Collection

Ffurflenni ysgariad a diddymu partneriaeth sifil

Ffurflenni gwneud cais am ysgariad, diddymu partneriaeth sifil neu ymwahaniad cyfreithiol, gan gynnwys y cais D8 a ffurflenni gorchymyn ariannol.

Mae’r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English)

Gallwch hefyd chwilio am deitl neu gyfeirnod ffurflen.

Ysgaru, diddymu partneriaeth sifil, ymwahaniad cyfreithiol a gorchmynion gwahanu

Ffurflen D6: Datganiad cymodi / Statement of reconciliation

Ffurflen D8: Cais am ysgariad, diddymiad neu ymwahaniad (cyfreithiol) / Application for a divorce, dissolution or (judicial) separation

Ffurflen D8B: Ateb i ddeiseb ysgaru/diddymu/ymwahanu (cyfreithiol) neu ddirymu / Answer to a divorce/dissolution/(judicial) separation or nullity petition

Ffurflen D11: Rhybudd o gais / Application notice

Ffurflen D13B: Affidafid i gefnogi cais i hepgor cyflwyno’r ddeiseb ysgaru / diddymu / dirymu / ymwahaniad (cyfreithiol) i’r Atebydd / Affidavit in support of a request to dispense with service of the divorce / dissolution / nullity / (judicial) separation petition on the Respondent

Ffurflen D20: Archwiliad meddygol:datganiad y partion a’r archwilydd / Medical examination: statement of parties and examiner

Ffurflen D36: Hysbysiad o gais i wneud dyfarniad nisi yn absoliwt neu i wneud gorchymyn amodol yn derfynol / Notice of application for decree nisi to be made absolute or conditional order to be made final

Ffurflen D50: Hysbysiad o gais ar sail methu â darparu cynhaliaeth resymol neu ar gyfer newid cytundeb cynhaliaeth yn ystod oes y partion / Notice of application on ground of failure to provide reasonable maintenance or for alteration of maintenance agreement during parties’ lifetime

Ffurflen D50A: Rhybudd o achos a chydnabyddiad cyflwyno dan adran 17 Deddf Eiddo Gwragedd Priod 1882/adran 66 Deddf Partneriaeth Sifil 2004 / Notice of proceedings and acknowledgement of service under section 17 of the Married Women’s Property Act 1882/section 66 of the Civil Partnership Act 2004

Ffurflen D50B: Cais dan adran 17 Deddf Eiddo Gwragedd Priod 1882/adran 66 Deddf Partneriaeth Sifil 2004 / Cais i drosglwyddo tenantiaeth dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 / Application under section 17 of The Married Women’s Property Act 1882/section 66 of the Civil Partnership Act 2004/Application to transfer a tenancy under The Family Law Act 1996

Ffurflen D8D: Deiseb am orchymyn/ddyfarniad rhagdybio marwolaeth a diddymu priodas/partneriaeth sifil / Petition for a presumption of death decree/order and the dissolution of a marriage/civil partnership

Ffurflen D70: Cais am ddatganiad am statws priodasol/partneriaeth sifil / Application for declaration of marital/civil partnership status

Ffurflen D80A: Datganiad i gefnogi ysgariad/ymwahaniad (cyfreithiol) - godineb / Statement in support of divorce/(judicial) separation - adultery

Ffurflen D80B: Datganiad i gefnogi ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (cyfreithiol) - ymddygiad afresymol / Statement in support of divorce/dissolution/(judicial) separation - unreasonable behaviour

Ffurflen D80C: Datganiad i gefnogi ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (cyfreithiol) - gadael / Statement in support of divorce/dissolution/(judicial) separation - desertion

Ffurflen D80D: Datganiad i gefnogi ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (cyfreithiol) - cydsyniad 2 flynedd / Statement in support of divorce/dissolution/(judicial) separation - 2 years’ consent

Ffurflen D80E: Datganiad i gefnogi ysgariad/diddymiad/ymwahaniad (cyfreithiol) - ymwahaniad 5 mlynedd / Statement in support of divorce/dissolution/(judicial) separation - 5 years’ separation

Ffurflen D84: Cais am Ddyfarniad nisi/gorchymyn amodol neu orchymyn/dyfarniad ymwahanu (cyfreithiol) / Application for a decree nisi/conditional order or (judicial) separation decree/order

Ffurflen D89: Cais am wasanaeth cyflwyno personol gan feili llys

Ffurflen D180: Tystysgrif y cyfeirir ati yn Erthygl 33 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1347/2000 29 Mai 2000 sy’n ymwneud â dyfarniadau mewn materion priodasol / Certificate referred to in Article 33 of Council Regulation (EC) NO. 1347/2000 of 29 May 2000 concerning judgments in matrimonial matters

Ffurflen D440: Cais am chwiliad am Ddyfarniad Absoliwt Ysgariad

Gorchmynion ariannol a chynhaliaeth

Ffurflen A: Hysbysiad o gais [o fwriad i fwrw ymlaen a chais] am orchymyn ariannol / Notice of [intention to proceed with] an application for a financial order

Ffurflen A1: Hysbysiad o gais [o fwriad i fwrw ymlaen a chais] am rwymedi ariannol (ar wahan i orchymyn ariannol)

Ffurflen B: Hysbysiad o gais i ystyried sefyllfa ariannol yr Atebydd ar ôl yr ysgariad/diddymiad

Ffurflen D50C: Cais ar sail methiant i ddarparu cynhaliaeth resymol / Application on ground of failure to provide reasonable maintenance

Ffurflen D50D: Cais i newid cytundeb cynhaliaeth yn dilyn marwolaeth un o’r partion dan adran 36 Deddf Achosion Priodasol 1973/paragraff 73 Atodlen 5 Deddf Partneriaeth Sifil 2004 / Application for alteration of maintenance agreement after the death of one of the parties under section 36 of the Matrimonial Causes Act 1973/paragraph 73 to Schedule 5 to the Civil Partnership Act 2004

