Cyfarwyddyd

Coronafeirws: sut i gadw’n ddiogel a helpu i atal y lledaeniad

Dysgwch sut i gadw’n ddiogel a helpu i atal lledaeniad y coronafeirws.

Applies to England

Mae COVID-19 yn parhau i fod yn risg

Mae cael eich heintio â COVID-19 a’i ledaenu yn dal i fod yn bosibl, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu’n llawn.

Dylai unrhyw un sydd â symptomau COVID-19 neu wedi cael canlyniad prawf positif aros gartref a hunanynysu ar unwaith. Os oes gennych symptomau COVID-19, dylech drefnu prawf PCR cyn gynted â phosibl, hyd yn oed os ydych wedi cael y dos cyntaf neu’r ail o frechlyn COVID-19.

Bydd COVID-19 yn rhan o’n bywydau am y dyfodol rhagweladwy, felly mae angen i ni ddysgu byw gydag ef a rheoli’r risg i ni ein hunain ac eraill.

Gall bob un ohonom chwarae ein rhan drwy ddeall y sefyllfaoedd mae’r risgiau o gael eich heintio â COVID-19, a’i ledaenu, yn debygol o fod yn uwch, a gweithredu i leihau’r risgiau hyn.

Bydd glynu wrth y canllawiau hyn yn eich helpu chi i ddeall sefyllfaoedd lle mae’r risg o gael eich heintio â COVID-19 neu ei ledaenu yn uwch, a’r camau y gallwch chi eu cymryd i gadw’n ddiogel ac amddiffyn eraill. Bydd pob gweithred y gallwch ei chymryd i helpu i atal y lledaeniad yn helpu i leihau pwysau ar y GIG yn ystod misoedd y gaeaf.

Deall risgiau COVID-19

Gall y risg o gael eich heintio â COVID-19 neu ei ledaenu fod yn uwch yn rhai llefydd ac wrth wneud gweithgareddau penodol. Mae COVID-19 yn lledaenu drwy’r aer, drwy gyswllt agos yn sgil dafnau mân, a thrwy arwynebau. Lledaenu drwy’r aer yw un o’r prif ffyrdd mae’r feirws yn cylchredeg. Mae’n bosibl cael eich heintio gan rywun nad ydych yn cael cyswllt agos ag ef, yn enwedig os ydych mewn man poblog a/neu nad oes cyflenwad da o awyr iach yno.

Mae cyswllt agos â rhywun sydd wedi’i heintio yn un o’r prif ffyrdd eraill mae COVID-19 yn lledaenu. Pan mae rhywun sydd wedi’i heintio â COVID-19 yn anadlu, siarad, pesychu neu disian, mae’n rhyddhau gronynnau sy’n cynnwys y feirws sy’n achosi COVID-19. Gall y gronynnau ddod i gyswllt â’r llygaid, y trwyn neu’r geg neu eu hanadlu gan unigolyn arall. Yn ogystal, gall y gronynnau hyn lanio ar arwynebau a gellir eu trosglwyddo rhwng pobl drwy gyffwrdd.

Yn gyffredinol, mae’r risg o gael eich heintio â COVID-19 neu ei ledaenu yn uwch mewn mannau poblog a chaeëdig, lle mae mwy o bobl a all fod yn heintus a chyflenwad prin o awyr iach.

Mewn sefyllfaoedd lle mae risg uwch o gael eich heintio â COVID-19 neu ei ledaenu, dylech fod yn arbennig o ofalus i lynu wrth y canllawiau ynghylch cadw’ch hunan ac eraill yn ddiogel wrth i ni ddychwelyd i’r hen ffordd o fyw. Mae pob cam gweithredu yn ein helpu ni i gadw’n fwy diogel.

Cadw eich hunan ac eraill yn ddiogel

Mae achosion o COVID-19 yn dal i fodoli yn Lloegr ac mae risg y gallech gael eich heintio â’r feirws neu ei drosglwyddo, hyd yn oed os ydych wedi’ch brechu’n llawn. Golyga hyn ei bod yn bwysig i chi ddeall ac ystyried y risgiau o gael eich heintio â COVID-19 neu ei ledaenu ym mhob sefyllfa.

Er nad yw’r un sefyllfa heb ei risgiau, mae camau rhwydd ac effeithiol y gallwn eu cymryd i ddiogelu ein hunain ac eraill o’n cwmpas.

