Principal Private Secretary to the Secretary of State

Michael Dynan-Oakley

Michael Dynan-Oakley

Contents

Biography

Principal Private Secretary to the Secretary of State

The Principal Private Secretary leads the Secretary of State’s Private Office and is a member of the Wales Office Management Board.

The role of the Wales Office Management Board is to:

 • give collective and effective leadership to the Wales Office and set its corporate direction and capability standards, informed by WO ministers’ aims, objectives and priorities
 • oversee the delivery of ministers’ objectives and priorities, as set out in the business plan, and the management of the key associated risks
 • ensure prudent and effective management of the WO’s financial resources and assets
 • agree and maintain a transparent and robust system of internal controls
 • lead and oversee the process of change and efficiency savings
 • lead collectively the management and development of the WO’s civil servants

Prif Ysgrifennydd Preifat

Mae’r Prif Ysgrifennydd Preifat yn gyfrifol am reoli Swyddfa Breifat yr Ysgrifennydd Gwladol.

Rôl Bwrdd Rheoli Swyddfa Cymru yw:

 • darparu arweiniad effeithiol ac ar y cyd i Swyddfa Cymru a phennu ei chyfeiriad corfforaethol a’i safonau galluogrwydd, yn seiliedig ar nodau, amcanion a blaenoriaethau gweinidogion Swyddfa Cymru
 • goruchwylio’r modd y caiff amcanion a blaenoriaethau’r gweinidogion eu cyflawni, fel y maent wedi’u pennu yn y cynllun busnes, a rheoli’r risgiau allweddol cysylltiedig
 • sicrhau bod asedau ac adnoddau ariannol Swyddfa Cymru yn cael eu rheoli’n ddoeth ac yn effeithiol
 • cytuno a chynnal system dryloyw a chadarn o ran rheolau mewnol
 • arwain a goruchwylio’r broses o newid ac arbedion effeithlonrwydd
 • arwain y broses o reoli a datblygu gweision sifil Swyddfa Cymru ar y cyd