Cyfarwyddyd

Ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (statws preswylydd sefydlog a chyn-sefydlog): Cyfieithiad Cymraeg

Arweiniad ar gyfer dinasyddion yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir ac aelodau eu teulu sy’n ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Trosolwg

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd a’r Swistir, gallwch chi a’ch teulu ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i barhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021. Os yw’ch cais yn llwyddiannus, byddwch chi’n derbyn statws preswylydd sefydlog a phreswylydd cyn-sefydlog.

Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu aros yn y DU heb ymgeisio – er enghraifft, os ydych chi’n ddinesydd Iwerddon neu gennych ganiatâd amhenodol i aros.

Cofrestrwch i dderbyn diweddariadau e-bost am y cynllun.

Pryd allwch chi ymgeisio

Mae Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd ar agor. Gallwch ymgeisio yn awr os ydych chi’n bodloni’r meini prawf.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 30 Mehefin 2021.

Gall pa statws gewch chi ddibynnu ar bryd rydych chi’n gwneud cais.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen

Bydd angen i chi fod yn byw yn y DU cyn iddi adael yr UE i wneud cais. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais fydd 31 Rhagfyr 2020.

Ffioedd

Gallwch ymgeisio am ddim i’r cynllun.

Os taloch chi ffi wrth ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, byddwch chi’n derbyn ad-daliad.

Pwy ddylai ymgeisio

Ac eithrio o dan rai amgylchiadau, rhaid i chi ymgeisio os:

Mae Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy

Fel arall bydd angen i chi ymgeisio, hyd yn oed:

Pwy arall all ymgeisio

Efallai y gallwch chi ymgeisio os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir ond:

 • roeddech chi’n arfer bod ag aelod teulu o’r UE, AEE neu’r Swistir yn byw yn y DU (ond rydych wedi gwahanu, neu mae wedi marw)
 • rydych chi’n aelod o deulu dinesydd Prydeinig ac roeddech chi’n byw y tu allan i’r DU mewn gwlad AEE gyda’ch gilydd
 • rydych chi’n aelod o deulu dinesydd Prydeinig sydd hefyd â dinasyddiaeth yr UE, yr AEE neu’r Swistir ac a oedd yn byw yn y DU fel dinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir cyn cael dinasyddiaeth Brydeinig
 • chi yw prif ofalwr dinesydd Prydain, yr UE, AAE neu’r Swistir
 • rydych yn blentyn dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir arferai fyw a gweithio yn y DU, neu yn brif ofalwr i’r plentyn.

Darllenwch yn arweiniad ar sut i ymgeisio os nad ydych yn ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir.

Pwy sydd angen ymgeisio

Nid oes angen i chi ymgeisio os oes gennych chi:

Os ydych chi’n ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd a’ch bod chi wedi symud i’r DU cyn iddi ymuno â’r Undeb Ewropeaidd

Dim ond os nad oes gennych chi ganiatâd amhenodol i aros y bydd angen i chi ymgeisio. Os oes gennych chi ganiatâd amhenodol i aros, fel arfer bydd gennych stamp ar eich pasbort neu lythyr gan y Swyddfa Gartref yn dweud hyn.

Os ydych yn gweithio yn y DU ond ddim yn byw yma (‘gweithiwr ffin’)

Nid oes angen i chi ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE os ydych yn ‘weithiwr ffin’.

Darllenwch yr arweiniad i weithwyr ffin i ddarganfod mwy:

 • a ydych yn gymwys i fod yn weithiwr ffin
 • beth fydd eich hawliau
 • beth sydd angen i’ch aelodau teulu wneud i aros yn y DU

Os ydych wedi’ch eithrio o reolaeth mewnfudo

Ni allwch ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog y DU. Nid oes angen i chi wneud dim er mwyn parhu i fyw yn y DU tra rydych wedi’ch eithrio o reolaeth mewnfudo.

Dywedwyd wrthych eich bod wedi’ch eithrio o reolaeth ymfudo, er enghraifft oherwydd eich bod:

 • yn ddiplomat tramor wedi ei leoli yn y DU
 • yn aelod o NATO

Os daw yr eithriad i ben, er enghraifft os newidiwch swyddi, fel arfer bydd angen i chi ymgeisio i’r Cynllun cyn pen 90 diwrnod. Gallwch ymgeisio ar ôl y dyddiad cau sef 30 Mehefin 2021, cyn belled â’ch bod chi yn byw yn y DU cyn 31 Rhagfyr 2020.

Beth fyddwch chi’n ei gael

Bydd hawliau a statws dinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir sy’n byw yn y DU yn parhau’r un peth hyd at 30 Mehefin 2021, os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Mae Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr UE a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Os byddwch chi’n ymgeisio’n llwyddiannus i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, byddwch chi’n gallu parhau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Byddwch chi’n derbyn naill ai:

 • statws sefydlog
 • statws cyn-sefydlog

Ni ofynnir i chi ddewis am ba un yr ydych chi’n ymgeisio. Bydd pa statws y byddwch chi’n ei dderbyn yn dibynnu ar ba mor hir yr ydych chi wedi bod yn byw yn y DU pan fyddwch chi’n ymgeisio. Bydd eich hawliau yn wahanol gan ddibynnu ar ba statws y byddwch chi’n ei dderbyn.

Statws preswylydd sefydlog

Byddwch fel arfer yn cael statws preswylydd sefydlog os oeddech chi:

 • wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 (neu erbyn y dyddiad y mae’r DU yn gadael yr UE heb fargen)
 • yn byw yn y DU am gyfnod parhaus o 5 mlynedd (a elwir yn ‘breswyliad barhaus’)

Mae pum mlynedd o breswylio parhaus yn golygu eich bod wedi bod yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am 5 mlynedd yn olynol am o leiaf 6 mis mewn unrhyw gyfnod o 12 mis.

