Collection

Ffurflenni Cyfraith Teulu

Ffurflenni teulu gan gynnwys y ffurflen i wneud cais am orchymyn rhag molestu neu orchymyn anheddu (Ffurflen FL401).

Mae’r dudalen hon ar gael yn Saesneg (English)

Gallwch hefyd chwilio am deitl neu gyfeirnod ffurflen.

Dogfennau

Ffurflen FE15: Cais am orchymyn Atafaelu Enillion / Request for Attachment of Earnings Order

Ffurflen FE16: Cais am, a chanlyniad chwiliad yn y mynegai atafaelu enillion / Request for and result of search in the attachment of earnings index

Ffurflen FE17: Ffur en ar gyfer ateb cais am atafaelu enillion / Form for replying to an attachment of earnings application

Ffurflen FE6: Cais am orchymyn arwystlo ar dir neu eiddo

Ffurflen FE7: Cais am orchymyn arwystlo ar warannau

Ffurflen FGM001: Cais am Orchymyn Amddi yn rhag An ur o Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

Ffurflen FGM003: Cais i amrywio, ymestyn neu ryddhau Gorchymyn Amddi yn rhag An ur o Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

Ffurflen FGM005: Cais am Warant Arestio

Ffurflen FGM006: Cais am ganiatâd i wneud cais am Orchymyn Amddiffyn rhag Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

Ffurflen FGM007: Cais i ymuno fel parti neu roi’r gorau i fod yn barti i Orchymyn Amddiffyn rhag Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

Ffurflen FL401: Cais am: orchymyn rhag molestu/gorchymyn anheddu / Application for: a non-molestation order/an occupation order

Ffurflen FL401A: Cais am orchymyn Amddiffyn rhag Priodas dan Orfod / Application for a Forced Marriage Protection Order

Ffurflen FL403: Cais i amrywio, ymestyn neu ddiddymu gorchymyn mewn achos cyfredol / Application to vary, extend or discharge an order in existing proceedings

Ffurflen FL403A: Cais i amrywio, ymestyn neu ddiddymu gorchymyn amddiffyn priodi dan orfod / Application to vary, extend or discharge a Forced Marriage Protection Order

Ffurflen FL407A: Cais am Warant Arestio. Gorchymyn Amddiffyn Priodi Dan Orfod Rhan 4A Deddf Cyfraith Teulu 1996 / Application for a Warrant of Arrest. Forced Marriage Protection Order Part 4A Family Law Act 1996

Ffurflen FL415: Datganiad Cyflwyno / Statement of Service

Ffurflen FL430: Cais am ganiatâd i wneud cais am Orchymyn Amddiffyn Priodi Dan Orfod / Application for leave to apply for a Forced Marriage Protection Order

Ffurflen FL431: Cais i ymuno fel parti, neu i roi’r gorau i fod yn barti, mewn Achos Amddiffyn Priodi Dan Orfod / Application to be joined as, or cease to be, a party to Forced Marriage. Protection Proceedings

Ffurflen FP1: Cais dan Ran 19 Rheolau Trefniadaeth Teulu 2010 / Application under Part 19 of the Family Procedure Rules 2010

Ffurflen FP161: Hysbysiad apelydd

Ffurflen FP162: Hysbysiad atebydd

Ffurflen FP2: Rhybudd o gais Rhan 18 Rheolau Trefniadaeth Teulu 2010 / Application notice Part 18 of the Family Procedure Rules 2010

Ffurflen FP244: Rhybudd Cyflwyno Cais (I’w ddefnyddio mewn ceisiadau a wneir mewn apeliadau i Adran Deulu’r Uchel Lys)

Ffurflen FP5: Cydnabyddiad cyflwyno Cais dan Ran 19 Rheolau Trefniadaeth Teulu 2010 / Acknowledgment of service Application under Part 19 of the Family Procedure Rules 2010

Ffurflen FP6: Tystysgrif cyflwyno / Certificate of service

Ffurflen FP8: Rhybudd newid cyfreithiwr / Notice of change of solicitor

Ffurflen N260: Datganiad Costau(asesiad diannod) / Statement of Costs (summary assessment)

Published 22 March 2018