Guidance

Rhoi gwybod am symudiadau gwartheg a'u cofnodi

Mae'n rhaid i chi gofnodi pob achos o symud gwartheg, buail neu fyfflos i'ch daliad neu oddi arno a hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain ohono.

Gall ceidwaid gwartheg symud anifeiliaid ar yr amod:

Pryd bynnag y byddwch yn symud gwartheg, mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • diweddaru cofrestr eich daliad o fewn 36 awr
 • hysbysu Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP) o’r symudiad o fewn tri diwrnod – os ydych yn defnyddio’r post, yn hytrach na gwybod am y symudiad ar-lein neu dros y ffôn cofiwch mai hwn yw’r terfyn amser i GSGP dderbyn y wybodaeth, nid ar gyfer ei hanfon
 • cofnodi’r symudiad ar basbort pob anifail: *cyn i’r anifail adael y daliad (ar gyfer symudiadau oddi ar y daliad)
  • o fewn 36 awr ar ôl i’r anifail gyrraedd y daliad (ar gyfer symudiadau ymlaen).

Mae anifeiliaid heb basbort a gwartheg a aned neu a fagwyd yn y DU cyn mis Awst 1996 yn ddarostyngedig i gyfyngiadau a bydd angen i chi gael trwydded arbennig er mwyn eu symud.

Yr hyn sy’n gyfystyr â symudiad

Pryd bynnag y bydd gwartheg yn symud oddi ar un daliad ac yn mynd i ddaliad gwahanol:

 • mae’n rhaid i’w ceidwad yn y daliad yr ymadawir ag ef roi gwybod am ‘symudiad oddi ar y daliad’ a’i gofnodi
 • mae’n rhaid i’w ceidwad yn y daliad cyrchu roi gwybod am ‘symudiad i’r daliad’ a’i gofnodi’.

Pwy sy’n rhoi gwybod am symudiadau

Gallwch chi neu’ch asiant cofrestredig roi gwybod am symudiadau.

Fel ceidwad, o dan y gyfraith, rydych yn dal i fod yn gyfrifol am roi gwybod am symudiadau yn brydlon, hyd yn oed os byddwch yn defnyddio asiant.

Yn yr Alban, bydd marchnadoedd a lladd-dai yn rhoi gwybod am y symudiad i’r fferm ac oddi arni ar ran ceidwaid. At hynny, gall marchnadoedd a lladd-dai yng Nghymru a Lloegr roi gwybod am eich symudiadau ar eich rhan yn electronig. Mae’n rhaid i chi gadarnhau gyda hwy y byddant yn rhoi gwybod am y symudiad i’ch daliad neu oddi yno ar eich rhan. Os na fyddant yn gwneud hynny, mae’n rhaid i chi roi gwybod am y symudiad.

Sut i roi gwybod i GSGP am symudiadau

Gallwch roi gwybod am symudiadau gan ddefnyddio unrhyw un o’r tri dull isod:

Ar gyfer anifeiliaid â phasbort ar ffurf llyfr sieciau neu hen basbort glas a gwyrdd â thystysgrif gofrestru, gallwch roi gwybod am symudiadau i GSGP drwy’r post, gan ddefnyddio cardiau symud rydych yn eu torri allan. Mae’r cyfeiriad eisoes wedi’i argraffu ar y cardiau symud ac mae’r tâl postio 2il ddosbarth wedi’i dalu. Gall ceidwaid hefyd gael amlenni rhagdaledig, dosbarth 1af am ddim gan GSGP ar gyfer anfon nifer o gardiau symud ar yr un pryd.

Swmp symudiadau

Mae cyfleuster lanlwytho SOG Ar-lein yn eich galluogi i roi gwybod am swmpsymudiadau. Er mwyn dysgu sut i greu ffeiliau i lanlwytho symudiadau i SOG Ar-lein, lawrlwythwch y canllaw ar lanlwytho ffeil o symudiadau neu farwolaethau i SOG Ar-lein (PDF, 736KB, 12 pages) .

Symudiadau sy’n digwydd ar yr un diwrnod

Pan fydd gwartheg yn symud oddi ar un daliad ac yn ôl iddo ar yr un diwrnod (e.e. er mwyn teithio i sioe ac yn ôl), gelwir hyn yn symudiad ar yr un diwrnod. Pan fydd anifeiliaid yn symud drwy ddaliad (e.e. ymlaen i farchnad neu faes sioe ac wedyn oddi arno eto) ar yr un diwrnod, gelwir hyn yn symudiad drwodd neu’n symudiad i’r farchnad.

