Deputy Director, Constitution and Policy

Geth Williams

Geth Williams

Contents

Biography

Geth has worked for the Wales Office since 2007, specialising in constitutional matters and legislation.

He joined the Civil Service in 1992, having previously worked for BT. His posts in the Civil Service have included:

 • Bill Manager for the Greater London Authority Act 2007
 • working on the GLA Act 1999 which established the London Mayor and Assembly
 • helping to compile the successful bid for the London Olympics

Deputy Director, Constitution and Policy

The Deputy Director, Constitution and Policy (also Deputy Head of Office) heads up the Strategy and Constitution Division.

The role of the Wales Office Management Board is to:

 • give collective and effective leadership to the Wales Office and set its corporate direction and capability standards, informed by WO ministers’ aims, objectives and priorities
 • oversee the delivery of ministers’ objectives and priorities, as set out in the business plan, and the management of the key associated risks
 • ensure prudent and effective management of the WO’s financial resources and assets
 • agree and maintain a transparent and robust system of internal controls
 • lead and oversee the process of change and efficiency savings
 • lead collectively the management and development of the WO’s civil servants

Y Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfansoddiad

Y Dirprwy Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Corfforaethol a Chyfansoddiad (Dirprwy Bennaeth y Swyddfa hefyd) yw pennaeth yr Is-adran Strategaeth a Chyfansoddiad.

Rôl Bwrdd Rheoli Swyddfa Cymru yw:

 • darparu arweiniad effeithiol ac ar y cyd i Swyddfa Cymru a phennu ei chyfeiriad corfforaethol a’i safonau galluogrwydd, yn seiliedig ar nodau, amcanion a blaenoriaethau gweinidogion Swyddfa Cymru
 • goruchwylio’r modd y caiff amcanion a blaenoriaethau’r gweinidogion eu cyflawni, fel y maent wedi’u pennu yn y cynllun busnes, a rheoli’r risgiau allweddol cysylltiedig
 • sicrhau bod asedau ac adnoddau ariannol Swyddfa Cymru yn cael eu rheoli’n ddoeth ac yn effeithiol
 • cytuno a chynnal system dryloyw a chadarn o ran rheolau mewnol
 • arwain a goruchwylio’r broses o newid ac arbedion effeithlonrwydd
 • arwain y broses o reoli a datblygu gweision sifil Swyddfa Cymru ar y cyd