Os ydych yn poeni am ddychwelyd i’r hen ffordd o fyw, mae gan y GIG wybodaeth ynghylch sut i ymdopi â gorbryder ynghylch llacio’r cyfnod clo.

Mynd am frechiad

Mae pob oedolyn yn Lloegr bellach wedi cael cynnig o leiaf dau ddos o frechlyn COVID-19. Mae’r brechlynnau yn ddiogel ac effeithiol. Cael eich brechu’n llawn yw’r ffordd orau o’ch diogelu chi ac eraill yn erbyn COVID-19.

Os nad ydych wedi cael brechlyn COVID-19 hyd yn hyn, dylech fynd am frechiad. Mae’r dystiolaeth yn dynodi bod dau ddos o frechlyn COVID-19 yn rhoi diogelwch effeithiol iawn rhag cael eich derbyn i’r ysbyty. Fel arfer, mae’n cymryd oddeutu 2 i 3 wythnos i’ch corff ddatblygu ei ymateb diogelwch.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydych wedi cael eich brechu, gallech gael eich heintio â COVID-19 a’i ledaenu i eraill. Er bod y brechlynnau yn rhoi lefel uchel o ddiogelwch rhag salwch difrifol, cael eich derbyn i’r ysbyty a marwolaeth, dengys adroddiad diweddar gan Iechyd y Cyhoedd Lloegr fod oddeutu 1 ym mhob 5 o bobl sydd wedi cael y ddau frechlyn yn dal i fod yn fregus i gael eu heintio â’r amrywiolyn Delta a dangos symptomau. Gallwch hefyd ledaenu COVID-19 i eraill. Mae angen i ni gyd wneud popeth o fewn ein gallu i leihau’r lledaeniad o COVID-19 er mwyn diogelu eraill ac i leihau’r risg o amrywiolion newydd yn datblygu a lledaenu.

Bydd glynu wrth y cyngor yn y canllawiau hyn yn eich helpu chi i ddiogelu eich cyfeillion, teulu, a chymunedau, gan gynnwys y rheiny sydd wedi’u brechu.

Sicrhewch fod cyflenwad o awyr iach os ydych yn cwrdd dan do. Mae cwrdd yn yr awyr agored yn fwy diogel

Pan mae rhywun sydd wedi’i heintio â COVID-19 yn pesychu, siarad neu’n anadlu, maent yn rhyddhau defnynnau ac erosolau y gellir eu hanadlu gan unigolyn arall. Mae cwrdd yn yr awyr agored yn lleihau’n sylweddol y risg o drosglwyddo drwy’r aer, ond efallai na fydd hyn yn bosibl bob tro. Os ydych dan do, dylech sicrhau bod cyflenwad o awyr iach er mwyn lleihau’r risg o gael eich heintio â COVID-19 neu ei ledaenu.

Po fwyaf o awyr iach yr ydych chi’n ei ganiatàu yn eich cartref neu fannau caeëdig eraill, po leiaf tebygol ydyw i unigolyn anadlu gronynnau heintus.

Gallwch sicrhau cyflenwad o awyr iach drwy ddadorchuddio fentiau ac agor drysau a ffenestri. Mae agor eich ffenestr am 10 munud, neu am gyfnodau byr bob hyn a hyn pan allwch chi, yn gwneud gwahaniaeth sylweddol. Mae hyn yn arbennig o bwysig cyn, yn ystod ac ar ôl cwrdd dan do â phobl nad ydych yn byw gyda nhw.

Peidiwch â chadw drysau tân yn agored. Os oes gennych ffan echdynnu gartref, er enghraifft yn eich ystafell ymolchi neu gegin, ystyriwch ei adael ymlaen yn hirach nag arfer gyda’r drws wedi cau ar ôl i rywun ddefnyddio’r ystafell. Os ydych yn poeni ynghylch costau gwresogi, gall agor y ffenestri am gyfnodau byrrach helpu i leihau’r risg o’r feirws yn lledaenu. Gall gwisgo rhagor o haenau eich helpu chi i gadw’n gynnes. Efallai y bydd yn bosibl i chi newid strwythur eich ystafell fel nad ydych yn eistedd yn agos at wynt oer yn dod drwy’r ffenestri neu ddrysau agored.

Mae canllawiau i’r cyhoedd ynghylch sut i awyru lleoedd dan do er mwyn atal lledaeniad COVID-19, gan gynnwys os yw rhywun yn hunanynysu. Mae hyn yn cynnwys cyngor ar sut i hawlio cymorth ariannol ac ymarferol ynghylch cynhesu eich cartref.

