliselt saate te püsielaniku staatuse, kui:

 • teie Ühendkuningriigis elamise periood algas enne 31. detsembrit 2020 (või enne kuupäeva, mil Ühendkuningriik lahkub EList ilma kokkuleppeta)
 • olete elanud Ühendkuningriigis 5 järjestikuse aasta jooksul (tuntud termini all ‘pidev elamine’)

Viie aasta pikkune pidev elamine tähendab, et 5 aastal järjest olete te viibinud Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel vähemalt 6 kuud mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul.

Eranditeks on:

 • üks kuni 12-kuine ajavahemik olulisel põhjusel (näiteks sünnitus, raske haigus, õppimine, ametiõpe või välismaine töölähetus)
 • kohustuslik sõjaväeteenistus ükskõik mis kestusega
 • riigiametniku või riigiametniku pereliikmena välismaal veedetud aeg
 • relvajõududes või relvajõududes teeniva isiku pereliikmena välismaal veedetud aeg

Kui te saate püsielaniku staatuse, võite te Ühendkuningriigis elada nii kaua kui te soovite. Teil on samuti võimalik taotleda Briti kodakondsust, kui te selleks kvalifitseerute.

Püsivale eelnev status

Kui teie pidevalt elamise kestus ei ulatu 5 aastani, siis tavaliselt saate te püsivale eelneva staatuse. Teie Ühendkuningriigis elamise periood pidi algama enne 31. detsembrit 2020 (või enne kuupäeva, mil Ühendkuningriik lahkub EList ilma kokkuleppeta).

Sel juhul saate esitada taotluse püsielaniku staatusele üleminekuks pärast seda, kui olete elanud riigis pidevalt 5 järjestikust aastat.

Kui teie viis püsielu aastat täitub enne 30. detsembrit 2020, võite otsustada oodata, kuni olete viis aastat püsivalt riigis elanud. See tähendab, et kui teie taotlus rahuldatakse, antakse teile püsielaniku staatus ja te ei pea esmalt esialgset püsielaniku staatust taotlema.

Te võite Ühendkuningriiki jääda edasi viieks aastaks, alates esialgse püsielaniku staatuse saamise kuupäevast.

Teie õigused püsielaniku või esialgse püsielaniku staatusega

Te võite:

 • töötada Ühendkuningriigis
 • kasutada riiklikku tervishoiusüsteemi
 • haridusasutusse õppimiseks registreeruda või jätkata õppimist
 • pääseda ligi riigi vahenditele, nagu toetused ja pension, kui te kvalifitseerute nende kasutamiseks
 • reisida Ühendkuningriiki sisse ja riigist välja

Kui te soovite veeta aega väljaspool Ühendkuningriiki

Kui teil on püsielaniku staatus, saate veeta 5 järjestikust aastat väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma staatust kaotamata.

Kui te olete Šveitsi kodanik, saate teie ja saavad teie pereliikmed veeta kuni 4 järjestikust aastat väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma püsielaniku staatust kaotamata.

Kui teil on esialgne püsielaniku staatus, võite te veeta kuni kaks aastat järjest väljaspool Ühendkuningriiki oma staatust kaotamata. Te peate oma püsielukohta säilitama, kui te tahate püsielaniku staatuse tingimusele vastata.

Kui teil sünnivad lapsed pärast taotluse esitamist

Kui te saate püsielaniku staatuse, saavad teie Ühendkuningriigis sündivad lapsed teie siinelamise ajal automaatselt Briti kodanikeks.

Kui te saate esialgse püsielaniku staatuse, on teie Ühendkuningriigis sündinud lapsed automaatselt esialgse püsielaniku staatuse jaoks kõlblikud. Nad on Briti kodanikud vaid siis, kui nad vastavad oma teise vanema kaudu selle tingimustele.

Kui te soovite pereliikmeid Ühendkuningriiki kaasa võtta

Teie lähedased pereliikmed saavad teiega Ühendkuningriigis ühineda enne 31. detsembrit 2020 (või enne 31. detsembrit 2025, kui te olete Šveitsi kodanik). Nad peavad esitama taotluse ELi püsielaniku skeemi alusel (nn EU settlement scheme), kui nad kohale jõuavad.

On võimalik, et saate siiski oma pereliikmeid järele tuua ka pärast 31. detsembrit 2020. See sõltub sellest, kust te pärit olete, samuti teie ja pereliikme vahelise suhte kestusest ja sellest, kas Ühendkuningriik lahkub EList kokkuleppega või ilma selleta.

Kui te ei saa oma pereliiget EU Settlement Scheme’i alusel kaasa võtta, on siiski võimalik, et ta saab tulla siia muul viisil, näiteks pereviisaga.

