Collection

Ffurflenni Deddf Plant

Ffurflenni cyfarwyddiadau safonol dan y Ddeddf Plant.

Mae’r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English)

Gallwch hefyd chwilio am deitl neu gyfeirnod ffurflen.

Dogfennau

Ffurflen C(PRA1): Cytundeb Cyfrifoldeb Rhieni / Parental Responsibility Agreement

Ffurflen C(PRA2): Cytundeb Cyfrifoldeb Rhieni i Lys-riant / Step-Parent Parental Responsibility Agreement

Ffurflen C(PRA3): Cytundeb Cyfrifoldeb Rhieni / Parental Responsibility Agreement

Ffurflen C1: Cais am orchymyn (Deddf Plant 1989)

Ffurflen C110: Cais am orchymyn gofal neu oruchwylio dan Ddeddf Plant 1989 / Application under the Children Act 1989 for a care or supervision order

Ffurflen C110A: Cais am orchymyn gofal neu orchymyn goruchwylio a gorchmynion eraill dan Ran 4 Deddf Plant 1989, neu Orchymyn Amddiffyn Brys dan adran 44 Deddf Plant 1989

Ffurflen C12: Atodiad i gais am warant i helpu person a awdurdodir gan Orchymyn Amddiffyn Brys / Supplement for an application for a warrant to assist a person authorised by an Emergency Protection Order

Ffurflen C14: Atodiad i gais am awdurdod i wrthod cyswllt â phlentyn mewn gofal / Supplement for an application for authority to refuse contact with a child in care

Ffurflen C15: Atodiad i gais am gyswllt gyda phlentyn sydd mewn gofal / Supplement for an application for contact with a child in care

Ffurflen C16: Atodiad i gais am Orchymyn Asesu Plentyn / Supplement for an application for a Child Assessment Order

Ffurflen C17: Atodiad i gais am Orchymyn Goruchwylio Addysg / Supplement for an application for an Education Supervision Order

Ffurflen C17A: Atodiad i gais am estyniad i Orchymyn Goruchwylio Addysg / Supplement for an application for an extention of an Education Supervision Order

Ffurflen C18: Atodiad i gais am Orchymyn Adfer / Supplement for an application for a Recovery Order

Ffurflen C19: Cais am warant cymorth

Ffurflen C1A: Honiadau o niwed a thrais yn y cartref (Ffurflen gwybodaeth ategol) / Allegations of harm and domestic violence (Supplemental information form)

Ffurflen C2: Cais: Am ganiatad i gychwyn achos; Am orchymyn neu gyfarwyddiadau mewn achos sydd eisoes ar waith; I ymuno fel parti, neu i roi’r gorau i fod yn barti, mewn achos teulu sydd eisoes ar waith o dan Ddeddf Plant 1989 / Application: For permission to start proceedings; For an order or directions in existing proceedings; To be joined as, or cease to be, a party in existing family proceedings under the Children Act 1989

Ffurflen C20: Atodiad i gais am orchymyn i gadw plentyn mewn Llety Diogel

Ffurflen C3: Cais am orchymyn i awdurdodi chwilio am blentyn, cymryd cyfrifoldeb drosto/drosti a throsglwyddo’r plentyn i fan penodol / Application for an order authorising search for, taking charge of, and delivery of, a child

Ffurflen C4: Cais am orchymyn i ddatgelu ble mae plentyn / Application for an order for disclosure of a child’s whereabouts

Ffurflen C5: Cais yn ymwneud a chofrestriad gwarchodwr plant neu ddarparwr gofal dydd / Application concerning the registration of a child-minder or provider of day-care

Ffurflen C51: Cais am Orchymyn Rhiant (Adran 54 o Ddeddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 2008) / Application for a Parental Order (Section 54 Human Fertilisation and Embryology Act 2008)

Ffurflen C52: Cydnabyddiaeth Adran 54 o Ddeddf Ffrwythloni Dynol ac Embryoleg 2008 / Acknowledgment Section 54 Human Fertilisation and Embryology Act 2008

Ffurflen C60: Tystysgrif y cyfeirir ati yn Erthygl 33 Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1347/2000 29 Mai 2000 sy’n ymwneud â dyfarniadau ynghylch cyfrifoldeb rhieni / Certificate referred to in Article 33 of Council Regulation (EC) No. 1347/2000 of 29 May 2000 concerning judgments on parental responsibility

Ffurflen C63: Cais am ddatganiad ynghylch pwy yw rhiant person dan adran 55A Deddf Cyfraith Teulu 1986 / Application for declaration of parentage under section 55A of the Family Law Act 1986

Ffurflen C64: Cais am ddatganiad cyfreithustra neu gyfreithuso o dan adran 56(1)(b) a (2) o Ddeddf Cyfraith Teulu 1986 / Application For declaration of legitimacy or legitimation under section 56(1)(b) and (2) of the Family Law Act 1986

Ffurflen C65: Cais am ddatganiad ynghylch mabwysiadu a wnaethpwyd dramor dan adran 57 Deddf Cyfraith Teulu 1986 / Application For declaration as to adoption effected overseas under section 57 of the Family Law Act 1986

Ffurflen C66: Cais am orchymyn o dan awdurdodaeth gynhenid yr Uchel Lys yng nghyswllt plant / Application for an order under the High Court inherent jurisdiction in relation to children

Ffurflen C7: Cydnabyddiad / Acknowledgement

Ffurflen C79: Cais yn ymwneud a gorfodi gorchymyn trefniadau plant / Application related to enforcement of a child arrangement order

Ffurflen C8: Manylion cyswllt cyfrinachol Ffurflen C8. Rheolau Achosion Teulu 2010 Rheol 29.1 / Confidential contact details Form C8. Family Procedure Rules 2010 Rule 29.1

Ffurflen C9: Datganiad Cyflwyno / Statement of Service

Published 22 March 2018