FOI release

Zero response to an FOI asking for burglary figures

The zero response to an FOI asking for burglary figures recorded by the CNC