Kui Ühendkuningriik lahkub EList kokkuleppega

Kui te olete Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik, saate tuua oma lähedased pereliikmed Ühendkuningriiki järele pärast 31. detsembrit 2020 järgmistele tingimustele vastamise korral:

 • teie suhe nendega algas enne 31. detsembrit 2020
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Kui te olete Šveitsi kodanik, saate tuua oma lähedased pereliikmed Ühendkuningriiki järele pärast 31. detsembrit 2025 järgmistele tingimustele vastamise korral:

 • teie suhe nendega algas enne 31. detsembrit 2025
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Kui Ühendkuningriik lahkub EList kokkuleppeta

Kui te olete ELi kodanik, on lähedaste pereliikmete teiega Ühendkuningriigis liitumise tähtajaks 29. märts 2022. Te saate tuua nad siia ainult siis, kui:

 • teie suhe nendega algas enne 31. detsembrit 2020
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Kui te olete Islandi, Lichtensteini, Norra või Šveitsi kodanik, saate tuua oma lähedased pereliikmed järele pärast Ühendkuningriigi lahkumist, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • teie suhe nendega algas enne Ühendkuningriigi lahkumist EList
 • te olete endiselt suhtes, kui nad teiega liitumiseks taotluse esitavad

Mida te taotluse esitamiseks vajate

Kui te esitate taotluse, on teil vaja tõendust:

 • teie isikusamasuse kohta
 • teie Ühendkuningriigis alaliselt elamise kohta, välja arvatud siis, kui teil on kehtiv alalise elaniku elamisloadokument, või kehtiv tähtajatu luba Ühendkuningriiki sisenemiseks või Ühendkuningriigis elamiseks

Isikutõend

Teil on vaja kehtivat passi või riiklikku ID-kaarti. Teil on samuti vaja esitada digifoto oma näost.

Kui te ei ole EL-i, EMP ega Šveitsi kodanik, võite te kasutada üht järgnevast:

Kui teie puhul on mõni eeltoodud tingimus täitmata, siis on võimalik, et saate teatud olukordades kasutada muid tõendeid. Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega, kui teil pole isikut tõendavat dokumenti.

Taotluse esitamisel saate teha järgmist:

 • skannige oma dokument ja laadige üles oma foto, kasutades Androidi rakendust ‘EU Exit: ID Document Check’
 • saatke oma dokument posti teel ja laadige üles oma foto, kasutades veebipõhist rakendust (saate seda ka ise teha)

Skannige oma dokument

Te saate kasutada dokumendi skannimiseks ainult Androidi rakendust ‘EU Exit: ID Document Check’, kui teil on üks järgmistest:

 • kehtiv ELi, EMP riigi või Šveitsi pass või ID-kaart, kui see on biomeetriline
 • Ühendkuningriigi poolt välja antud biomeetriline elamisluba

Vastasel juhul peate saatma oma dokumendid posti teel.

Te saate kasutada kellegi teise Android-telefoni, et oma isikut tõendada. Saate ka külastada mõnda organisatsiooni, kes pakub teile dokumendi skannimise teenust. Te peate leppima kokku kohtumise aja ja võimalik, et maksma ka tasu.

Rakendus ‘ID Document Check’ tehakse iPhone’i jaoks kättesaadavaks 2019. aasta lõpuks.

Saatke dokument posti teel.

Te peate saatma oma dokumendi posti teel, kui teil on:

 • mitte-ELi või EMP riigi pass
 • biomeetriline elamisluba
 • mitte-biomeetriline ID-kaart

Kui teil on muu isikut tõendav dokument, saate saata selle posti teel, kui te ei saa rakendust ‘ID Document Check’ kasutada.

Saate oma dokumendi kohe pärast skannimist tagasi. See võib toimuda enne, kui otsus teile teatavaks tehakse.

Püsielukoha tõestus

Et kvalifitseeruda püsielaniku staatuse jaoks, on harilikult vaja, et te oleksite elanud Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel vähemalt kuus kuud iga kaheteistkuise perioodi vältel viis aastat järjest. Teil on vaja taotlemisel sellekohane tõendusmaterjal esitada.

Kui te ei ole siin viis aastat järjest elanud, võite te siiski kvalifitseeruda esialgse püsielaniku staatuse jaoks.

Te võite anda oma sotsiaalkindlustuse (NI) numbri, et lubada riigis elamist kontrollida automaatselt maksude ja teatud toetuste sissekannete alusel.

