صفحه‌ای که به دنبال آن هستید، دیگر در دسترس نیست

اطلاعات این صفحه حذف شده است زیرا به اشتباه منتشر شده بود.

This translation is no longer available. You can find the original version of this content at https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do