Gwisgo gorchudd wyneb

Mae COVID-19 yn lledaenu drwy’r aer ar ffurf defnynnau ac erosolau sy’n cael eu hanadlu allan o drwyn a cheg unigolyn heintus. Dylech fod yn gwisgo gorchudd wyneb mewn mannau poblog a chaeëdig lle’r ydych yn dod i gysylltiad â phobl nad ydych yn cwrdd â nhw fel arfer.

Mynd am brawf a hunanynysu os bydd angen

Os oes gennych symptomau neu os ydych yn cael prawf positif

Os ydych yn datblygu symptomau COVID-19, hunanynyswch ar unwaith ac ewch am brawf PCR, hyd yn oed os yw eich symptomau yn rhai ysgafn. Mae hyn oherwydd bod nifer o bobl yn cael symptomau ysgafn yn sgil COVID-19, ond gallant ledaenu’r feirws i eraill.

Symptomau pwysicaf COVID-19 yw unrhyw rai o’r canlynol yn dechrau’n ddiweddar:

 • peswch parhaus, newydd
 • tymheredd uchel
 • colli eich synnwyr blasu neu arogli arferol, neu newid ynddynt

Dylech hunanynysu gartref tra’r ydych yn trefnu’r prawf PCR ac aros am y canlyniad. Rhaid i chi hunanynysu os ydych yn cael prawf positif. Rhaid i chi hunanynysu o’r diwrnod y dechreuodd eich symptomau a’r 10 diwrnod llawn nesaf, neu o’r diwrnod y cawsoch eich profi os nad oes gennych symptomau a’r 10 diwrnod llawn nesaf. Mae hyn yn ofyniad cyfreithiol, pa un ai a ydych wedi’ch brechu ai peidio. Mae hunanynysu yn bwysig oherwydd y gallech drosglwyddo’r haint i eraill, hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau. Rhaid i chi aros gartref am y cyfnod o amser llawn y gofynnir i chi wneud hynny, oherwydd dyma’r cyfnod mae’r feirws yn fwyaf tebygol o gael ei ledaenu i eraill.

Os dywedir wrthych am hunanynysu gan wasanaeth Profi ac Olrhain y GIG

Yn ogystal, rhaid i chi hunanynysu os bydd gwasanaeth Profi ac Olrhain y GIG yn gofyn i chi am wneud hynny. Rhagor o wybodaeth:

Canllawiau hunanynysu

Wrth hunanynysu, glynwch wrth y:

Bydd hyn yn helpu i leihau’r risg o ledaenu COVID-19 i aelodau eraill o’ch aelwyd a’ch cymuned. Yn y ddau achos, rhaid i chi aros gartref drwy’r amser a pheidio â chael cyswllt â phobl eraill. Prin iawn yw’r amgylchiadau lle nad oes rhaid i chi wneud hyn, megis ceisio cymorth meddygol. Os ydych yn gadael eich cartref yn ystod eich cyfnod o hunanynysu am reswm a ganiateir, dylech barhau i gadw pellter cymdeithasol, cadw 2 fetr oddi wrth eraill, a gwisgo gorchudd wyneb pryd bynnag sy’n bosibl.

Efallai y byddwch yn gymwys am daliad un tro o £500 drwy gynllun Taliad Cymorth Profi ac Olrhain y GIG os bydd gofyn i chi aros gartref i hunanynysu, neu’ch bod yn rhiant neu warcheidwad plentyn sy’n gorfod hunanynysu. Dylech fynd ar wefan eich awdurdod lleol am wybodaeth ynghylch Taliadau Cymorth Profi ac Olrhain a chymorth ymarferol arall a gynigir yn eich ardal, gan gynnwys cymorth i geisio bwyd. Os oes angen meddyginiaeth presgripsiwn arnoch, mae gwasanaeth danfon meddyginiaeth ar gael drwy fferyllfeydd a meddygon teulu fferyllol.

Gallech wynebu dirwy os nad ydych yn hunanynysu yn dilyn cyfarwyddyd gan wasanaeth Profi ac Olrhain y GIG.