Kui see kontroll on edukas, ei pea te esitama ühtegi muud dokumenti elukoha tõendamiseks. Te peate esitama dokumendid siis, kui olete olnud siin 5 aastat järjest, kuid selle kinnitamiseks pole piisavalt andmeid. Siseministeerium teatab teile kohe pärast taotluse saatmist, kas te peate esitama mingeid dokumente. Te peaksite saatma fotosid või oma skannitud dokumente pigem veebipõhise taotlusvormi kaudu, mitte posti teel.

Lugege, milliseid dokumente te võite esitada Siseministeeriumisse, kui teilt palutakse täiendava tõendusmaterjali esitamist.

Teid süüdi mõistvate kohtuotsuste puhul

Kui te olete 18-aastane või vanem, kontrollib Siseministeerium, kas te olete sooritanud raskeid või korduvkuritegusid ja et te ei kujuta turvariski.

Teil palutakse anda teavet enda süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, mis on kantud Ühendkuningriigi või ülemeremaade karistusregistrisse.

Te ei pea teatama ühtegi alljärgmistest:

 • süüdimõistvad kohtuotsused, mida ei pea avalikustama (‘kantud karistused’)
 • hoiatused (‘eelhoiatused’)
 • süüdistuse esitamise alternatiivid, kiiruse ületamise eest määratud trahvid

Teid puudutavat teavet kontrollitakse ka Ühendkuningriigi karistusregistrist.

Teil on siiski õigus taotleda püsielaniku staatust või püsivale eelnevat staatust, kui teid on süüdi mõistetud pisirikkumise eest.

Te võite ikkagi saada püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse isegi siis, kui teil on muid süüdimõistvaid kohtuotsuseid. Seda otsustatakse juhtumipõhiselt.

Kui te olete vanglas viibinud, on teil alates teie vabanemispäevast tavaliselt vaja viis aastat riigis püsivalt elada, et teid püsielaniku staatuse jaoks arvesse võetaks.

Kui te ei ole EL-i, EMP ega Šveitsi kodanik

Teil on tavaliselt vaja esitada tõendusmaterjal, mis puudutab teie ja EL-i, EMP riigi või Šveitsi päritoluga pereliikme suhet.

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Esitage EL-i püsielaniku skeemi taotlus

Skeem on avatud – te võite nüüd taotlust esitada kui te selleks kvalifitseerute.

Te võite ka sõltuvalt oma asjaoludest otsustada taotlust hiljem esitada.

Taotluse esitamise tähtajaks on määratud 30. juuni 2021 või 30. detsember 2020, kui Ühendkuningriik lahkub EList ilma kokkuleppeta.

Te saate esitada taotluse mis tahes seadmest, näiteks sülearvutist, Android-seadmest või iPhone’ist. Enne taotlemist kontrollige, mida te vajate aadressil.

Siseministeerium kasutab teie esitatud isikuandmeid selleks, et otsustada teie taotluse üle. Leidke teavet selle kohta, kuidas Siseministeerium teie isikuandmeid töötleb.

Jätkake oma taotluse esitamist

Kui te juba alustasite taotlemist, saate taotluse esitamist jätkata.

Kellele see teenus ei ole mõeldud

Te ei saa kasutada veebipõhist teenust püsielaniku skeemi alusel taotluse esitamiseks, kui te ei ole ELi, EMP riigi või Šveitsi kodanik ja te esitate taotluse:

 • Briti kodaniku pereliikmena, kes elas Šveitsis või ELis või muus EMP riigis kui Ühendkuningriik
 • Briti kodaniku pereliikmena, kellel on ka ELi, EMP või Šveitsi kodakondsus ja kes on elanud Ühendkuningriigis ELi, EMP riigi või Šveitsi kodanikuna enne Briti kodakondsuse saamist
 • Briti, ELi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamise hooldajana
 • ELi, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lapsena, kes elas ja töötas Ühendkuningriigis, ja õpib – või lapse peamise hooldajana.

Helistage ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusse , kui teil pole isikut tõendavat dokumenti. Teile esitatakse telefoni teel mõned küsimused, enne kui te taotlusvormi ära saadate.

Tasud

Skeemi taotluse esitamine on tasuta.

Kui te maksite EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitades tasu, saate raha tagasi.

Küsige abi

Te võite oma taotluse tegemisel saada abi kas telefonitsi või internetikeskkonnas. Telefoninumber erineb, kui olete kohalikust omavalitsusest või muust organisatsioonist, mis aitab teistel taotlust esitada.