Yr eithriadau yw:

 • un cyfnod o hyd at 12 mis am reswm pwysig (er enghraifft, geni plentyn, salwch difrifol, astudio, hyfforddiant galwedigaethol neu leoliad gwaith dramor)
 • gwasanaeth milwrol gorfodol o unrhyw hyd
 • y cyfnod i chi dreulio dramor fel gwas y Goron, neu fel aelod o deulu gwas y Goron
 • y cyfnod id hi dreulio dramor yn y Lluoedd Arfog, neu fel aelod o deulu rhywun yn y Lluoedd Arfog

Gallwch aros yn y DU cyhyd ag yr hoffech chi os byddwch chi’n derbyn statws sefydlog. Byddwch hefyd yn gallu ymgeisio am ddinasyddiaeth Prydain os ydych chi’n gymwys.

Statws preswylydd cyn-sefydlog

Os nad oes gennych 5 mlynedd o breswylio parhaus pan fyddwch yn gwneud cais, byddwch fel arfer yn cael statws cyn-sefydlog. Rhaid i chi fod wedi dechrau byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020 (neu erbyn y dyddiad y mae’r DU yn gadael yr UE heb fargen).

Yna gallwch wneud cais i newid hwn i statws preswylydd sefydlog unwaith y bydd gennych 5 mlynedd o breswylfa barhaus.

Os byddwch chi’n cyrraedd cyfnod preswylio’n barhaus o 5 mlynedd ar ryw bwynt cyn 30 Rhagfyr 2020, gallwch ddewis aros i ymgeisio hyd nes y byddwch chi’n cyrraedd cyfnod preswylio’n barhaus o 5 mlynedd. Mae hyn yn golygu os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwch chi’n derbyn statws sefydlog heb orfod ymgeisio am statws cyn-sefydlog yn gyntaf.

Gallwch aros yn y DU am 5 mlynedd pellach o’r dyddiad y byddwch chi’n derbyn statws cyn-sefydlog.

Eich hawliau gyda statws sefydlog neu cyn-sefydlog

Byddwch chi’n gallu:

 • gweithio yn y DU
 • defnyddio’r GIG
 • cofrestru i dderbyn addysg neu barhau i astudio
 • mynediad at arian cyhoeddus megis budd-daliadau a phensiynau, os ydych chi’n gymwys i’w derbyn
 • teithio i mewn ac allan o’r DU

Os ydych chi am dreulio amser y tu allan i’r DU

Os oes gennych statws preswylydd sefydlog, gallwch dreulio hyd at 5 mlynedd yn olynol y tu allan i’r DU heb golli eich statws.

Os ydych chi’n ddinesydd o’r Swistir gallwch chi a’ch teulu dreulio hyd at 4 blynedd yn olynol y tu allan i’r DU heb golli eich statws sefydlog.

Os oes gennych statws cyn-sefydlog, gallwch dreulio hyd at 2 flynedd yn olynol y tu allan i’r DU heb golli’ch statws. Rhaid i chi gynnal eich cyfnod preswylio’n barhaus os dymunwch gymhwyso am statws sefydlog.

Os byddwch chi’n cael plant ar ôl ymgeisio

Os byddwch chi’n derbyn statws sefydlog, bydd unrhyw blant fydd yn cael eu geni yn y DU pan fyddwch chi’n byw yma yn ddinasyddion Prydain yn awtomatig.

Os ydych chi am ddod ag aelodau o’r teulu i’r DU

Gall eich aelodau agos o’r teulu ymuno â chi yn y DU cyn 31 Rhagfyr 2020 (neu cyn 31 Rhagfyr 2025 os ydych chi’n ddinesydd o’r Swistir). Bydd angen iddynt wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE unwaith y byddant yma.

Efallai y byddwch yn dal i allu dod ag aelodau o’r teulu ar ôl 31 Rhagfyr 2020. Bydd yn dibynnu ar o ble rydych chi’n dod, pryd y dechreuodd eich perthynas ag aelod eich teulu, a p’un a yw’r DU yn gadael yr UE â bargen neu hebddi.

Os na allwch ddod ag aelod o’ch teulu o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE, efallai y byddant yn dal i allu dod yma mewn ffordd wahanol, er enghraifft ar fisa teulu.

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen

Os ydych chi’n ddinesydd gwlad yr UE, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein neu Norwy, gallwch ddod ag aelodau agos o’r teulu i’r DU ar ôl 31 Rhagfyr 2020 os yw’r ddau o’r canlynol yn berthnasol:

 • dechreuodd eich perthynas â hwy cyn 31 Rhagfyr 2020
 • rydych chi’n dal i fod yn y berthynas pan fyddant yn gwneud cais i ymuno â chi

Os ydych chi’n ddinesydd o’r Swistir, gallwch ddod ag aelodau agos o’r teulu i’r DU ar ôl 31 Rhagfyr 2025 os yw’r ddau o’r canlynol yn berthnasol:

 • dechreuodd eich perthynas â hwy cyn 31 Rhagfyr 2025
 • rydych chi’n dal i fod yn y berthynas pan fyddant yn gwneud cais i ymuno â chi

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, y dyddiad cau ar gyfer aelodau agos o’r teulu yn ymuno â chi yn y DU yw 29 Mawrth 2022. Byddwch ond yn gallu dod â hwy yma os:

 • dechreuodd eich perthynas â hwy cyn 31 Rhagfyr 2020
 • rydych chi’n dal i fod yn y berthynas pan fyddant yn gwneud cais i ymuno â chi

Os ydych chi’n ddinesydd Gwlad yr Iâ, Lichtenstein, Norwy neu’r Swistir, byddwch yn gallu dod ag aelodau agos o’r teulu ar ôl i’r DU adael yr UE os yw’r ddau o’r canlynol yn berthnasol:

 • dechreuodd eich perthynas â hwy cyn i’r DU adael yr UE
 • rydych chi’n dal i fod yn y berthynas pan fyddant yn gwneud cais i ymuno â chi

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb gytundeb y dyddiad olaf i aelodau teulu agos ymuno â chi yn y DU yw 30 Mawrth 2022.

Ni fyddwch yn gallu dod â hwy yma dan y Cynllun Preswylio’n Sefydlog os dechreuodd eich perthynas chi â hwy ar ôl 31 Rhagfyr 2020. Efallai y byddant yn gallu dod yma mewn ffordd wahanol, er engraifft ar fisa teulu.