Eithriadau i hunanynysu

Nid yw’n ofynnol i chi hunanynysu os ydych yn byw yn yr un aelwyd â rhywun sydd wedi’i heintio â COVID-19, neu os ydych wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi’i heintio â COVID-19, ac mae unrhyw rai o’r canlynol yn berthnasol:

 • rydych wedi eich brechu’n llawn
 • rydych yn ieuengach na 18 mlwydd a 6 mis oed
 • rydych wedi cymryd rhan mewn treial brechlyn COVID-19 cymeradwy, neu’n rhan o un ar hyn o bryd
 • nid ydych yn gallu mynd am frechlyn am resymau meddygol

Bydd gwasanaeth Profi ac Olrhain y GIG yn cysylltu â chi i’ch hysbysu eich bod wedi’ch adnabod fel cyswllt ac i wirio a oes gofyn cyfreithiol arnoch i hunanynysu ai peidio. Os nad oes gofyniad cyfreithiol arnoch i hunanynysu, cewch gyngor ar brofi a rhoddir canllawiau i chi ynghylch atal lledaeniad COVID-19. Hyd yn oed os nad ydych yn cael symptomau, cynghorir chi i gael prawf PCR cyn gynted â phosibl.

Ni ddylech drefnu prawf PCR os ydych wedi cael canlyniad positif i brawf PCR yn ystod y 90 diwrnod diwethaf, oni bai eich bod yn datblygu unrhyw symptomau newydd o COVID-19, gan ei bod yn bosibl i brofion PCR barhau i fod yn bositif am beth amser ar ôl i chi gael eich heintio â COVID-19.

Mae rhagor o ganllawiau ar gyfer cysylltiadau aelwydydd a chanllawiau i gysylltiadau heb fod ar aelwyd pobl sydd wedi cael cadarnhad eu bod wedi’u heintio â COVID-19.

Gwneud profion os nad oes gennych symptomau er mwyn rheoli eich risg

Nid yw oddeutu 1 mewn 3 o bobl sydd wedi’u heintio â COVID-19 yn cael unrhyw symptomau. Golyga hyn y gallent fod yn lledaenu’r feirws yn ddiarwybod iddynt. Mae gwneud profion yn rheolaidd yn cynyddu’r tebygolrwydd o adnabod COVID-19 pan ydych yn heintus ond nad ydych yn dangos symptomau, gan eich helpu chi i sicrhau nad ydych yn lledaenu COVID-19.

Mae profion llif unffordd cyflym yn parhau i fod ar gael yn rhad ac am ddim. Maent wedi’u hanelu’n benodol at y rheiny nad ydynt wedi’u brechu’n llawn, y rheiny mewn addysg, a’r rheiny mewn lleoliadau risg uwch megis y GIG, gofal cymdeithasol a charchardai.

Gall pobl hefyd ddefnyddio profion llif unffordd cyflym yn rheolaidd i helpu i reoli cyfnodau o risg, megis ar ôl bod mewn cyswllt agos ag eraill mewn amgylchedd risg uwch, neu cyn treulio cyfnod estynedig o amser ag unigolyn mwy bregus. Gallwch gasglu profion o fferyllfeydd neu drwy fynd ar-lein. Rhagor o wybodaeth ynghylch sut i gael profion llif unffordd cyflym.

Os ydych yn datblygu symptomau COVID-19, hunanynyswch ar unwaith ac ewch am brawf PCR

Arhoswch gartref os nad ydych yn teimlo’n dda

Os ydych yn datblygu symptomau COVID-19, hunanynyswch yn syth ac ewch am brawf PCR, hyd yn oed os yw eich symptomau yn rhai ysgafn. Dylech hunanynysu gartref tra’r ydych yn trefnu’r prawf ac yn aros am y canlyniad. Rhaid i chi hunanynysu os ydych yn cael prawf positif.

Os ydych yn teimlo’n sâl ond nad oes gennych symptomau COVID-19, neu mae eich prawf COVID-19 yn negatif, efallai fod gennych salwch arall y gellir ei drosglwyddo i bobl eraill. Mae nifer o glefydau cyffredin, fel y ffliw neu’r annwyd cyffredin, yn cael eu lledaenu rhwng pobl. Gall hyn ddigwydd:

 • pan mae rhywun sydd wedi’i heintio â salwch yn anadlu, siarad, pesychu neu disian, gan ryddhau gronynnau resbiradol sy’n gallu achosi haint mewn unigolyn arall
 • drwy arwynebau ac eiddo y gellir hefyd eu heintio pan mae pobl sydd wedi’u heintio â salwch yn pesychu neu’n tisian wrth eu hymyl neu os ydynt yn eu cyffwrdd, gellir heintio’r unigolyn nesaf sy’n cyffwrdd yr arwyneb hwnnw

Mae aros gartref nes i chi deimlo’n well yn lleihau’r risg y byddwch yn trosglwyddo salwch i’ch cyfeillion, cydweithwyr, ac eraill yn eich cymuned. Bydd hyn yn helpu i leihau’r baich ar ein gwasanaethau iechyd.