Kui olete Ühendkuningriigis

Telefon: 0300 123 7379

Esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühad), 08.00 – 20.00

Laupäev ja pühapäev, 09.30 – 16.30

Kõnetariifide info

Kui asute väljaspool Ühendkuningriiki

Telefon: +44 (0)203 080 0010

Esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühad), 08.00 – 20.00

Laupäev ja pühapäev, 09.30 – 16.30

Kui olete organisatsioonist, mis aitab teistel taotlust esitada

Telefon: 0300 790 0566

Esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühad), 08.00 – 20.00

Laupäev ja pühapäev, 09.30 – 16.30

Kõnetariifide info

Kasutage EL-i püsielaniku skeemi kontaktivormi e-abi saamiseks.

Te võite saada telefoni teel abi või isikustatud abi, kui vajate Internetis toimingute tegemisel abi.

Kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik

Teil võib olla võimalik taotleda, kui:

 • olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige
 • te olete Briti kodaniku pereliige ja te elasite koos Ühendkuningriigist väljas EMP riigis
 • te olete ka EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodakondsust omava ja enne Briti kodakondsuse saamist Ühendkuningriigis EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuna elanud Briti kodaniku pereliige
 • teil oli EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige, kes elas Ühendkuningriigis
 • te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamine hooldaja
 • te olete Ühendkuningriigis varem elanud ja töötanud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku laps, või selle lapse peamine hooldaja

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Kui te olete välismaal ja teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige elab Ühendkuningriigis

Te võite taotlust esitada, kui teil on suhe EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga tema abikaasana, registreeritud kooselu partneri või vabaabielu partnerina.

Te võite samuti taotlust esitada, kui teil on sugulussuhe EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga, tema abikaasa või registreeritud kooselu partneriga, olles tema:

 • alla 21-aasta vanune laps, lapselaps või lapselapselaps
 • üle 21-aasta vanune ülalpeetav laps
 • ülalpeetav vanem, vanavanem või vanavanem
 • ülalpeetav sugulane

Teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi perekonnaliige peab tavaliselt samuti taotluse esitama.

Te võite taotlust esitada, kui olete Iiri kodaniku pereliige, isegi kui tema ei pea seda tegema.

Kui te kvalifitseerute, sest olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige, võite taotluse esitamiseks kasutada e-teenust.

Kui teie pereliige on Briti kodanik („Surinder Singh“ taotlused)

Te võite olla kõlblik, kui elasite oma pereliikmega väljaspool Ühendkuningriiki EL-i või EMP riigis (või Šveitsis), ja olete:

 • abielus või registreeritud kooselus nendega
 • alla 21-aasta vanune ja nende laps või lapselaps
 • 21-aastane või vanem, ja nende ülalpeetav laps või lapselaps
 • nende ülalpeetav vanem või vanavanem

Riik, kus te koos elasite, pidi olema teie peamine elukohariik. Teie Briti pereliige pidi selles riigis olles samuti töötama, õppima või pidi end ise ülal pidama

Te ei saa kasutada taotluse esitamiseks veebipõhist teenust, kui te kvalifitseerute püsielaniku skeemiks sel viisil. Võtke ühendust ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusega, kui teil pole isikut tõendavat dokumenti. Teile esitatakse telefoni teel mõned küsimused, enne kui te taotlusvormi ära saadate.

Kui teil oli varem Ühendkuningriigis elanud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige

Te võite saada taotlust esitada, kui teil oli pereliige, kes elas Ühendkuningriigis. Seda kutsutakse „säiluvaks elamisõiguseks“.

Kui te olete kõlblik, kuna teil on säiluv elamisõigus, võite te e-teenuse kaudu oma taotluse esitada.

Kui te õpite Ühendkuningriigis

Te võite oma taotluse esitada, kui te õpite Ühendkuningriigis ja üks järgnevast on tõene:

 • te olete Ühendkuningriigist lahkunud või surnud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku laps
 • üks teie vanematest on Ühendkuningriigist lahkunud või surnud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku abikaasa või registreeritud kooselupartner
 • üks teie vanematest oli varem Ühendkuningriigist lahkunud või surnud EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku abikaasa või registreeritud kooselupartner

Kui te vastate neist mingite asjaolude kaudu tingimustele, kvalifitseerub ka teie vanem, tingimusel, et ta on teie eestkostja.

Kui teie pereliige on surnud

Te võite samuti taotlust esitada, kui teie pereliige on surnud ja teie elasite vahetult enne nende surma nende pereliikmena püsivalt Ühendkuningriigis vähemalt ühe aasta jooksul.

Kui te olite eelnevalt abielus või teie kooselu oli registreeritud

Te võite samuti taotlust esitada, kui teie abielu EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikuga lõppes lahutusega, abielu tühistamise või lõpetamisega, ja te elasite selle lõppemise ajal Ühendkuningriigis.

