FOI release

Nil response to an FOI asking about 999 call response times

The nil response to an FOI asking for details of 999 call response times