Beth sydd ei angen arnoch chi i ymgeisio

Pan fyddwch chi’n ymgeisio, byddwch chi angen prawf:

 • o’ch hunaniaeth
 • eich bod yn preswylio yn y DU, oni bai bod gennych ddogfen preswylio’n barhaol ddilys, neu ganiatâd amhenodol dilys i aros neu i gael mynediad i’r DU

Prawf o hunaniaeth

Byddwch chi angen pasbort neu gerdyn adnabod cenedlaethol dilys. Mae angen i chi hefyd ddarparu llun digidol o’ch wyneb.

Os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, gallwch ddefnyddio unrhyw un o’r isod:

Os nad oes gennych unrhyw un o’r rhain efallai y gallwch ddefnyddio tystiolaeth arall mewn rhai sefyllfaoedd. Cysylltwch â Chanolfan Penderfyniadau Preswylio’r UE os nad oes gennych ddogfen adnabod.

Pan fyddwch chi’n gwneud cais, gallwch naill ai:

 • sganio eich dogfen a lanlwytho eich llun gan ddefnyddio’r ap ‘EU Exit: ID Document Check’ ar gyfer Android
 • anfon eich dogfen yn y post a lanlwytho eich llun gan ddefnyddio’r ap ar-lein (gallwch dynnu’r llun hwn eich hun)

Sganio eich dogfen

Dim ond os oes gennych un o’r canlynol y gallwch ddefnyddio’r ap ‘EU Exit: ID Document Check’ ar gyfer Android i sganio eich dogfen:

 • pasbort neu gerdyn adnabod dilys yr UE, yr AEE neu’r Swistir, os yw’n fiometrig
 • cerdyn preswyl biometrig a gyhoeddwyd yn y DU

Fel arall, bydd angen i chi anfon eich dogfennau drwy’r post.

Gallwch ddefnyddio ffôn Android rhywun arall i brofi pwy ydych chi. Gallwch hefyd ymweld ag un o’r sefydliadau sy’n cynnig sganio’ch dogfen ar eich rhan. Bydd angen i chi drefnu apwyntiad ac efallai y bydd yn rhaid i chi dalu ffi.

Bydd yr ap ‘ID Document Check’ ar gael ar gyfer defnyddwyr iPhone erbyn diwedd 2019.

Anfon eich dogfennau drwy’r post

Rhaid i chi anfon eich dogfen trwy’r post os oes gennych chi:

 • pasbort y tu allan i’r UE neu’r AEE
 • trwydded breswylio biometreg
 • cerdyn adnabod di-fiometreg

Os oes gennych unrhyw ddogfen adnabod arall, gallwch ei hanfon yn y post os na allwch ddefnyddio’r ap ‘ID Document Check’.

Byddwch yn cael eich dogfen yn ôl cyn gynted ag y bydd wedi’i sganio. Gallai hyn fod cyn i chi gael eich penderfyniad.

Prawf o gyfnod preswylio’n barhaus

I fod yn gymwys i dderbyn statws sefydlog, fel arfer mae’n rhaid eich bod chi wedi byw yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am o leiaf 6 mis o unrhyw 12 mis am gyfnod o 5 mlynedd yn olynol. Rhaid i chi ddarparu prawf o hyn wrth i chi ymgeisio.

Os nad ydych chi wedi byw yma am 5 mlynedd yn olynol mae’n bosibl y gallech chi fod yn gymwys i statws cyn-sefydlog.

Gallwch roi eich rhif Yswiriant Gwladol er mwyn caniatáu cynnal gwiriad awtomatig o’ch cyfnod preswylio ar sail cofnodion treth a rhai budd-daliadau.

Os yw’r gwiriad hwn yn llwyddiannus, ni fydd angen i chi ddarparu unrhyw ddogfennau fel prawf o breswyliad. Dim ond os ydych wedi bod yma am 5 mlynedd yn olynol ond nad oes digon o ddata i gadarnhau hyn y bydd angen i chi ddarparu dogfennau.

Bydd y Swyddfa Gartref yn dweud wrthych yn syth ar ôl i chi wneud cais os bydd angen i chi ddarparu unrhyw ddogfennau. Dylech gyflwyno lluniau neu sganiau o’ch dogfennau drwy’r ffurflen gais ar-lein, yn hytrach na’u hanfon drwy’r post.

Darllenwch am ba ddogfennau y gallwch eu darparu i’r Swyddfa Gartref os gofynnir i chi ddarparu mwy o dystiolaeth.

Os oes gennych gollfarnau troseddol

Os ydych chi’n 18 oed neu’n hŷn, bydd y Swyddfa Gartref yn gwirio nad ydych chi wedi cyflawni trosedd ddifrifol, neu droseddau mynych, ac nad ydych chi’n risg difrifol i ddiogelwch.

Gofynnir i chi ddatgan euogfarnau sy’n ymddangos yn eich cofnod troseddol yn y DU neu dramor.

Nid oes angen i chi ddatgan unrhyw un o’r canlynol:

 • euogfarnau nad oes angen eu datgelu (‘euogfarnau wedi’i disbyddu’)
 • rhybuddion (‘rhybuddiadau’)
 • dewisiadau eraill yn lle erlyn, er enghraifft dirwyon goryrru

Byddwch hefyd yn cael eich gwirio yn ôl cronfeydd data troseddau’r DU.

Byddwch yn dal i fod yn gymwys i gael statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog os ydych chi wedi cael eich dyfarnu’n euog o fân drosedd yn unig.

Byddwch chi’n cael eich gwirio hefyd yn erbyn cronfeydd data trosedd y DU.

Os ydych chi wedi’ch dyfarnu’n euog o fân drosedd yn unig, er enghraifft dirwy goryrru, byddwch chi’n dal yn gymwys am statws sefydlog neu gyn-sefydlog.

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu cael statws sefydlog neu gyn-sefydlog hyd yn oed os oes gennych gollfarnau eraill. Penderfynir ar hyn fesul achos.