Samuti peab kehtima üks järgnevast:

 • abielu või registreeritud kooselu kestis vähemalt 3 aastat ja te mõlemad olite sel ajal Ühendkuningriigis vähemalt ühe aasta elanud
 • te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lapse eestkostja
 • te olete saanud Ühendkuningriigis EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku lapsele juurdepääsuõiguse – laps peab olema alla 18-aasta vanune
 • teil on õigus Ühendkuningriigis elada, sest te olite abielu või registreeritud kooselu koduvägivalla ohver

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku „peamine hooldaja“

Te võite saada taotlust esitada, kui te olete Ühendkuningriigis elava EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku peamine hooldaja. Kõik teie olemasolevad ülalpeetavad lapsed võivad samuti saada taotlust esitada.

Selleks, et kellegi peamine hooldaja olla, on vaja mõlemat:

 • olla vastutav nende igapäevase hoolduse eest, kaasa arvatud nende haridust, tervishoidu ja rahaasju puudutavate otsuste langetamine
 • pereliige või nende seaduslik eestkostja

Te saate jagada seda vastutust kellegi teisega.

Te ei saa kasutada taotluse esitamiseks veebipõhist teenust, kui te kvalifitseerute püsielaniku skeemiks sel viisil. Helistage ELi püsielaniku skeemiga seotud küsimuste lahendamise keskusse, kui teil pole isikut tõendavat dokumenti. Teile esitatakse telefoni teel mõned küsimused, enne kui te taotlusvormi ära saadate.

Kui te olete täiskasvanu peamine hooldaja

Te võite taotlust esitada, kui te olete Briti kodanikust ülalpeetava täiskasvanu peamine hooldaja.

Kui te olete lapse peamine hooldaja

Te võite taotlust esitada, kui te olete Briti lapse, või rahaliselt sõltumatu EL-i, EMP riigi või Šveitsi lapse peamine hooldaja.

Te saate samuti taotlust esitada, kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi lapse peamine hooldaja, kui:

 • laps õpib Ühendkuningriigis
 • lapsel on EL-i, EMP riigi või Šveitsi vanem, kes töötas Ühendkuningriigis lapse Ühendkuningriigis elamise ajal
 • lapsel on EL-i, EMP riigi või Šveitsi vanem, kes elas Ühendkuningriigis lapse õppimise ajal
 • lapsel on EL-i, EMP riigi või Šveitsi vanem, kes lõpetas Ühendkuningriigis töötamise või lahkus Ühendkuningriigist

Mida teil on taotluse esitamiseks vaja

Teil on vaja esitada tõendusmaterjal, mis puudutab teie suhet teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliikmega – näiteks sünnitunnistus, abielu- või registreeritud kooselu tunnistus, või elamisloakaart. Te võite selle skaneerida ja esitada e-taotlusvormi kaudu.

Kui te esitate taotluse enne oma pereliiget, tuleb teil esitada ka tema isikut ja püsivat elamist tõendav materjal.

Teil ei ole vaja esitada tõendusmaterjali, kui teil on kehtiv „Ühendkuningriigi alalise elamisloa dokument”.

Kui teil ei ole biomeetrilist elamisloa kaarti, palutakse teil reserveerida kohtumisaeg Ühendkuningriigi Viisade ja Kodakondsuse Taotlusameti (UKVCAS) teeninduspunktis, et esitada oma biomeetriline teave (oma sõrmejäljed ja foto, või kui te olete alla 5-aasta vanune, siis foto) taotluse esitamise ajal.

Kui teil on vaja täiendavat tõendusmaterjali esitada

Mõnel juhul on teil samuti vaja esitada samad dokumendid, mida tuleb esitada alalise elukoha kaardi taotlemise ajal.

Kontrollige, milliseid dokumente te esitaksite alalise elukoha kaardi taotluse jaoks, kui:

Millal taotlust esitada

Skeem on nüüd avatud. Taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni 2021, välja arvatud mõned juhtumid.

Te saate oma otsuse tõenäoliselt kiiremini, kui te esitate taotluse samal ajal või pärast seda, kui teie pereliige esitab oma taotluse.

Teie pereliikmele antakse taotlemise ajal taotluse number. Te võite kasutada seda, et oma taotlus tema omaga „ühendada“, et teie taotlusi võetaks ühiselt arvesse.

Kui te olete Briti kodaniku peamine hooldaja

Te võite taotlust esitada 1. maist 2019.

Kui teie EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanikust pereliige on surnud

Te võite kvalifitseeruda püsielaniku staatuse saamiseks enne kui te olete Ühendkuningriigis viis aastat elanud.