Mae’r rhan fwyaf o ddulliau o roi gwybod am symudiadau, gan gynnwys cardiau symud, yn eich galluogi i roi gwybod am y math hwn o symudiad mewn un hysbysiad. Mae canllaw i’ch helpu i roi gwybod am symudiadau i ddaliad ac oddi arno ar yr un pryd ar SOG Ar-lein (PDF, 627KB, 6 pages)

Mae gwasanaeth ffôn SOG ond yn caniatáu i chi roi gwybod am y digwyddiadau hyn fel dau symudiad ar wahân ac mae’n rhaid i chi adael o leiaf 24 awr rhwng yr adegau rydych yn rhoi gwybod amdanynt.

Sut i ddefnyddio cardiau symud

Os ydych yn rhoi gwybod am symudiadau drwy’r post, mae angen i GSGP gael ei hysbysu o fewn tri diwrnod o bob symudiad i’ch daliad ac oddi arno o hyd.

Er mwyn defnyddio’r cardiau symud, bydd angen y labeli cod bar a anfonir at geidwaid pan fyddant yn cofrestru â GSGP arnoch.

Dim ond inc du y dylech ei ddefnyddio ar gardiau symud.

Pan fyddwch yn symud anifail i’r daliad ac oddi arno:

 • rhowch label cod bar ar y cerdyn
 • ticiwch y blwch symud er mwyn dangos a yw’r symudiad yn ‘symudiad i’r daliad’ neu’n ‘symudiad oddi ar y daliad’, neu os ydych yn weithredwr marchnad, fod yr anifail wedi symud drwy’r farchnad
 • nodwch y dyddiad symud
 • llofnodwch y cerdyn
 • rhwygwch ef allan o’r pasbort
 • postiwch y cerdyn ar unwaith i:

BCMS
PO Box 301
Sheffield
S95 1AB

Derbynebau

Os byddwch yn rhoi gwybod i GSGP am symudiad ar-lein, cewch dderbynneb awtomatig. Os byddwch yn defnyddio’r ffôn, cewch rif derbynneb. Os na chewch dderbynneb na rhif derbynneb, nid yw eich trafodyn wedi cyrraedd SOG ac mae angen i chi nodi eich gwybodaeth eto.

Os byddwch yn rhoi gwybod am symudiad drwy’r post, ni chewch dderbynneb.

Cywiro camgymeriad

Os byddwch wedi cofnodi symudiad yn anghywir neu wedi anfon y pasbort anghywir gydag anifail, mae’n rhaid i chi gysylltu â GSGP cyn gynted ag y dewch yn ymwybodol o’r gwall fel y gall ddweud wrthych pa gamau y dylech eu cymryd a diwygio eu cofnodion.

Os byddwch wedi gwneud camgymeriad wrth roi gwybod am symudiad gan ddefnyddio SOG Ar-lein, gallwch ddefnyddio’r cyfleuster ‘Cysylltu â GSGP’ i anfon gwybodaeth wedi’i diwygio.

Cofnodion y mae’n rhaid i chi eu cadw

Yn ogystal â hysbysu GSGP o symudiadau i’r daliad ac oddi ar y daliad, mae angen i chi ddiweddaru cofrestr eich daliad fel ei bod ar gael i’w harchwilio.

Nodir isod y cofnodion y mae’n rhaid i chi eu diweddaru ar gyfer pob achos o symud pob anifail:

 • y crynodeb o symudiadau yn y pasbort gwartheg (sy’n mynd gyda’r anifail wrth iddo symud)
 • cofrestr eich daliad

Os na fydd unrhyw le ar ôl mewn pasbort gwartheg un dudalen neu basbort ar ffurf llyfr sieciau, gallwch archebu dalenni neu lawrlwytho dalen barhad

Cofnodion o symudiadau lloi drwy farchnadoedd

Ni ddylai llo o dan 12 wythnos oed fynd i’r farchnad fwy na dwywaith yn ystod unrhyw gyfnod o 28 diwrnod. Pan fydd llo o dan 12 wythnos oed yn cael ei anfon i farchnad, dylai gweithredwr y farchnad holi’r gwerthwr a yw’r anifail wedi bod i farchnad yn ystod y 28 diwrnod blaenorol. Os ydyw, rhaid i’r gweithredwr gofnodi:

 • cyfeiriad y farchnad honno (hyd yn oed os mai’r un farchnad ydyw)
 • y dyddiad(au) y bu’r llo yn y farchnad

Os na fyddwch yn rhoi gwybod am farwolaethau

Efallai y caiff marwolaethau gwartheg na roddwyd gwybod amdanynt eu datgelu gan fylchau ar SOG, mewn archwiliad adnabod gwartheg neu pan edrychir ar hanes symudiadau anifail (e.e. pan fyddwch yn gofyn am basbort newydd yn lle un a gafodd ei golli neu ei ddwyn).

Mae’n drosedd peidio â rhoi gwybod am symudiadau gwartheg o fewn y cyfnod rhagnodedig o dri diwrnod. Gallech wynebu cosbau a gostyngiad trawsgydymffurfio i unrhyw gymhorthdal rydych yn ei hawlio.

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014