Golchi eich dwylo’n gyson a gorchuddio eich ceg a thrwyn wrth besychu neu disian

Golchwch eich dwylo â sebon a dŵr neu defnyddiwch ddiheintydd dwylo yn rheolaidd drwy gydol y dydd. Mae golchi dwylo’n rheolaidd yn fodd effeithiol o leihau eich risg o gael eich heintio â salwch, gan gynnwys COVID-19.

Mae’n arbennig o bwysig golchi’ch dwylo:

 • ar ôl pesychu, tisian a chwythu’ch trwyn
 • cyn i chi fwyta neu drin bwyd
 • ar ôl dod i gysylltiad ag arwynebau y mae nifer o bobl eraill wedi’u cyffwrdd, megis handlenni, dolenni a switshys golau
 • ar ôl dod i gysylltiad ag ardaloedd cyffredin megis ceginau ac ystafelloedd ymolchi
 • pan ydych yn cyrraedd adref

Ymataliwch rhag cyffwrdd eich llygaid, trwyn a cheg pryd bynnag sy’n bosibl. Os bydd angen i chi gyffwrdd eich wyneb, er enghraifft i wisgo’ch gorchudd wyneb neu ei dynnu, golchwch neu diheintiwch eich dwylo cyn ac ar ôl gwneud.

Mae pesychu a thisian yn cynyddu’r nifer o ddefnynnau ac erosolau sy’n cael eu rhyddhau gan unigolyn, y pellter maent yn ei deithio a’r amser maent yn aros yn yr aer. Bydd gorchuddio eich ceg a thrwyn wrth i chi besychu a thisian yn helpu i atal lledaeniad y gronynnau sydd wedi’u heintio â COVID-19 a feirysau eraill, gan gynnwys y rheiny sy’n achosi peswch ac anwydau.

Defnyddio ap COVID-19 y GIG

Mae defnyddio ap COVID-19 y GIG yn helpu i atal lledaeniad y feirws drwy eich hysbysu eich bod wedi bod mewn cyswllt agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif am COVID-19, hyd yn oed os nad ydych yn adnabod eich gilydd. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i gofrestru mewn lleoliadau gyda chod QR y GIG a chael cyngor os oes brigiad o achosion. Mae’r ap yn rhad ac am ddim ac yn rhwydd ei ddefnyddio, a gall ei ddefnyddio helpu i amddiffyn eich anwyliaid ac eraill.

Mae’r ap hefyd yn caniatáu i bobl adrodd symptomau, a threfnu profion coronafeirws. Er mwyn diogelu’ch hunan ac eraill, lawrlwythwch a defnyddiwch y fersiwn ddiweddaraf o ap COVID-19 y GIG.

Cyfyngu cyswllt agos ag eraill

Pan mae rhywun sydd wedi’i heintio â COVID-19 yn anadlu, siarad, pesychu neu disian, mae’n rhyddhau gronynnau sy’n cynnwys y feirws sy’n achosi COVID-19. Gall person arall anadlu’r gronynnau hyn.

Efallai y byddwch yn dewis cyfyngu’r cyswllt agos yr ydych yn ei gael gyda phobl nad ydych yn byw gyda nhw fel arfer. Efallai y byddwch hefyd yn dewis gwneud prawf llif unffordd cyn bod mewn cyswllt agos ac annog y bobl y byddwch yn cwrdd â nhw i wneud hynny hefyd, a bydd hynny’n rheoli’r cyfnodau o risg. Mae hyn yn cynnwys cyswllt agos mewn amgylchedd risg uwch, neu wrth dreulio cyfnodau estynedig o amser ag unigolyn bregus.

Penderfyniadau personol yw’r rhain sy’n gallu helpu i leihau eich risg o gael eich heintio â COVID-19, neu ei ledaenu. Mae’n bwysig ystyried efallai fod pobl eraill yn dymuno ymgymryd ag agwedd fwy gofalus. Dylem ni i gyd ystyried hyn a rhoi’r cyfle a lle i eraill leihau cysylltiadau agos pe dymunant.

