ਜਿਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

This translation is no longer available. You can find the original version of this content at https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do