Os ydych chi wedi bod i’r carchar, fel arfer byddwch chi angen cyfnod preswylio’n barhaus o 5 mlynedd o’r dyddiad y cawsoch eich rhyddhau i gael eich ystyried am statws sefydlog.

Os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir

Fel arfer byddwch chi angen darparu prawf o’ch perthynas ag aelod o’ch teulu o’r UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir.

Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr UE a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Ymgeisio i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae’r cynllun ar agor – gallwch ymgeisio yn awr os ydych chi’n gymwys.

Gallwch hefyd ddewis ymgeisio yn ddiweddarach gan ddibynnu ar eich amgylchiadau.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais fydd 30 Mehefin 2021, neu 31 Rhagfyr 2020 os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen.

Gallwch wneud cais gan ddefnyddio unrhyw ddyfais, er enghraifft, gliniadur, dyfais Android neu iPhone. Gwiriwch yr hyn sydd ei angen arnoch cyn i chi wneud cais.

Bydd y Swyddfa Gartref yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a ddarparwch i benderfynu p’un ai i ganiatáu eich cais ai peidio. Darganfyddwch sut y bydd y Swyddfa Gartref yn prosesu eich gwybodaeth bersonol.

Parhau â’ch cais

Os ydych chi eisoes wedi dechrau gwneud cais, gallwch barhau â’ch cais.

Pwy nad yw’n gallu defnyddio’r gwasanaeth hwn

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud cais i’r cynllun os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir a’ch bod yn gwneud cais fel:

 • aelod o deulu dinesydd Prydeinig yr oeddech chi’n byw gyda hwy yn y Swistir neu un o wledydd yr UE neu’r AEE nad yw’r DU
 • aelod o deulu dinesydd Prydeinig sydd hefyd â dinasyddiaeth yr UE, yr AEE neu’r Swistir ac a oedd yn byw yn y DU fel dinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir cyn cael dinasyddiaeth Brydeinig
 • prif ofalwr dinesydd Prydeinig, yr UE, yr AEE neu’r Swistir
 • plentyn dinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir a arferai fyw a gweithio yn y DU, a’ch bod mewn addysg - neu chi yw prif ofalwr y plentyn

Ffoniwch Ganolfan Penderfyniadau Preswylio’r UE i gael gwybod sut i wneud cais. Gofynnir ychydig o gwestiynau i chi dros y ffôn cyn anfon y ffurflen gais atoch

Pryd y mae’n rhaid i chi ddefnyddio’r ffurflen bapur.

Ni allwch defnyddio’r gwasanaeth ar-lein i ymgeisio i’r cynllun os ydych yn ymgeisio fel:

 • aelod o deulu dinesydd Prydain y buoch yn byw gydag ef/hi yn y Swistir neu un o wledydd yr UE neu AEE nad yw yn y DU
 • aelod o deulu dinesydd Prydain sydd hefyd yn ddinesydd yr UE, AEE neu’s Swistir ac a fu’n byw yn y DU fel dinesydd yr UE, AEE neu’r Swstir cyn dod yn ddinesydd Prydain
 • prif ofalwr dinesydd Prydain yr UE, AEE neu y Swistir
 • plentyn dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir arferai fyw a gweithio yn y DU, neu brif ofalwr y plentyn Rhaid i chi hefyd ddefnyddio’r ffurflen bapur os na allwch ddangos pasbort neu gerdyn hunaniaeth cenedlaethol i brofi’ch hunaniaeth.

Gofyn am ffurflen bapur i ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Ffioedd

Gallwch ymgeisio i’r cynllun am ddim.

Os daloch chi ffi pan ymgeisioch chi i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd byddwch chi’n derbyn ad-daliad.

Cymorth

Mae cymorth ar gael gyda’ch cais ar y ffôn neu ar-lein. Mae’r rhif ffôn yn wahanol os ydych chi’n gyngor lleol neu’n sefydliad arall sy’n helpu eraill i ymgeisio.

Os ydych chi’n yn y DU

Ffôn: 0300 123 7379

Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc), 8am i 8pm

Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 9:30am i 4:30pm

Gwybodaeth am daliadau galwadau

Os ydych chi y tu allan i’r DU

Ffôn: +44 (0)203 080 0010

Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc), 8am i 8pm

Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 9:30am i 4:30pm

Os ydych chi’n ffonio o sefydliad sy’n helpu eraill i ymgeisio

Ffôn: 0300 790 0566

Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc), 8am i 8pm

Dydd Sadwrn a Dydd Sul, 9:30am i 4:30pm

Gwybodaeth am daliadau galwadau

Defnyddiwch y ffurflen gyswllt Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE i gael cymorth ar-lein.

Gallwch dderbyn cefnogaeth dros y ffôn neu’n bersonol os ydych chi angen help wrth wneud pethau ar-lein.

Os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu ymgeisio os:

 • ydych yn aelod teulu dinesydd UE, AEE neu’r Swistir
 • ydych yn aelod teulu i ddinesydd Prydain and buoch yn byw gyda’ch gilydd mewn gwlad AEE
 • ydych yn aelod teulu dinesydd Prydain sydd hefyd yn ddinesydd UE, AEE neu’r Swistir ac a fu’n byw yn y DU fel dinesydd UE, AEE neu’r Swistir cyn cael dinasyddiaeth Prydain
 • oeddech chi’n arfer bod ag aelod teulu UE, AEE neu’r Swistir yn byw yn y DU
 • ydych yn brif ofalwr i ddinesydd Prydain, UE, AEE neu’r Swistir
 • ydych yn blentyn i ddinesydd Prydain, UE, AEE neu’r Swistir oedd yn arfer byw a gweithio yn y DU,neu brif ofalwr y plentyn

Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Os ydych yn aelod teulu dinesydd UE, AEE neu’r Swistir

Gallwch chi ymgeisio os ydych chi mewn perthynas gyda dinesydd UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir fel eu priod, partner sifil neu bartner dibriod.