Teie pereliige pidi vahetult enne oma surma Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel töötama või FIE-na tegutsema. Teil tuli ka vahetult enne tema surma temaga koos elada ning üks kahest alljärgnevast punktist peab kehtima:

 • ta elas püsivalt Ühendkuningriigis, Kanalisaartel või Mani saarel vähemalt kaks aastat enne oma surma
 • ta suri tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel

Kui te elate välismaal ja olete Ühendkuningriigis elava EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige

Kui Ühendkuningriik lahkub EL-ist kokkuleppega ja te ei ela Ühendkuningriigis 31. detsembriks 2020, saate te esitada taotluse oma siinse pereliikmega liitumiseks pärast seda kuupäeva, kui kõik järgnev kehtib:

 • teie pereliikmel on kas püsielaniku või esialgne püsielaniku staatus
 • teie suhe algas enne 31. detsembrit 2020
 • te olete jätkuvalt lähedane pereliige, näiteks abikaasa, registreeritud kooselu partner, vabaabielu partner, ülalpeetav laps või lapselaps või ülalpeetav vanem või vanavanem

Kui Ühendkuningriik lahkub EList kokkuleppeta, on lähedaste pereliikmete teiega Ühendkuningriigis liitumise tähtajaks 29. märts 2022.

Kui teil on alaline elamisluba (PR) või tähtajatu elamisluba, et riiki siseneda või jääda (ILR)

EL-i püsielaniku skeemi taotluse esitamise protsess on erinev, kui teil on alalise elamisloa dokument või tähtajatu elamisluba, et riiki siseneda või jääda.

Kui teil on kehtiv “Ühendkuningriigi alalise elamisloa dokument”

Kui teil on kehtiv Ühendkuningriigi alalise elamisloa dokument, on teil üks järgnevast:

 • teie sinise (või roosa, kui olete Šveitsi kodanik) „alalise elamisloa dokumentide“ teatmikus olev tõend
 • teie passis olev tõend
 • biomeetriline alalise elamisloa kaart, mis kinnitab alalist elamist (ainult siis, kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik)

Teie dokument ei ole alalise elamisloa dokument, kui sellele on kirjutatud „registreerimistõend“.

Kui te olete EL-ist, EMP riigist või Šveitsist pärit, on teie alalises elamisloa dokumendis kirjas, et see on „alalise elamisloa kinnitusdokument”.

Kui te ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik, on teie biomeetrilise alalise elamisloa kaardile kirjutatud „alalise elaniku staatus“.

EMP-s on EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Mida te peate tegema

Ühendkuningriigis pärast 30. juunit 2021 edasi elamiseks tuleb teil kas:

 • esitada EL-i püsielaniku skeemi taotlus – teil ei ole vaja tõendada, et te olete viie järjestikuse aasta jooksul riigis viibinud
 • esitage kodakondsuse taotlus enne 30. juunit 2021 (või 31. detsembrit 2020, kui Ühendkuningriik lahkub EL-ist kokkuleppeta)

Kui teil on tähtajatu elamisluba riiki sisenemiseks või jäämiseks

Tähtajatu elamisluba riiki sisenemiseks või jäämiseks (ILR) on teatud tüüpi immigratsioonistaatused.

Te olete tavaliselt esitanud riiki jäämiseks tähtajatu elamisloa saamise taotluse.

Teil on tavaliselt tempel passis või Siseministeeriumi kiri. Teil võib samuti olla „vinjett“ (kleebis) või biomeetriline alaline elamisluba.

Te võite Ühendkuningriigis edasi elada ja teil ei ole vaja EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitada, kui teil on Ühendkuningriigi tähtajatu elamisluba riiki jäämiseks või sisenemiseks. Aga kui otsustate taotluse esitada (ja vastate kõikidele muudele tingimustele), antakse teile „EL-i püsielaniku skeemi raames tähtajatu elamisluba riiki jäämiseks“ – mida kutsutakse ka püsielaniku staatuseks.

See tähendab, et teil peaks olema võimalus veeta kuni 5 aastat järjest väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma püsielaniku staatust kaotamata (2-aastase tähtajatu Ühendkuningriiki sisenemise loa või tähtajatu elamisloa asemel, mis teil praegu on).

Kui te olete Šveitsi kodanik, saate teie ja saavad teie pereliikmed veeta kuni 4 järjestikust aastat väljaspool Ühendkuningriiki ilma oma püsielaniku staatust kaotamata.

Teil ei ole vaja tõendada, et te olete viis aastat püsivalt riigis elanud.