Deall eich risg bersonol mewn gwahanol leoliadau a sefyllfaoedd

Gweithio gartref a dychwelyd i’r gweithle

Ers Cam 4, rydym wedi gweld dychweliad graddol i swyddfeydd a lleoliadau gwaith. Wrth i ddysgwyr ddychwelyd i’w lleoliadau gwaith, dylai cyflogwyr barhau i lynu wrth y canllawiau gweithio’n ddiogel. Wrth ystyried dychwelyd yn ôl i’r gweithle, dylai cyflogwyr:

 • adlewyrchu hyn yn asesiad risg y gweithle
 • gweithredu i reoli’r risg o COVID-19 yn lledaenu, yn unol â’r canllawiau

Os cawsoch eich adnabod yn unigolyn hynod fregus yn glinigol yn flaenorol

Yn dilyn cyngor clinigol arbenigol a llwyddiant y rhaglen frechu COVID-19, nid yw pobl a oedd yn cael eu hystyried yn hynod fregus yn glinigol o’r blaen yn cael eu cynghori i warchod eu hunain eto. Os cawsoch eich adnabod yn hynod fregus yn glinigol yn flaenorol, dylech barhau i lynu wrth y canllawiau ar y dudalen hon. Dylech geisio cyngor gan eich arbenigwr iechyd ynglŷn ag a yw rhagofalon ychwanegol yn addas i chi.

Os ydych yn feichiog

Os ydych yn feichiog, nid yw eich tebygolrwydd o gael eich heintio â COVID-19 yn uwch nag unrhyw un arall ac mae’n annhebygol y byddwch yn ddifrifol sâl gydag ef.

O leiaf, dylech lynu wrth yr un canllawiau â phawb arall. Os ydych yn fwy na 28 wythnos yn feichiog, neu os ydych yn feichiog ac mae gennych gyflwr iechyd sylfaenol sy’n eich rhoi mewn risg uwch o salwch difrifol o COVID-19 ar unrhyw adeg yn eich beichiogrwydd, efallai yr hoffech ystyried cyfyngu cyswllt agos â phobl nad ydych yn cwrdd â nhw’n rheolaidd.

Os ydych yn byw mewn ardal lle mae ymateb uwch i COVID-19 ar waith

Mae’r llywodraeth yn gweithio gydag awdurdodau lleol mewn ardaloedd sydd angen ymateb uwch i COVID-19 er mwyn osgoi’r GIG yn wynebu pwysau anghynaladwy. Bydd Ardaloedd Ymateb Uwch yn cael cymorth ychwanegol, megis profi torfol ac adnoddau logistaidd er mwyn uchafu’r nifer o bobl sy’n cael brechu, am gyfnod o 5 wythnos. Os ydych yn byw yn un o’r ardaloedd awdurdod lleol sydd wedi’u heffeithio, dylech ddarllen y wybodaeth a’r cyngor lleol mewn perthynas â COVID-19 ar gyfer eich ardal chi:

Mae’n arbennig o bwysig i bobl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn i lynu wrth y canllawiau ar y dudalen hon a fydd yn helpu i leihau lledaeniad COVID-19 ac i helpu’ch diogelu chithau ac eraill.

Teithio yn y DU a thramor

Teithio rhyngwladol

Mae system goleuadau traffig ar waith ar gyfer teithio rhyngwladol. Ni ddylech deithio i wledydd neu diriogaethau sydd ar y rhestr goch.

Teithio i Loegr o’r tu allan i’r DU

Mae’r hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud pan fyddwch yn cyrraedd Lloegr o dramor yn dibynnu ar le’r ydych wedi bod yn y 10 diwrnod diwethaf cyn i chi gyrraedd.

Dylai pobl sy’n bwriadu teithio i Loegr lynu wrth y canllawiau ynglŷn â dod i’r DU.

Rhagor o wybodaeth ynghylch ar ba restr mae’r wlad yr ydych yn teithio ohoni a beth sydd angen i chi ei wneud.

Teithio yn y DU, Iwerddon ac Ynysoedd y Sianel

Nid oes cyfyngiadau ar deithio oddi mewn i Loegr.

Dylech wirio’r rheolau yn eich cyrchfan os ydych yn bwriadu teithio i Gymru, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, neu i Iwerddon neu Ynysoedd y Sianel gan ei bod yn bosibl y bydd cyfyngiadau ar waith yno.

Peidiwch â theithio os oes gennych symptomau COVID-19 neu os ydych yn hunanynysu. Ewch am brawf PCR a glynwch wrth y canllawiau aros gartref.