Gallwch hefyd ymgeisio os ydych chi’n perthyn i ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, eu priod neu bartner sifil fel:

 • plentyn, wŷr/wyres neu or-ŵyr/gor-wyres o dan 21 oed
 • plentyn dibynnol dros 21 oed
 • rhiant, nain neu daid neu hen nain neu hen daid dibynnol
 • perthynas dibynnol

Fel arfer bydd angen i aelod o’ch teulu o’r UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir ymgeisio hefyd.

Gallwch chi ymgeisio os ydych chi’n aelod o deulu dinesydd Iwerddon, er nad oes yn rhaid iddyn nhw wneud cais.

Os ydych yn gymwys achos eich bod yn aelod o deulu dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir, gallwch wneud cais drwy ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein.

Os yw eich aelod teulu yn ddinesydd Prydain (ceisiadau ‘Surinder Singh’)

Gallech fod yn gymwys os buoch yn byw tu allan i’r DU yn un o wledydd yr UE neu AEE (neu’r Swistir) gyda’ch aelod teulu, a’ch bod chi:

 • yn briod i neu mewn partneriaeth sifil gydag ef/hi
 • dan 21 oed, ac yn blentyn neu ŵyr/wyres iddo ef/hi
 • yn 21 neu’n hŷn, ac yn blentyn neu ŵyr/wyres dibynnol arno/arni
 • yn riant neu daid/nain dibynnol arno/arni

Rhaid mai’r wlad yr oeddech chi’n byw ynddi gyda’ch gilydd oedd eich prif breswylfa. Rhaid i’ch aelod o’r teulu ym Mhrydain hefyd fod wedi bod yn gweithio, yn astudio neu’n hunangynhaliol yn y wlad tra oedd yno.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud cais os mai dyma sut rydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun. Mae angen i chi ffonio’r Ganolfan Penderfyniadau Preswylio’r UE i gael gwybod sut i wneud cais. Gofynnir ychydig o gwestiynau i chi dros y ffôn cyn anfon y ffurflen gais atoch.

Gofyn am ffurflen bapur i ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Os oedd aelod o’ch teulu chi o’r UE, AEE neu’r Swistir yn arfer byw yn y DU.

Efallai y byddwch yn gallu gwneud cais os oeddech chi’n arfer bod ag aelod o’ch teulu yn byw yn y DU. Gelwir hyn yn ‘hawliau preswyliad wedi eu cadw’.

Os ydych yn gymwys oherwydd bod gennych hawliau preswyliad wedi eu cadw. gallwch wneud cais drwy’r gwasanaeth ar-lein.

Os ydych mewn addysg yn y DU

Gallwch wneud cais os ydych mewn addysg yn y DU a bod un o’r canlynol yn wir:

 • rydych yn blentyn i ddinesydd yr UE, AAE neu’r Swistir sydd wedi gadael y DU neu wedi marw
 • un o’ch rhieni yw priod neu bartner sifil dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir sydd wedi gadael y DU neu wedi marw

 • arferai un o’ch rhieni fod yn briod neu bartner sifil dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir sydd wedi gadael y DU neu wedi marw

Os ydych yn gymwys oherwydd un o’r amgylchiadau hyn, bydd eich rhiant hefyd yn gymwys, cyn belled â bod ganddo/ganddi warchodaeth drosoch.

Os yw eich aelod teulu wedi marw

Gallwch hefyd wneud cais os yw eich aelod teulu wedi marw, a’ch bod wedi byw yn barhaus yn y DU fel aelod teulu iddo/iddi am o leia flwyddyn cyn iddo/iddi farw.

Os oeddech gynt yn briod neu mewn partneriaeth sifil

Gallwch hefyd wneud cais os diweddodd eich priodas neu bartneriaeth sifil i ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir mewn ysgariad, neu ddiddymiad, a’ch bod yn byw yn y DU pan ddaeth i ben.

Rhaid i un o’r canlynol hefyd fod yn gymwys:

 • bod y briodas neu bartneriaeth sifil wedi parhau am o leiaf 3 blynedd a bod eich dau wedi byw yn y DU am flwyddyn o leiaf yn ystod yr amser hwnnw
 • chi yw gwarchodwr plentyn dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir
 • rydych wedi cael hawl mynediad yn y DU at blentyn dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir – rhaid i’r plentyn fod dan18
 • mae gennych yr hawl i fyw yn y DU oherwydd eich bod yn ddioddefwr trais domestig yn y briodas neu bartneriaeth sifil

Os ydych yn ‘brif ofalwr’ i ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir

Efallai y gallwch wneud cais hefyd os mai chi yw prif ofalwr dinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir yn byw yn y DU. Efallai y gall unrhyw blant dibynnol sydd gennych hefyd ymgeisio.

I fod yn ‘brif ofalwr’ i rywun, rhaid i chi fod:

 • yn gyfrifol am eu gofal o ddydd i ddydd, yn cynnwys gwneud penderfyniadau am eu haddysg, iechyd, a’u harian
 • yn aelod teulu neu eu gwarchodwr cyfreithiol

Gallwch rannu’r cyfrifoldebau hyn gyda rhywun arall.

Ni allwch ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud cais os mai dyma sut rydych chi’n gymwys ar gyfer y cynllun. Mae angen i chi ffonio Canolfan Penderfyniadau Preswylio’r UE i gael gwybod sut i wneud cais. Gofynnir ychydig o gwestiynau i chi dros y ffôn cyn anfon y ffurflen gais atoch.

Gofyn am ffurflen bapur i wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Os ydych yn ‘brif ofalwr’ i oedolyn

Gallwch wneud cais hefyd os ydych yn brif ofalwr i oedolyn dibynnol sy’n ddinesydd Prydain.

Os ydych yn brif ofalwr plentyn

Gallwch wneud cais os ydych yn brif ofalwr plentyn o Brydain, neu blentyn o’r UE, AEE neu’r Swistir sy’n annibynnol yn ariannol.