Kui te kolisite Ühendkuningriiki, enne kui see liitus EL-iga 1. jaanuaril 1973.

Te võisite tähtajatu elamisloa saada automaatselt, kui olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, kes elas Ühendkuningriigis enne 1973. aastat. Kui te saite selle, ei ole teil vaja pärast 30. juunit 2021 Ühendkuningriiki jäämiseks EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitada.

Kui teil ei ole teie tähtajatu elamisloa staatust kinnitavat dokumenti, võite te kas:

Kui te olete Maltalt või Küproselt, võite te samuti esitada Briti kodakondsuse taotluse Windrushi skeemi kaudu.

Mõlema skeemi taotlused on tasuta.

Kui te esitate taotluse oma lapse eest

Te võite esitada oma lapse jaoks püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse taotluse, kui ta on alla 21-aasta vanune ja kas:

 • ta on EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik
 • ta ei ole EL-i, EMP riigi ega Šveitsi kodanik, kuid teie – või teie abikaasa või registreeritud kooselupartner on seda

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Teie laps võib samuti ise oma taotluse esitada.

Kui te olete EL-i püsielaniku skeemi taotluse esitanud

Te saate oma lapse taotluse enda omaga „ühendada“, kasutades oma taotluse esitamisel saadud taotlusnumbrit.

Te võite teha seda ükskõik millal pärast oma taotluse esitamist – teil ei ole vaja otsuse tulemust oodata.

Te võite kasutada oma taotluses olevat e-postiaadressi, kui teie lapsel ei ole oma aadressi.

Kui teie taotlus rahuldatakse, saab teie laps teiega sama staatuse.

Te peate tegema seda iga lapse jaoks, kelle taotlust te tahate esitada.

Millist tõendusmaterjali teil on vaja

Teil on taotluse esitamise ajal vaja esitada enda ja oma lapse vahelist suhet tõendav materjal.

Teil ei ole vaja oma lapse taotluses esitada tema Ühendkuningriigi alalise elamise tõendusmaterjali. Aga Siseministeerium võib enne otsuse tegemist paluda teilt alalist elukohta tõendavat materjali.

Kui te ei ole EL-i püsielaniku skeemi taotlust esitanud

Kui te kvalifitseerute skeemi jaoks, võib teil enne lapse taotluse esitamist olla lihtsam oma taotlus esitada.

Muidu on teil vaja esitada püsielaniku staatuse jaoks kvalifitseerumiseks tõendusmaterjal selle kohta, et teie laps on Ühendkuningriigis viis aastat alaliselt elanud – või teie lapsel on vaja seda teha, kui ta ise enese taotluse esitab.

Kui ta ei ole Ühendkuningriigis viie aasta jooksul püsivalt elanud, võib ta esialgse püsielaniku staatuse saamiseks kõlblik olla.

Kui teie ei ole skeemi jaoks kõlblik, kuid teie laps on, näiteks, kuna ta elab Ühendkuningriigis ja teie ei ela seal, võite te ikkagi lapse eest taotluse esitada. Teil tuleb ta Ühendkuningriigi alalise elukoha tõendusmaterjal esitada.

Kui te olete Iiri kodanik

Kui te olete Iiri kodanik, ei ole teil vaja esitada püsielaniku ega esialgse püsielaniku staatuse saamiseks taotlust.

Aga kui teie olete Iiri kodanik ja teie laps ei ole Briti kodanik, on ta kõlblik kas:

 • sama staatuse saamiseks, mida teie võite saada oma Ühendkuningriigis elamise kestuse alusel
 • püsielaniku või esialgse püsielaniku staatuse, oma alalise elukoha alusel

Kui te lõpetate töötamise või alustate tööd muus EL-i riigis

Teie ja teie pereliikmed võivad teatud olukordades saada püsielaniku staatuse, kui olete vähem kui viis aastat püsielanik olnud.

Kui te peate töötamise lõpetama

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te püsielaniku staatuse saada siis, kui te peate lõpetama töötamise või FIE-na tegutsemise õnnetuse või haiguse tõttu (mida nimetatakse ka „püsivaks töövõimetuseks“).

EMP koosseisu kuuluvad EL-i riigid ja samuti Island, Liechtenstein ja Norra.

Te võite püsielaniku staatuse saada juhul kui:

 • te olete Ühendkuningriigis vahetult enne kaks aastat püsivalt elanud
 • püsiv töövõimetus oli tööõnnetuse või kutsehaiguse tulemus, mis annab teile Ühendkuningriigi asutusest pensioni saamise õiguse

Te võite püsielaniku staatuse saada ka siis, kui olete abielus või registreeritud kooselus Briti kodanikuga.

