Guidance

Gwartheg heb basbortau

Mae'n rhaid i chi gael trwydded symud ar gyfer anifeiliaid y gwrthodwyd rhoi pasbort iddynt, anifeiliaid a aned cyn 1 Awst 1996 a lloi heb eu cofrestru.

Ni ddylech symud unrhyw wartheg, buail na byfflos byw heb basbort llawn.

Symud anifeiliaid y gwrthodwyd rhoi pasbort iddynt

Bydd gan wartheg y gwrthodwyd rhoi pasbortau iddynt Hysbysiad o Gofrestru. Ni ddylai’r anifeiliaid hyn gael eu symud yn fyw o’ch daliad, ac eithrio â thrwydded symud gan Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain (GSGP).

Gan ddibynnu ar eu hoedran, mae’n rhaid iddynt fynd yn uniongyrchol i safle samplu BSE, iard gelanedd neu gwb cŵn hela.

Ni ddylai’r anifeiliaid hyn fynd i mewn i’r gadwyn fwyd ddynol o dan unrhyw amgylchiadau.

Er mwyn cael trwydded symud, cysylltwch â GSGP gan roi enw a chyfeiriad y safle y bydd yr anifeiliaid yn mynd iddo i’w gwaredu.

  • Dim ond i safle samplu BSE cymeradwy y gall anifeiliaid dros 48 mis oed fynd (mae eithriad ar gyfer gwartheg ar Ynysoedd Sili, Ynys Wair, Ynys Enlli, Ynys Echni, Ynys Bŷr ac ynysoedd penodol yn yr Alban)
  • Dim ond i gwb cŵn hela neu iard gelanedd y gall anifeiliaid o dan 48 mis oed fynd

Wedyn, bydd GSGP yn anfon trwydded symud atoch (CPP1b).

Mae’n rhaid i chi roi’r drwydded i’r safle samplu, y cwb cŵn hela neu’r iard gelanedd. Byddant yn llenwi’r manylion lladd ac yn ei dychwelyd i GSGP.

Nid oes angen i chi gofnodi symudiad oddi ar eich daliad nac ar y safle samplu. Bydd GSGP yn cofnodi marwolaeth yr anifail ar y System Olrhain Gwartheg ar ôl cael cadarnhad gan y safle samplu, y cwb cŵn hela neu’r iard gelanedd.

Mae’n rhaid i chi ddiweddaru cofrestr eich daliad gan nodi’r dyddiad y gadawodd yr anifail eich daliad.

Symud anifeiliaid a aned cyn 1 Awst 1996

Mae cyfyngiadau ar symud yn gymwys i’r holl wartheg a aned neu a fagwyd yn y DU cyn 1 Awst 1996. Mae hysbysiadau cyfyngu wedi’u cyflwyno i holl geidwaid y gwartheg hyn ar gyfer eu hanifeiliaid a aned cyn 1 Awst 1996. Os hoffech symud un o’r anifeiliaid hyn mae’n rhaid i chi wneud cais i Ganolfan Gwasanaethau Arbenigol AHVLA yng Nghaerwrangon am ‘Drwydded symud ar gyfer anifeiliaid buchol a aned neu a fagwyd yn y DU cyn 1 Awst 1996’ cyn i chi ei symud oddi ar eich daliad. Mae hyn hefyd yn gymwys pan fyddwch yn symud anifail rhan daliadau cysylltiedig.

E-bost: AHspecialistservicecentreworcester@ahvla.gsi.gov.uk

Ffôn: 0345 6014858

Ffacs: 01905 768 649

Block C, Spur 10
Government Buildings
Whittington Road
Worcester
WR5 2LQ

Mae’n rhaid hysbysu GSGP o bob achos o symud anifeiliaid a aned cyn 1 Awst 1996 yn yr un ffordd arferol.

Mae’r gwartheg hyn wedi’u heithrio’n barhaol rhag y gadwyn bwyd a phorthiant, gan gynnwys i’w hallforio.

Symud lloi heb eu cofrestru

Os bydd angen i chi symud llo am resymau lles neu o dan amgylchiadau eithriadol megis llifogydd neu dân cyn i chi gael ei basbort, mae’n rhaid i chi ffonio llinell gymorth GSGP ar unwaith.

Bydd angen i chi roi’r canlynol:

  • y wybodaeth sydd ei hangen i wneud cais am basbort gwartheg
  • gwybodaeth am y symudiad
  • gwybodaeth am geidwad yr anifail

Bydd GSGP yn anfon trwydded symud atoch drwy’r post, dros y ffacs neu drwy e-bost. Mae’n rhaid i chi anfon y drwydded symud gyda’r anifail pan fydd yn symud a’i dychwelyd wedyn i GSGP.

Os bydd y wybodaeth a roddwyd gennych yn pasio gwiriadau dilysu GSGP, bydd yn anfon pasbort ar gyfer y llo at y ceidwad. Os na fydd y wybodaeth yn pasio’r gwiriadau, bydd GSGP yn cysylltu â chi er mwyn ei chywiro. Os na all GSGP gywiro’r wybodaeth o hyd, bydd yn cyflwyno hysbysiad o gofrestru i’r anifail (CPP35).

Mae hyn ond yn gymwys i loi o dan 27 diwrnod oed. Nid yw’n gymwys i loi y gwrthodwyd rhoi pasbort iddynt eisoes.

Cysylltu

Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain

BCMS
Curwen Road
Workington
Cumbria
CA14 2DD

Oriau agor arferol llinell gymorth GSGP: rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ar gau ar y penwythnosau a gwyliau banc. Codir y gyfradd leol am bob galwad.

Published 8 July 2014