Gallwch wneud cais hefyd os ydych yn brif ofalwr i blentyn o’r UE, AEE neu’r Swistir:

 • sydd mewn addysg yn y DU
 • sydd â rhiant o’r UE, AAE neu’r Swistir sydd wedi gweithio yn y DU pan mae’r plentyn wedi byw yn y DU
 • sydd â rhiant o’r UE, AAE neu’r Swistir sydd wedi byw yn y DU pan mae’r plentyn wedi bod mewn addysg yn y DU
 • sydd â rhiant o’r UE, AEE neu’r Swistir sydd wedi stopio gweithio yn y DU, neu wedi gadael y DU

Beth fydd ei angen arnoch chi i ymgeisio

Bydd angen i chi ddarparu prawf o’ch perthynas ag aelod o’ch teulu sy’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir – er enghraifft, tystysgrif geni, priodas neu bartneriaeth sifil, neu gerdyn preswylio. Gallwch ei sganio a’i gyflwyno trwy ffurflen gais ar-lein.

Os byddwch chi’n ymgeisio cyn aelod eich teulu, bydd angen i chi hefyd ddarparu tystiolaeth o’u hunaniaeth a phreswyliad.

Nid oes angen i chi ddarparu unrhyw dystiolaeth os oes gennych ‘ddogfen preswylio’n barhaol y DU’ ddilys.

Os nad oes gennych gerdyn preswylio biometrig, gofynnir i chi wneud apwyntiad mewn man gwasanaethUK Visa and Citizenship Application Services (UKVCAS) i roi eich gwybodaeth biometrig (eich olion bysedd a llun, neu lun yn unig os ydych dan 5oed) pan fyddwch yn ymgeisio.

Pryd fydd angen i chi ddarparu mwy o dystiolaeth

Mewn rhai achosion, bydd hefyd angen i chi ddarparu’r un dogfennau fel ar gyfer cais am gerdyn preswyliad.

Gwiriwch pa ddogfennau fyddech chi’n eu darparu ar gyfer cais am gerdyn preswyliad os:

Pryd i ymgeisio

Mae’r cynllun ar agor nawr. Y dyddiad terfynol ar gyfer ymgeisio yw 30 Mehefin 2021, ond am rai achosion.

Mae’n debyg y byddwch chi’n cael penderfyniad yn gynt os byddwch chi’n ymgeisio ar yr un pryd neu ar ôl i aelod o’ch teulu ymgeisio.

Bydd aelod o’ch teulu yn derbyn rhif ymgeisio wrth wneud cais. Gallwch ddefnyddio’r rhif hwn i ‘gysylltu’ eich cais ag un aelod o’ch teulu, fel bod eich ceisiadau yn cael eu hystyried gyda’i gilydd.

Os ydych chi’n brif ofalwr i ddinesydd Prydain

Gallwch wneud cais o 1 Mai 2019.

Os ydych chi’n aelod o deulu dinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir sydd wedi marw

Mae’n bosibl y gallech chi fod yn gymwys am statws sefydlog cyn eich bod chi wedi byw yn y DU am 5 mlynedd.

Mae’n rhaid bod aelod o’ch teulu wedi bod yn gweithio neu’n hunangyflogedig yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw adeg eu marwolaeth. Mae’n rhaid eich bod chi hefyd wedi bod yn byw gyda nhw cyn eu marwolaeth a naill ai:

 • eu bod wedi byw yn barhaus yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am o leiaf 2 flynedd cyn eu marwolaeth
 • roedd eu marwolaeth o ganlyniad i ddamwain yn y gwaith neu glefyd galwedigaethol

Os ydych chi dramor ac yn aelod o deulu dinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir yn byw yn y DU

Os bydd y DU yn gadael yr UE gyda chytundeb a dydych chi ddim yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020, byddwch yn gallu gwneud cais i ymuno â’ch aelod teulu yma ar ôl y dyddiad hwnnw os yw pob un o’r canlynol yn gymwys:

 • mae gan aelod o’ch teulu naill ai statws sefydlog neu cyn-sefydlog
 • dechreuodd eich perthynas cyn 31 Rhagfyr 2020
 • rydych chi’n parhau yn aelod agos o’r teulu, er enghraifft, priod, partner sifil, partner dibriod, plentyn neu wŷr/wyres dibynnol, neu riant neu nain/taid dibynnol

Os bydd y DU yn gadael yr UE heb fargen, y dyddiad cau i chi ymuno â’ch aelod o’r teulu yn y DU yw 29 Mawrth 2022.

Os oes gennych breswyliad parhaus neu ganiatâd amhenodol i gael mynediad neu aros

Mae’r broses o ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE yn wahanol os oes gennych ddogfen preswylio’n barhaol neu ganiatâd amhenodol i gael mynediad neu aros.

Os oes gennych ‘ddogfen preswylio’n barhaol yn y DU’ ddilys

Os oes gennych ddogfen preswylio’n barhaol yn y DU ddilys, bydd gennych chi un o’r isod:

 • tystysgrif y tu mewn i’ch llyfryn ‘dogfennau preswylio’ glas (neu binc os ydych chi’n ddinesydd y Swistir)
 • tystysgrif y tu mewn i’ch pasbort
 • cerdyn preswylio biometrig yn cadarnhau preswyliad parhaol (dim ond os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd, neu’r Swistir)

Nid yw’ch dogfen yn ddogfen preswylio’n barhaol os oes ‘tystysgrif cofrestru’ wedi’i ysgrifennu arni.

Os ydych chi o’r UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, bydd eich dogfen preswylio’n barhaol yn dweud ‘Dogfen yn Tystio Preswyliad Parhaol’.

Os nad ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, bydd eich cerdyn preswylio biometrig yn dweud ‘Statws Preswylio’n Barhaol’.

Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Beth sy’n rhaid i chi ei wneud

Er mwyn parhau i fyw yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021 rhaid i chi naill ai:

 • ymgeisio am Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – ni fydd angen i chi brofi bod gennych gyfnod preswylio’n barhaol o 5 mlynedd
 • ymgeisio am ddinasyddiaeth cyn 30 Mehefin 2021 (neu 31 Rhagfyr 2020 os bydd y DU yn gadael yr EU heb gytundeb)

Os oes gennych ganiatâd amhenodol i aros neu i gael mynediad i’r DU

Mathau o statws mewnfudo yw caniatâd amhenodol i gael mynediad neu aros (ILR).