Ffurflen D50E: Cais am ganiatâd i wneud cais am gymorth ariannol ar ol ysgariad dramor ayb. dan adran 13 Deddf Achosion Priodasol a Theuluol 1984 / paragraff 4 Atodlen 7 Deddf Partneriaethau Sifil 2004 / Application for permission to apply for financial relief after an overseas divorce etc. under section 13 of the Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 / paragraph 4 of Schedule 7 to the Civil Partnership Act 2004

Ffurflen D50F: Cais am gymorth ariannol ar ol ysgariad dramor ayb. dan adran 12 Deddf Achosion Priodasol a Theuluol 1984 / Atodlen 7 Deddf Partneriaethau Sifil 2004 / Application for financial relief after an overseas divorce etc. under section 12 of the Matrimonial and Family Proceedings Act 1984 / Schedule 7 to the Civil Partnership Act 2004Ffurflen D 50G: Cais i atal trafodyn a fwriedir i rwystro ceisiadau tebygol am gymorth ariannol / Application to prevent transaction intended to defeat prospective applications for financial relief

Ffurflen D50H: Cais am newid cytundeb cynhaliaeth yn ystod oes y partion / Application for alteration of maintenance agreement during parties lifetime

Ffurflen D50J: Cais am orchymyn yn atal osgoi dan adran 32L Deddf Cynnal Plant 1991 / Application for an order preventing avoidance under section 32L of the Child Support Act 1991

Ffurflen D50K: Hysbysiad o gais am Orfodaeth drwy ddull gorfodi a ystyrir yn briodol gan y llys Rheolau Trefniadaeth Teulu 2010 Rheol 33.3(2)(b) / Notice of Application for Enforcement by such method of enforcement as the court may consider appropriate Family Procedure Rules 2010 Rule 33.3(2)(b)

Ffurflen D81: Datganiad gwybodaeth am orchymyn cydsynio yng nghyswllt rhwymedi ariannol / Statement of information for a consent order in relation to a financial remedy

Ffurflen E1: Datganiad Ariannol am rwymedi ariannol (ar wahan i orchymyn ariannol neu gymorth ariannol ar ol ysgariad neu diddymiad dramor) yn y Llys Sirol neu’r Uchel Lys / Financial Statement for a financial remedy (other than a financial order or financial relief after an overseas divorce or dissolution etc) in the county or High Court

Ffurflen E2: Datganiad Ariannol am rwymedi ariannol yn y llys ynadon / Financial Statement for a financial remedy in the magistrates’ court

Ffurflen F: Hysbysiad am honiad mewn achos ar gyfer rhwymedi ariannol / Notice of allegation in proceedings for a financial remedy

Ffurflen H: Amcangyfrif o gostau (rhwymedi ariannol) / Estimate of costs (financial remedy)

Ffurflen H1: Datganiad costau (rhwymedi ariannol) / Statement of costs (financial remedy)

Ffurflen I: Hysbysiad o gais am orchymyn taliadau cyfnodol ar yr un gyfradd a gorchymyn am gynhaliaeth tra disgwylir canlyniad achos / Notice of request for periodical payments order at same rate as order for maintenance pending outcome of proceedings

Ffurflen P1: Atodiad Rhannu Pensiwn dan [adran 24B Deddf Achosion Priodasol 1973] [baragraff 15 Atodlen 5 Deddf Partneriaeth Sifil 2004] / Pension Sharing Annex under [section 24B of the Matrimonial Causes Act 1973] [paragraph 15 of Schedule 5 to the Civil Partnership Act 2004]

Ffurflen P2: Atodiad Atafaelu Pensiwn dan Adran 25B neu 25C Deddf Achosion Priodasol 1973 / Pension Attachment Annex under Section 25B or 25C of the Matrimonial Causes Act 1973

Dirymu

Ffurflen D80F: Datganiad i gefnogi dirymiad - priodas/partneriaeth sifil ddi-rym / Statement in support of annulment - void marriage/civil partnership

Ffurflen D80G: Datganiad i gefnogi dirymiad - priodas/partneriaeth sifil ddirymadwy / Statement in support of annulment - voidable marriage/civil partnership

Ffurflen D8N: Deiseb Dirymu / Nullity Petition

Hawlio costau

Ffurflen D252: Hysbysiad cychwyn asesu bil costau / Notice of commencement of assessment of bill of costs

Ffurflen D254: Cais am Dystysgrif Costau Diffygdalu / Request for a Default Costs Certificate

Ffurflen D258: Cais am wrandawiad asesiad manwl (ffurflen gyffredinol) / Request for detailed assessment hearing (general form)

Ffurflen D258A: Cais am asesiad manwl (Y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol/Cymorth Cyfreithiol yn unig) / Request for detailed assessment (Legal aid/Legal Services Commission only)

Ffurflen D258B: Cais am asesiad manwl (Costau’n daladwy o gronfa ar wahan i Gymorth Cyfreithiol Sifil)

Ffurflen D258C: Cais am wrandawiad asesu manwl yn unol a gorchymyn o dan Rhan III Deddf Cyfreithwyr 1974 / Request for detailed assessment hearing pursuant to an order under Part III of the Solicitors Act 1974

Ffurflen D259: Hysbysiad o apêl yn erbyn asesiad manwl / Notice of Appeal against a detailed assessment

Published 21 March 2018
Last updated 10 September 2018 + show all updates
  1. Added categories to the collection: gorchmynion ariannol a chynhaliaeth (financial orders and maintenance); dirymu (annulment0; and hawlio costau (claiming costs).
  2. First published.