Busnesau a lleoliadau

Caniateir i bob busnes a lleoliad, gan gynnwys clybiau nos a lleoliadau adloniant oedolion, ailagor. Mae pob cyfyngiad ar gapasiti mewn digwyddiadau chwaraeon, adloniant, neu fusnes wedi’u codi.

Nid yw’n ofynnol bellach i leoliadau lletygarwch, megis tafarndai, bwytai a bariau, ddarparu gwasanaeth wrth y bwrdd na glynu wrth unrhyw reolau pellter cymdeithasol eraill.

Dylai pob busnes lynu wrth yr egwyddorion sydd wedi’u nodi yn y canllawiau gweithio’n ddiogel.

Mae’n parhau i fod yn ddyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i reoli risgiau i’r rheiny sy’n cael eu heffeithio gan eu busnes. Mae modd gwneud hyn drwy gynnal asesiad risg iechyd a diogelwch, gan gynnwys y risg o COVID-19, a chymryd camau rhesymol i liniaru’r risgiau yr ydych yn eu hadnabod. Mae’r canllawiau gweithio’n ddiogel yn nodi ystod o ffactorau lliniaru y dylai cyflogwyr fod yn eu hystyried, gan gynnwys:

 • adnabod ardaloedd o fewn y lleoliad lle nad oes cyflenwad da o awyr iach, er enghraifft drwy ddefnyddio monitor CO2, a chymryd camau i wella llif aer yn yr ardaloedd hyn
 • sicrhau nad yw staff a chwsmeriaid sâl yn mynychu’r gweithle na’r lleoliad
 • darparu diheintydd dwylo i alluogi staff a chwsmeriaid olchi eu dwylo’n fwy rheolaidd, a glanhau arwynebau y mae pobl yn eu cyffwrdd yn rheolaidd
 • cyfathrebu’r mesurau yr ydych wedi’u rhoi ar waith i staff a chwsmeriaid

Yn ogystal, anogir busnesau i barhau i ddangos codau QR y GIG ar gyfer cwsmeriaid sy’n dymuno cofrestru yno gan ddefnyddio ap COVID-19 y GIG, fel y cânt eu hysbysu os oes brigiadau o achosion a gweithredu i ddiogelu eraill, ond nid yw hyn yn ofyniad cyfreithiol bellach.

Pàs COVID y GIG

Mae Pàs COVID y GIG yn eich caniatáu i wirio eich statws COVID-19 a dangos eich bod mewn llai o risg o drosglwyddo i eraill, drwy fod wedi eich brechu’n llawn, ar ôl cael canlyniad prawf negatif yn ddiweddar, neu brawf o imiwnedd naturiol. Gall rhai lleoedd ofyn am Bàs COVID y GIG fel amod mynediad.

Rydym yn annog sefydliadau mewn lleoliadau penodol i ddefnyddio Pàs COVID y GIG fel amod i gael mynediad, er mwyn lleihau’r risg o COVID-19. Dyma’r achos yn enwedig mewn lleoliadau poblog mawr (megis clybiau nos), lle mae pobl yn debygol o fod mewn cysylltiad agos ag eraill y tu allan i’w haelwyd.

Mae rhai lleoliadau lle na ddylid defnyddio Pàs COVID y GIG fel amod i gael mynediad er mwyn sicrhau mynediad i bawb. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau allweddol a manwerthwyr allweddol sydd wedi gallu aros ar agor drwy’r pandemig.

Published 29 March 2021
Last updated 15 October 2021 + show all updates
 1. Translations added for latest version.

 2. Updated link to current international travel guidance and removed reference to 'traffic light system' for international travel as this no longer exists.

 3. Removed Cornwall Council, Devon County Council, Council of the Isles of Scilly, Plymouth City Council and Torbay Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 4. Updated guidance following Prime Minister's statement on the autumn and winter plan.

 5. The following languages have been added or updated to reflect the latest step 4 guidance. - Arabic - Bengali - Farsi - Gujarati - Hindi - Polish - Punjabi Gurmukhi - Punjabi Shahmukhi - Slovak - Somali - Urdu - Welsh - French - Portuguese - Tamil We removed reference to Enhanced Response Areas as these were out of date.

 6. Removed Darlington Borough Council, Durham County Council, Gateshead Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Newcastle City Council, North Tyneside Council, Northumberland County Council, Redcar and Cleveland Borough Council, South Tyneside Council, Stockton-on-Tees Borough Council and Sunderland City Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 7. Added Cornwall Council, Devon County Council, Council of the Isles of Scilly, Plymouth City Council and Torbay Council as local authority areas receiving an enhanced response to COVID-19.