Byddwch chi fel arfer wedi ymgeisio am ganiatâd amhenodol i aros.

Bydd gennych stamp ar eich pasbort neu lythyr gan y Swyddfa Gartref. Hefyd, bydd gennych ‘vignette’ (sticer) ar hawlen preswyliad biometrig.

Gallwch barhau i fyw yn y DU heb ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE os oes gennych ganiatâd amhenodol i aros neu gael mynediad i’r DU. Serch hynny, os byddwch chi’n dewis ymgeisio (a bodloni’r holl amodau eraill), byddwch yn derbyn ‘caniatâd amhenodol i aros o dan Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr Undeb Ewropeaidd’ – a elwir hefyd yn statws sefydlog.

Mae hyn yn golygu y dylech allu treulio hyd at 5 mlynedd yn olynol y tu allan i’r DU heb golli eich statws preswylydd sefydlog (yn hytrach na 2 flynedd â’r caniatâd amhenodol i ddod i mewn neu aros sydd gennych ar hyn o bryd).

Os ydych chi’n ddinesydd o’r Swistir, gallwch chi a’ch teulu dreulio hyd at 4 blynedd yn olynol y tu allan i’r DU heb golli eich statws preswylydd sefydlog.

Mae ba mor hir y gallwch chi fyw y tu allan i’r DU yn parhau yn amodol ar gymeradwyaeth gan y Senedd.

Ni fydd yn rhaid i chi brofi bod gennych gyfnod preswylio’n barhaol o 5 mlynedd.

Os symudoch i’r DU cyn iddi ymuno â’r UE ar 1 Ionawr 1973

Gallech fod wedi cael ILR yn awtomatig os ydych yn ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir oedd yn byw yn y DU cyn 1973. Os oeddech yma, ni fydd angen i chi wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE i aros yn y DU ar ôl Mehefin 2021.

Os nad oes gennych ddogfen yn cadarnhau eich statws ILR, gallwch un ai:

Os ydych o Malta neu Gyprus, gallech hefyd wneud cais am ddinasyddiaeth Prydain drwy’r cynllun Windrush.

Mae’r ceisiadau ar gyfer y gynllun i’w cael yn rhad ac am ddim.

Os ydych yn gwneud cais dros eich plenty

Gallwch wneud cais am statws sefydlog neu cyn-sefydlog dros eich plentyn os yw dan 21 ac un ai:

 • yn ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir
 • nid yw’n ddinesydd yr UE, AEE neu’r Swistir, ond rydych chi – neu mae eich priod neu bartner sifil

Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr UE a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Gall eich plentyn hefyd ymgeisio drostynt eu hunain.

Os ydych chi wedi ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog Dinasyddion yr UE

Byddwch yn gallu ‘cysylltu’ cais eich plentyn i’ch un chi, gan ddefnyddio’r rhif ymgeisio a gawsoch pan oeddech yn ymgeisio eich hun.

Gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg ar ôl i chi ymgeisio – nid oes raid i chi aros am benderfyniad.

Gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost eich hun wrth ymgeisio os nad oes un gan eich plentyn.

Os bydd eich cais chi yn llwyddiannus, bydd eich plentyn yn cael yr un statws â chi.

Bydd angen i chi wneud hyn ar gyfer pob plentyn yr ydych am wneud cais drosto.

Pa brawf sydd ei angen arnoch chi

Bydd angen i chi ddarparu prawf o’ch perthynas i’ch plentyn pan fyddwch yn gwneud cais.

Ni fydd angen i chi ddarparu prawf o lle yn y DU y mae’ch plentyn yn byw gyda’i gais. Ond gallai’r Swyddfa Gartref ofyn i chi am brawf preswylio cyn gwneud penderfyniad

Os nad ydych chi wedi ymgeisio i Gynllun Preswylio’n Sefydlog Dinasyddion yr UE

Os ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun, efallai y bydd yn haws i chi ymgeisio eich hun gyntaf cyn gwneud cais dros eich plentyn.

Neu fel arall bydd angen i chi ddarparu prawf bod eich plentyn wedi byw’n barhaus am 5 mlynedd yn y DU i fod yn gymwys am statws sefydlog – neu bydd angen i’ch plentyn wneud hynny os yw’n ymgeisio drosto’i hun.

Os na fydd wedi byw yn y DU am gyfnod parhaus o 5 mlynedd, efallai y bydd yn gymwys am statws cyn-sefydlog.

Os nad ydych chi yn gymwys i’r cynllun ond mae eich plentyn, er enghraifft, oherwydd ei fod yn byw yn y DU a dydych chi ddim, gallwch ddal wneud cais drosto. Bydd angen i chi ddarparu prawf ei fod yn preswylio yn y DU.

Os ydych yn ddinesydd Gwyddelig

Nid oes raid i chi wneud cais am statws sefydlog neu cyn-sefydlog os ydych yn ddinesydd Gwyddelig.

Ond, os ydych chi yn ddinesydd Gwyddelig a bod eich plentyn ddim yn ddinesydd Prydain, bydd yn gymwys am un ai:

 • yr un statws â’r hyn allech chi ei gael, ar sail pa mor hir yr ydych chi wedi byw yn y DU
 • statws sefydlog neu cyn-sefydlog, ar sail ei breswyliad ei hun

Os ydych chi’n rhoi’r gorau i weithio neu’n dechrau gweithio mewn gwlad arall yn yr UE

Gallwch chi ac aelodau’ch teulu gael statws sefydlog gyda llai na 5 mlynedd o gyfnod preswylio yn olynol o dan rai amgylchiadau.

Os oes yn rhaid i chi roi’r gorau i weithio

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, fe allech chi gael statws sefydlog os oes yn rhaid i chi roi’r gorau i weithio neu fod yn hunangyflogedig oherwydd damwain neu salwch (a elwir yn ‘analluogrwydd parhaol’).

Mae’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn cynnwys gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a hefyd Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy.

