FOI release

Zero response to an FOI asking about burglaries by postcode

The zero response to an FOI asking for reports of burglaries made to CNC recorded by postcode