 8. Updated structure and clarified language throughout to improve readability.

 9. Removed references to 16 August in the self-isolation exemption criteria section. This is because the changes are now current.

 10. Added information on self-isolation changes from 16 August

 11. Added easy read version of 'how to stay safe and help prevent the spread' guidance.

 12. Edited get tested and self-isolate. The length of time 18 year olds who are a contact of a positive case will be exempt from self-isolation has changed from 4 months after their 18th birthday to 6 months after.

 13. Added Gujarati translation.

 14. Corrected the 'International travel' section which said people should not travel to countries or territories on the red or amber lists. It now says "You should not travel to countries or territories on the red list.".

 15. Removed Greater Manchester Combined Authority from areas receiving an enhanced response (covering Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside, Trafford and Wigan)

 16. Added translations for Step 4 guidance.

 17. Added local authority areas receiving an enhanced response (Newcastle City Council, North Tyneside Council, Northumberland County Council, Durham County Council, Gateshead Council, South Tyneside Council, Sunderland City Council, Darlington Borough Council, Hartlepool Borough Council, Middlesbrough Council, Redcar and Cleveland Borough Council and Stockton-on-Tees Borough Council). Removed areas no longer receiving an enhanced response (Lancashire County Council, Blackpool Borough Council, Cheshire East Council, Cheshire West and Chester Council, Liverpool City Region, Warrington Borough Council, Bedford Borough Council, Blackburn with Darwen Borough Council and Bolton Council).

 18. Updated with information for people who are pregnant.

 19. Removed Birmingham City Council from areas where the new variant is spreading.

 20. Guidance updated for the move to COVID-19 rules step 4 on 19 July.

 21. Guidance updated following the announcement of a move to step 4 on 19 July.

 22. Added Brighton and Hove City Council to the areas where the Delta variant is spreading fastest.

 23. Added Oxford City Council to the areas where the Delta variant is spreading fastest.

 24. Removed Leicester City Council and North Tyneside Council from areas where the new variant is spreading.

 25. Updated to clarify that a PCR test should be taken even if symptoms are mild.

 26. Translations updated

 27. Removed Kirklees from list of areas where there's an enhanced response to the spread of the Delta variant.

 28. Updated international travel section with a link to new simplified guidance on international travel.

 29. Removed Hounslow from list of areas where there's an enhanced response to the spread of the Delta variant

 30. Translations updated to guidance published on 14 June.

 31. Updated in line with new rules from 21 June. There are updates to the rules on weddings and civil partnership ceremonies and wedding receptions or civil partnership celebrations, commemorative events following a death such as a wake, stone setting or ash scattering, care home visits and domestic residential visits for children.

 32. Updated to reflect the publication of revised guidance on arranging or attending a funeral during the coronavirus pandemic.

 33. Updated to reflect the publication of revised wedding and civil partnership ceremonies, receptions and celebrations guidance and new guidance on what you need to do if you're planning a wedding or civil partnership or funeral, wake or commemoration in venues such as gardens or marquees on private land.

 34. Updated the list of areas where the Delta variant is spreading with new councils.

 35. Updated summary with information on changes from 21 June.

 36. Added guidance for people living in areas with variants of concern.

 37. Page updated to align with updated travel guidance in Northern Ireland.

 38. Updated to provide clarity on the type of test to be used for those with or without symptoms. Changed the order of paragraphs in the support bubble section. Clarified the guidance on staying overnight in other people's homes.

 39. The guidance for areas where the new COVID-19 variant is spreading has been updated to make it clearer we are not imposing local restrictions

 40. Updated guidance for areas where the new COVID-19 variant is spreading

 41. Step 3 guidance updates

 42. Added additional guidance on new variant

 43. Updated with new summary: "How the rules will change on 17 May".

 44. Scottish Government travel restrictions updated.

 45. Updated translated versions of guidance in accordance with 12 April changes.

 46. Updated guidance on in-person teaching at universities and higher education.

 47. Updated in line with the latest government guidance.

 48. Updated with additional information on travelling within the Common Travel Area (CTA).

 49. Updated to include how coronavirus restrictions will change from April 12th.

 50. Added full translations to guidance.

 51. Updated to clarify the rules on indoor mixing with members of your support bubble.

 52. Updated with new advice for people who are clinically extremely vulnerable and clarification on the rules for staying overnight with members of your support bubble.

 53. Coronavirus restrictions page updated to include translated summaries of 29 March guidance changes.

 54. First published.