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu cael statws sefydlog os:

 • ydych chi wedi byw yn barhaol yn y DU am 2 flynedd yn union cyn hynny
 • oedd yr analluogrwydd parhaol o ganlyniad i ddamwain yn y gwaith neu glefyd galwedigaethol sy’n rhoi’r hawl i chi dderbyn pensiwn gan sefydliad yn y DU

Gallwch hefyd dderbyn statws sefydlog os ydych chi’n briod neu mewn perthynas sifil â dinesydd Prydain.

Os ydych chi’n aelod o deulu dinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir pan wnaethant roi’r gorau i weithio mae’n bosibl y gallech chi hefyd fod yn gymwys am statws sefydlog.

Os byddwch chi’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth neu’n ymddeol yn gynnar

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu derbyn statws sefydlog os byddwch chi’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth neu’n ymddeol yn gynnar.

Os ydych chi’n aelod o deulu dinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir pan fydd yn cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth neu’n ymddeol yn gynnar mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys hefyd i dderbyn statws sefydlog.

Os byddwch chi’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir, gallwch chi dderbyn statws sefydlog os ydych chi wedi rhoi’r gorau i weithio pan fyddwch chi’n cyrraedd oed Pensiwn y Wladwriaeth a naill ai:

 • fe weithioch chi’n barhaol neu yn hunangyflogedig am 1 flwyddyn cyn hynny ac wedi byw yn barhaol yn y DU am 3 blynedd
 • mae’ch priod neu bartner sifil yn ddinesydd Prydain

Os byddwch chi’n ymddeol yn gynnar

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir gallwch dderbyn statws sefydlog os byddwch chi’n ymddeol yn gynnar a naill ai:

 • fe weithioch chi’n barhaol (dros rywun arall ac eithrio eich hun) am 1 flwyddyn cyn hynny ac wedi byw yn barhaol yn y DU am 3 blynedd
 • mae’ch priod neu bartner sifil yn ddinesydd Prydain

Os byddwch chi’n dechrau gweithio neu hunangyflogaeth mewn gwlad arall yn yr UE

Os ydych chi’n ddinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir gallwch gael statws sefydlog os byddwch chi’n dechrau gwaith neu hunangyflogaeth mewn gwlad arall yn yr UE a bod y ddau isod yn wir:

 • wedi byw a gweithio neu wedi bod yn hunangyflogedig yn y DU yn barhaol am 3 blynedd cyn hynny
 • fel arfer yn dychwelyd i’ch cartref yn y DU unwaith yr wythnos

Os ydych chi’n aelod o deulu dinesydd yr UE, Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir pan fydd yn dechrau gweithio neu hunangyflogaeth mewn gwlad arall yn yr UE, mae’n bosibl y byddwch chi’n gymwys am statws sefydlog hefyd.

Ar ôl i chi wneud cais

Os yw eich cais yn llwyddiannus, anfonir llythyr atoch drwy e-bost yn cadarnhau eich statws preswylydd sefydlog neu gyn-sefydlog.

Gweld a phrofi eich statws

Gallwch edrych ar eich statws ar-lein cyn gynted ag y byddwch chi’n cael penderfyniad ar eich cais.

Os byddwch yn gwneud cais llwyddiannus, bydd y Swyddfa Gartref yn anfon e-bost atoch â dolen i wasanaeth ar-lein y gallwch ei ddefnyddio i weld a phrofi eich statws.

Bydd y llythyr a gewch gan y Swyddfa Gartref sy’n cadarnhau eich statws yn cynnwys dolen i wasanaeth ar-lein. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn i weld a phrofi eich statws.

Ni allwch ddefnyddio’r llythyr i brofi eich statws.

Ni chewch ddogfen faterol oni bai bod y ddau o’r canlynol yn berthnasol:

Gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am sut i weld a phrofi eich statws.

Gallwch barhau i brofi eich hawliau yn y DU tan 31 Rhagfyr 2020 â’ch pasbort neu’ch cerdyn adnabod cenedlaethol (os ydych chi’n ddinesydd yr UE, yr AEE neu’r Swistir), neu â’ch dogfen preswylio biometrig.

Diweddaru’ch manylion

Rhaid i chi gadw’ch manylion yn gyfredol, er enghraifft os byddwch chi’n cael pasbort newydd.

Ymgeisio am ddinasyddiaeth

Fel arfer byddwch chi’n gallu ymgeisio am ddinasyddiaeth 12 mis ar ôl i chi dderbyn statws sefydlog.

Os ydych chi wedi talu am eich cais

Os daloch chi ffi wrth ymgeisio i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE byddwch yn derbyn ad-daliad.

Os daw’r Swyddfa Gartref o hyd i gamgymeriad yn eich cais

Bydd y Swyddfa Gartref yn cysylltu â chi cyn gwneud unrhyw benderfyniad ar eich cais, er mwyn i chi gywiro’r gwall.

Byddan nhw hefyd yn dweud wrthych chi os oes angen i chi roi rhagor o dystiolaeth cyn y gallant wneud penderfyniad.

Os yw’ch cais yn aflwyddiannus

Mae’n bosibl y byddwch chi’n gallu gwneud cais am adolygiad gweinyddol o’r penderfyniad.

Ni allwch apelio yn erbyn y penderfyniad ar hyn o bryd.

Gallwch ymgeisio eto unrhyw bryd hyd at 30 Mehefin 2021, neu tan 31 Rhagfyr 2020 os yw’r DU yn gadael heb gytundeb.

Os oes gennych gais mewnfudo ar y gweill ar hyn o bryd

Gan amlaf, ni fydd eich cais mewnfudo sydd ar y gweill yn cael ei ystyried os byddwch chi’n ymgeisio am Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. Byddwch chi’n derbyn ad-daliad ar gyfer eich cais sydd ar y gweill.

Cysylltwch â Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) i weld sut yr effeithir ar eich cais mewnfudo sydd ar y gweill.

Mae arweiniad manylach ar gael.

Published 30 March 2019
Last updated 27 August 2019 + show all updates
 1. German language translation added.
 2. Translated guidance updated.
 3. Added translation
 4. Icelandic language added.
 5. Added translation