سفارت بریتانیا در کابل در روابط خود با دولت افغانستان از کشور بریتانیا نماینده گی می کند.

دولت بریتانیا از دولت افغانستان در جهت مسایل ذیل حمایت می کند: • حمایت از تلاش های تحت رهبری افغان ها در جهت پیشرفت در راستای یک راه حل سیاسی دوامدار • ارتقای نیرو های امنیتی ملی افغان که از قابلیت کافی برخوردار و بتواند شورشگری را سرکوب نموده، از ایجاد پناه گاه های امن برای تروریستان بین المللی جلوگیری نموده و از جان مردمان ملکی حفاظت نمایند. • ایجاد یک حکومت قابل دوام در افغانستان که بتواند نیازمندی های مردمان خود را از منابع خود تامین نماید

خدمات ما

Visas

For information on whether you require a visa for the United Kingdom and how to apply go to the UK Border Agency website

Births, deaths and marriages

Information on how you can register a birth or death which occurred overseas, and legal documents for couples marrying or entering into civil partnerships abroad.

Passports and emergency travel documents

How to renew or replace your British passport when visiting the UK and information on getting replacement travel documents if your passport is lost or stolen.

Travel advice

Information on staying safe and avoiding problems when living or travelling abroad, with links to our embassies, high commissions and other diplomatic posts across the world.

Legalisation Service

How to get official confirmation that your UK public documentation is genuine so it can be accepted by foreign authorities. The UK does not require any documents to be legalised for use within the UK

مردم ما

Alison Blake CMG

British Ambassador to Afghanistan

با ما تماس بگیرید

سفارت بریتانیا کابل

چهاراهی سرک پانزده، وزیر اکبر خان
شماره پوست بکس 334
کابل، افغانستان

افغانستان

(یکشنبه تا پنج شنبه) 0830-1630
ایمیل ادرس سفارت: britishembassy.kabul@fco.gov.uk

Access and opening times