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige ajal, mil ta lõpetas töötamise, võite te samuti kvalifitseeruda püsielaniku staatuse saamiseks.

Kui te jõuate riigipensioni saamise ikka või lähete enneaegselt pensionile

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te saada püsielaniku staatuse, kui te jõuate riigipensioni saamise ikka või lähete enneaegselt pensionile.

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige siis, kui ta jõuab riigipensioni saamise ikka või läheb enneaegselt pensionile, võite te samuti püsielaniku staatuse saamise jaoks kvalifitseeruda.

Kui te jõuate riigipensioni saamise ikka

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te püsielaniku staatuse saada, kui te lõpetasite riigipensioni ikka jõudmisel töötamise ja kas:

 • töötasite pidevalt või olite FIE aasta enne seda ja olete Ühendkuningriigis pidevalt kolm aastat elanud
 • teie abikaasa või registreeritud kooselupartner on Briti kodanik

Kui te lähete ennetähtaegselt pensionile

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te saada püsielaniku staatuse, kui te lähete ennetähtaegselt pensionile ja kas:

 • töötasite pidevalt (kellegi teise heaks, mitte iseenesele) ühe aasta jooksul enne seda ja olete Ühendkuningriigis pidevalt kolm aastat elanud
 • teie abikaasa või registreeritud kooselupartner on Briti kodanik

Kui te alustate tööd või hakkate tegutsema FIE-na teises EL-i riigis

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodanik, võite te saada püsielaniku staatuse, kui te hakkate teises EL-i riigis töötama või FIE-na tegutsema ja te olete teinud mõlemat:

 • Ühendkuningriigis enne seda kolm aastat elanud ja töötanud või FIE-na tegutsenud
 • tavaliselt kord nädalas oma Ühendkuningriigis asuvasse koju naasnud

Kui te olete EL-i, EMP riigi või Šveitsi kodaniku pereliige ajal, mil ta hakkab teises EL-i riigis töötama või FIE-na tegutsema, võite te samuti püsielaniku staatuse jaoks kvalifitseeruda.

Pärast taotluse esitamist

Kui teie taotlus on edukas, saadetakse teile e-posti teel kiri, mis kinnitab teie püsielaniku staatust või püsivale eelnevat staatust.

Teie staatust kinnitav kiri, mille saate siseministeeriumilt, sisaldab linki veebipõhisele teenusele. Saate kasutada seda teenust oma staatuse vaatamiseks ja tõendamiseks.

Te ei saa kasutada kirja oma staatuse tõendamiseks

Te saate lugeda täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma staatust vaadata ja tõendada.

Te saate siiski tõendada oma õigusi Ühendkuningriigis kuni 31. detsembrini 2020 oma passi või riikliku isikutunnistusega (kui olete ELi, EMP riigi või Šveitsi kodanik) või oma biomeetrilise elamisloaga.

Teie andmete uuendamine

Te peate oma andmeid ajakohastama, näiteks kui te saate uue passi.

Kodakondsuse taotluse esitamine

Tavaliselt saate te kodakondsuse taotlust esitada kaksteist kuud pärast püsielaniku staatuse saamist.

Kui te maksite oma taotluse eest

Kui te tasusite EL-i püsielaniku skeemi taotluse esitamise eest, saate tasutud rahasumma tagasi.

Kui Siseministeerium leiab teie taotlusest vea

Siseministeerium võtab teiega enne teie taotlust puudutava otsuse tegemist ühendust, et saaksite vea parandada.

Teile öeldakse samuti, kui teil on vaja täiendavat tõendusmaterjali esitada, enne kui saadakse otsus langetada.

Kui teie taotlus lükatakse tagasi

Teil võib olla võimalik taotleda otsuse halduskorras läbivaatamist .

Te ei saa hetkel otsust edasi kaevata.

Te võite taotlust uuesti esitada igal ajal 30. juunini 2021 või 31. detsembrini 2020, kui Ühendkuningriik lahkub EL-ist kokkuleppeta.

Kui teil on juba rahuldamata immigratsioonitaotlus

Enamikel juhtudel ei võeta teie veel rahuldamata esitatud immigratsioonitaotlust arvesse, kui te esitate EL-i püsielaniku skeemi taotluse. Veel rahuldamata esitatud taotluse eest tagastatakse teile tasutud rahasumma.

Võtke ühendust Viisa- ja Immigratsiooniametiga (UKVI), et teada saada, kuidas see mõjutab teie veel rahuldamata esitatud immigratsioonitaotlust.

Üksikasjalikumad juhised on saadaval aadressil.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation